Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 20 глава

Подстрочник Винокурова


1
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
παύσασθαι прекратиться 3973 V-AMN
τὸν  3588 T-ASM
θόρυβον шум 2351 N-ASM
μεταπεμψάμενος пославший 3343 V-ADP-NSM
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
τοὺς  3588 T-APM
μαθητὰς [за] учениками 3101 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
παρακαλέσας, утешивший, 3870 V-AAP-NSM
ἀσπασάμενος поприветствовавший 782 V-ADP-NSM
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
πορεύεσθαι идти 4198 V-PNN
εἰς в 1519 PREP
Μακεδονίαν. Македонию. 3109 N-ASF
2
διελθὼν Прошедший 1330 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
τὰ  3588 T-APN
μέρη пределы 3313 N-APN
ἐκεῖνα те 1565 D-APN
καὶ и 2532 CONJ
παρακαλέσας утешивший 3870 V-AAP-NSM
αὐτοὺς их 846 P-APM
λόγῳ словом 3056 N-DSM
πολλῷ многим 4183 A-DSM
ἦλθεν он пришёл 2064 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ἑλλάδα, Элладу, 1671 N-ASF
3
ποιήσας сделавший 4160 V-AAP-NSM
τε  5037 PRT
μῆνας месяца 3376 N-APM
τρεῖς три 5140 A-APM
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
ἐπιβουλῆς умысла 1917 N-GSF
αὐτῷ [против] него 846 P-DSM
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων Иудеев 2453 A-GPM
μέλλοντι готовящегося 3195 V-PAP-DSM
ἀνάγεσθαι отъезжать 321 V-PPN
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Συρίαν Сирию 4947 N-ASF
ἐγένετο он сделался 1096 V-2ADI-3S
γνώμης мнения 1106 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSN
ὑποστρέφειν возвращаться 5290 V-PAN
διὰ через 1223 PREP
Μακεδονίας. Македонию. 3109 N-GSF
4
συνείπετο Сопровождал 4902 V-INI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῷ его 846 P-DSM
Σώπατρος Сопатр 4986 N-NSM
Πύρρου [сын] Пирра 4450 N-GSM
Βεροιαῖος, Вериец, 961 A-NSM
Θεσσαλονικέων [из] фессалоникийцев 2331 N-GPM
δὲ же 1161 CONJ
Ἀρίσταρχος Аристарх 708 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Σεκοῦνδος, Секунд, 4580 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Γάϊος Гаий 1050 N-NSM
Δερβαῖος Дервянин 1190 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Τιμόθεος, Тимофей, 5095 N-NSM
Ἀσιανοὶ Азийцы 774 N-NPM
δὲ же 1161 CONJ
Τυχικὸς Тихик 5190 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Τρόφιμος. Трофим. 5161 N-NSM
5
οὗτοι Эти 3778 D-NPM
δὲ же 1161 CONJ
προελθόντες пошедшие вперёд 4281 V-2AAP-NPM
ἔμενον ожидали 3306 V-IAI-3P
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἐν в 1722 PREP
Τρῳάδι· Троаде; 5174 N-DSF
6
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
δὲ же 1161 CONJ
ἐξεπλεύσαμεν отплыли 1602 V-AAI-1P
μετὰ после 3326 PREP
τὰς  3588 T-APF
ἡμέρας дней 2250 N-APF
τῶν  3588 T-GPN
ἀζύμων опресноков 106 A-GPN
ἀπὸ от 575 PREP
Φιλίππων, Филипп, 5375 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἤλθομεν пришли 2064 V-2AAI-1P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτοὺς ним 846 P-APM
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Τρῳάδα Троаду 5174 N-ASF
ἄχρι до 891 ADV
ἡμερῶν дней 2250 N-GPF
πέντε, пяти, 4002 A-NUI
ὅπου где 3699 ADV
διετρίψαμεν мы провели 1304 V-AAI-1P
ἡμέρας дней 2250 N-APF
ἑπτά. семь. 2033 A-NUI
7
Ἐν В 1722 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
μιᾷ один [день] 1520 A-DSF
τῶν  3588 T-GPN
σαββάτων суббот 4521 N-GPN
συνηγμένων собравшихся 4863 V-RPP-GPM
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
κλάσαι преломить 2806 V-AAN
ἄρτον хлеб 740 N-ASM
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
διελέγετο рассуждал 1256 V-INI-3S
αὐτοῖς, [с] ними, 846 P-DPM
μέλλων готовящийся 3195 V-PAP-NSM
ἐξιέναι выходить 1826 V-PAN
τῇ  3588 T-DSF
ἐπαύριον, [на] следующий день, 1887 ADV
παρέτεινέν протягивал 3905 V-IAI-3S
τε  5037 PRT
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
μέχρι до 3360 ADV
μεσονυκτίου. полуночи. 3317 N-GSN
8
ἦσαν Были 1510 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
λαμπάδες светильники 2985 N-NPF
ἱκαναὶ достаточные 2425 A-NPF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὑπερῴῳ верхней комнате 5253 N-DSN
οὗ где 3739 ADV
ἦμεν мы были 1510 V-IAI-1P
συνηγμένοι· собранные; 4863 V-RPP-NPM
9
καθεζόμενος сидящий 2516 V-PNP-NSM
δέ же 1161 CONJ
τις некий 5100 X-NSM
νεανίας юноша 3494 N-NSM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Εὔτυχος Эвтих 2161 N-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
θυρίδος, окне, 2376 N-GSF
καταφερόμενος уносимый 2702 V-PPP-NSM
ὕπνῳ сном 5258 N-DSM
βαθεῖ глубоким 901 A-DSM
διαλεγομένου разговаривающего 1256 V-PNP-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου Павла 3972 N-GSM
ἐπὶ по 1909 PREP
πλεῖον, более, 4119 A-ASN-C
κατενεχθεὶς унесённый 2702 V-APP-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
ὕπνου сна 5258 N-GSM
ἔπεσεν упал 4098 V-2AAI-3S
ἀπὸ с 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
τριστέγου третьего этажа 5152 N-GSN
κάτω вниз 2736 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἤρθη был поднят 142 V-API-3S
νεκρός. мёртвый. 3498 A-NSM
10
καταβὰς Сошедший 2597 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
ἐπέπεσεν пал на 1968 V-2AAI-3S
αὐτῷ него 846 P-DSM
καὶ и 2532 CONJ
συμπεριλαβὼν обхвативший 4843 V-2AAP-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Μὴ Не 3361 PRT-N
θορυβεῖσθε, беспокойтесь, 2350 V-PPM-2P
 1510 T-NSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
ψυχὴ душа́ 5590 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐν в 1722 PREP
αὐτῷ нём 846 P-DSM
ἐστιν. есть. 1510 V-PAI-3S
11
ἀναβὰς Взошедший 305 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
κλάσας преломивший 2806 V-AAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
ἄρτον хлеб 740 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
γευσάμενος вкусивший 1089 V-ADP-NSM
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ἱκανόν достаточное [время] 2425 A-ASN
τε  5037 PRT
ὁμιλήσας пообщавшийся 3656 V-AAP-NSM
ἄχρι до 891 ADV
αὐγῆς света 827 N-GSF
οὕτως так 3779 ADV
ἐξῆλθεν. он вышел. 1831 V-2AAI-3S
12
ἤγαγον Они привели 71 V-2AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
παῖδα мальчика 3816 N-ASM
ζῶντα, живущего, 2198 V-PAP-ASM
καὶ и 2532 CONJ
παρεκλήθησαν они были утешены 3870 V-API-3P
οὐ не 3739 PRT-N
μετρίως. умеренно. 3357 ADV
13
Ἡμεῖς Мы 2249 P-1NP
δὲ же 1161 CONJ
προελθόντες пошедшие вперёд 4281 V-2AAP-NPM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πλοῖον корабль 4143 N-ASN
ἀνήχθημεν отъехали 321 V-API-1P
ἐπὶ к 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ἆσσον, Ассу, 789 N-ASF
ἐκεῖθεν оттуда 1564 ADV
μέλλοντες готовящиеся 3195 V-PAP-NPM
ἀναλαμβάνειν забирать 353 V-PAN
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον, Павла, 3972 N-ASM
οὕτως так 3779 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
διατεταγμένος распорядившийся 1299 V-RPP-NSM
ἦν он был 3739 V-IAI-3S
μέλλων готовящийся 3195 V-PAP-NSM
αὐτὸς сам 846 P-NSM
πεζεύειν. идти пешком. 3978 V-PAN
14
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
συνέβαλλεν он совпадал 4820 V-IAI-3S
ἡμῖν [с] нами 2254 P-1DP
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ἆσσον, Ассе, 789 N-ASF
ἀναλαβόντες забравшие 353 V-2AAP-NPM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἤλθομεν мы пришли 2064 V-2AAI-1P
εἰς в 1519 PREP
Μιτυλήνην, Митилину, 3412 N-ASF
15
κἀκεῖθεν и оттуда 2547 ADV-K
ἀποπλεύσαντες отплывшие 636 V-AAP-NPM
τῇ  3588 T-DSF
ἐπιούσῃ [в] наступающий [день] 1966 V-PAP-DSF
κατηντήσαμεν мы дошли 2658 V-AAI-1P
ἄντικρυς против 481 ADV
Χίου, Хиоса, 5508 N-GSF
τῇ  3588 T-DSF
δὲ же 1161 CONJ
ἑτέρᾳ [на] другой [день] 2087 A-DSF
παρεβάλομεν мы переправились 3846 V-2AAI-1P
εἰς на 1519 PREP
Σάμον, Самос, 4544 N-ASF
τῇ  3588 T-DSF
δὲ же 1161 CONJ
ἐχομένῃ [на] следующий [день] 2192 V-PPP-DSF
ἤλθομεν мы пришли 2064 V-2AAI-1P
εἰς в 1519 PREP
Μίλητον· Милит; 3399 N-ASF
16
κεκρίκει рассудил 2919 V-LAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
παραπλεῦσαι проплыть 3896 V-AAN
τὴν  3588 T-ASF
Ἔφεσον, [мимо] Ефеса, 2181 N-ASF
ὅπως чтобы 3704 ADV
μὴ не 3361 PRT-N
γένηται случилось 1096 V-2ADS-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
χρονοτριβῆσαι потратить время 5551 V-AAN
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Ἀσίᾳ, Азии, 773 N-DSF
ἔσπευδεν он спешил 4692 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
εἰ если 1487 COND
δυνατὸν возможно 1415 A-NSN
εἴη было бы 1510 V-PAO-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
τὴν  3588 T-ASF
ἡμέραν [в] день 2250 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
πεντηκοστῆς Пятидесятницы 4005 N-GSF
γενέσθαι сделаться 1096 V-2ADN
εἰς в 1519 PREP
Ἱεροσόλυμα. Иерусалиме. 2414 N-ASF
17
Ἀπὸ От 575 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
Μιλήτου Милита 3399 N-GSF
πέμψας пославший 3992 V-AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
Ἔφεσον Ефес 2181 N-ASF
μετεκαλέσατο он призвал 3333 V-AMI-3S
τοὺς  3588 T-APM
πρεσβυτέρους пресвитеров 4245 A-APM-C
τῆς  3588 T-GSF
ἐκκλησίας. церкви. 1577 N-GSF
18
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
παρεγένοντο они прибыли 3854 V-2ADI-3P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν нему 846 P-ASM
εἶπεν он сказал 2036 V-2AAI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Ὑμεῖς Вы 5210 P-2NP
ἐπίστασθε знаете 1987 V-PNI-2P
ἀπὸ от 575 PREP
πρώτης первого 4413 A-GSF-S
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἧς которого 3739 R-GSF
ἐπέβην я вступил 1910 V-2AAI-1S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ἀσίαν Азию 773 N-ASF
πῶς как 4459 ADV
μεθ᾽ с 3326 PREP
ὑμῶν вами 5216 P-2GP
τὸν  3588 T-ASM
πάντα всё 3956 A-ASM
χρόνον время 5550 N-ASM
ἐγενόμην, я сделался, 1096 V-2ADI-1S
19
δουλεύων служащий 1398 V-PAP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
μετὰ со 3326 PREP
πάσης всяким 3956 A-GSF
ταπεινοφροσύνης смиренномыслием 5012 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
δακρύων слезами 1144 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
πειρασμῶν испытаниями 3986 N-GPM
τῶν  3588 T-GPM
συμβάντων [из] произошедших 4819 V-2AAP-GPM
μοι мне 3427 P-1DS
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἐπιβουλαῖς умыслах 1917 N-DPF
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων· иудеев; 2453 A-GPM
20
ὡς как 5613 ADV
οὐδὲν ни [от] чего 3762 A-ASN-N
ὑπεστειλάμην я отступился 5288 V-AMI-1S
τῶν  3588 T-GPN
συμφερόντων [из] приносящих пользу 4851 V-PAP-GPN
τοῦ  3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
ἀναγγεῖλαι [чтобы] возвестить 312 V-AAN
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
διδάξαι научить 1321 V-AAN
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
δημοσίᾳ принародно 1219 A-DSF
καὶ и 2532 CONJ
κατ᾽ по 2596 PREP
οἴκους, домам, 3624 N-APM
21
διαμαρτυρόμενος свидетельствующий 1263 V-PNP-NSM
Ἰουδαίοις иудеям 2453 A-DPM
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
Ἕλλησιν эллинам 1672 N-DPM
τὴν  3588 T-ASF
εἰς в 1519 PREP
θεὸν Бога 2316 N-ASM
μετάνοιαν покаяние 3341 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
πίστιν веру 4102 N-ASF
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦν. Иисуса. 2424 N-ASM
22
καὶ И 2532 CONJ
νῦν теперь 3568 ADV
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
δεδεμένος связанный 1210 V-RPP-NSM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
τῷ  3588 T-DSN
πνεύματι Духом 4151 N-DSN
πορεύομαι иду 4198 V-PNI-1S
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
τὰ  3588 T-APN
ἐν в 1722 PREP
αὐτῇ нём 846 P-DSF
συναντήσοντά готовящееся встретиться 4876 V-FAP-APN
μοι мне 3427 P-1DS
μὴ не 3361 PRT-N
εἰδώς, знающий, 1492 V-RAP-NSM
23
πλὴν однако 4133 ADV
ὅτι что 3754 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἅγιον Святой 40 A-NSN
κατὰ по 2596 PREP
πόλιν городу 4172 N-ASF
διαμαρτύρεταί свидетельствует 1263 V-PNI-3S
μοι мне 3427 P-1DS
λέγον говорящий 3004 V-PAP-NSN
ὅτι что 3754 CONJ
δεσμὰ узы 1199 N-NPN
καὶ и 2532 CONJ
θλίψεις тяготы 2347 N-NPF
με меня 3165 P-1AS
μένουσιν. ждут. 3306 V-PAI-3P
24
ἀλλ᾽ Но 235 CONJ
οὐδενὸς [из] никакого 3762 A-GSM-N
λόγου расчёта 3056 N-GSM
ποιοῦμαι делаю 4160 V-PMI-1S
τὴν  3588 T-ASF
ψυχὴν жизнь 5590 N-ASF
τιμίαν ценную 5093 A-ASF
ἐμαυτῷ [во] мне самом 1683 F-1DSM
ὡς как 5613 ADV
τελειῶσαι сделать совершенным 5048 V-AAN
τὸν  3588 T-ASM
δρόμον бег 1408 N-ASM
μου мой 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
διακονίαν служение 1248 N-ASF
ἣν которое 3739 R-ASF
ἔλαβον я получил 2983 V-2AAI-1S
παρὰ от 3844 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ, Иисуса, 2424 N-GSM
διαμαρτύρασθαι засвидетельствовать 1263 V-ADN
τὸ  3588 T-ASN
εὐαγγέλιον Евангелие 2098 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
χάριτος благодати 5485 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
25
Καὶ И 2532 CONJ
νῦν теперь 3568 ADV
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἐγὼ я 1473 P-1NS
οἶδα знаю 1492 V-RAI-1S
ὅτι что 3754 CONJ
οὐκέτι уже́ не 3765 ADV-N
ὄψεσθε увидите 3700 V-FDI-2P
τὸ  3588 T-ASN
πρόσωπόν лицо 4383 N-ASN
μου моё 3450 P-1GS
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
πάντες все 3956 A-NPM
ἐν в 1722 PREP
οἷς которых 3739 R-DPM
διῆλθον я прошёл 1330 V-2AAI-1S
κηρύσσων возвещающий 2784 V-PAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
βασιλείαν· Царство; 932 N-ASF
26
διότι потому что 1360 CONJ
μαρτύρομαι свидетельствую 3143 V-PNI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἐν в 1722 PREP
τῇ который 3588 T-DSF
σήμερον сегодня 4594 ADV
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ὅτι что 3754 CONJ
καθαρός чистый 2513 A-NSM
εἰμι я есть 1510 V-PAI-1S
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
αἵματος кро́ви 129 N-GSN
πάντων, всех, 3956 A-GPM
27
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὑπεστειλάμην отступился я 5288 V-AMI-1S
τοῦ  3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
ἀναγγεῖλαι [чтобы] возвестить 312 V-AAN
πᾶσαν всю 3956 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
βουλὴν волю 1012 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ὑμῖν. вам. 5213 P-2DP
28
προσέχετε Удерживайте 4337 V-PAM-2P
ἑαυτοῖς себя 1438 F-2DPM
καὶ и 2532 CONJ
παντὶ всё 3956 A-DSN
τῷ  3588 T-DSN
ποιμνίῳ, стадо, 4168 N-DSN
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSN
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἅγιον Святой 40 A-NSN
ἔθετο положил 5087 V-2AMI-3S
ἐπισκόπους, блюстителей, 1985 N-APM
ποιμαίνειν пасти́ 4165 V-PAN
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν Церковь 1577 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
ἣν которую 3739 R-ASF
περιεποιήσατο Он приобрёл 4046 V-AMI-3S
διὰ через 1223 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
αἵματος кровь 129 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSM
ἰδίου. собственную. 2398 A-GSM
29
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
οἶδα знаю 1492 V-RAI-1S
ὅτι что 3754 CONJ
εἰσελεύσονται будут входить 1525 V-FDI-3P
μετὰ после 3326 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἄφιξίν ухода 867 N-ASF
μου моего 3450 P-1GS
λύκοι волки 3074 N-NPM
βαρεῖς свирепые 926 A-NPM
εἰς в 1519 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
μὴ не 3361 PRT-N
φειδόμενοι щадящие 5339 V-PNP-NPM
τοῦ  3588 T-GSN
ποιμνίου, ста́да, 4168 N-GSN
30
καὶ и 2532 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
αὐτῶν самих 846 P-GPM
ἀναστήσονται восстанут 450 V-FMI-3P
ἄνδρες мужи 435 N-NPM
λαλοῦντες говорящие 2980 V-PAP-NPM
διεστραμμένα развращённое 1294 V-RPP-APN
τοῦ  3588 T-GSN
ἀποσπᾶν [чтобы] отрывать 645 V-PAN
τοὺς  3588 T-APM
μαθητὰς учеников 3101 N-APM
ὀπίσω за 3694 ADV
αὐτῶν. ними. 846 P-GPM
31
διὸ Потому 1352 CONJ
γρηγορεῖτε, бодрствуйте, 1127 V-PAM-2P
μνημονεύοντες вспоминающие 3421 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
τριετίαν трёхлетие 5148 N-ASF
νύκτα ночь 3571 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἡμέραν день 2250 N-ASF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐπαυσάμην прекратил я 3973 V-AMI-1S
μετὰ со 3326 PREP
δακρύων слезами 1144 N-GPN
νουθετῶν вразумляющий 3560 V-PAP-NSM
ἕνα одного 1520 A-ASM
ἕκαστον. каждого. 1538 A-ASM
32
καὶ И 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
νῦν теперь 3568 ADV
παρατίθεμαι предлагаю 3908 V-PMI-1S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
λόγῳ слову 3056 N-DSM
τῆς  3588 T-GSF
χάριτος благодати 5485 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
τῷ  3588 T-DSM
δυναμένῳ могущему 1410 V-PNP-DSM
οἰκοδομῆσαι построить 3618 V-AAN
καὶ и 2532 CONJ
δοῦναι дать 1325 V-2AAN
τὴν  3588 T-ASF
κληρονομίαν наследство 2817 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
ἡγιασμένοις освящённых 37 V-RPP-DPM
πᾶσιν. всех. 3956 A-DPM
33
ἀργυρίου Серебра 694 N-GSN
или 1510 PRT
χρυσίου золота 5553 N-GSN
или 1510 PRT
ἱματισμοῦ одеяния 2441 N-GSM
οὐδενὸς никакого 3762 A-GSM-N
ἐπεθύμησα· я пожелал; 1937 V-AAI-1S
34
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
γινώσκετε знаете 1097 V-PAI-2P
ὅτι что 3754 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
χρείαις нуждам 5532 N-DPF
μου моим 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
οὖσιν сущим 1510 V-PAP-DPM
μετ᾽ со 3326 PREP
ἐμοῦ мной 1700 P-1GS
ὑπηρέτησαν послужили 5256 V-AAI-3P
αἱ  3588 T-NPF
χεῖρες ру́ки 5495 N-NPF
αὗται. эти. 3778 D-NPF
35
πάντα Всё 3956 A-APN
ὑπέδειξα я показал 5263 V-AAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὅτι что 3754 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
κοπιῶντας трудящихся 2872 V-PAP-APM
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
ἀντιλαμβάνεσθαι принимать участие 482 V-PNN
τῶν  3588 T-GPM
ἀσθενούντων, [в] имеющих слабости, 770 V-PAP-GPM
μνημονεύειν вспоминать 3421 V-PAN
τε  5037 PRT
τῶν  3588 T-GPM
λόγων слова́ 3056 N-GPM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
ὅτι что 3754 CONJ
αὐτὸς Сам 846 P-NSM
εἶπεν, Он сказал, 2036 V-2AAI-3S
Μακάριόν Блаженно 3107 A-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
μᾶλλον более 3123 ADV
διδόναι давать 1325 V-PAN
чем 1510 PRT
λαμβάνειν. брать. 2983 V-PAN
36
Καὶ И 2532 CONJ
ταῦτα это 5023 D-APN
εἰπὼν сказавший 2036 V-2AAP-NSM
θεὶς преклонивший 5087 V-2AAP-NSM
τὰ  3588 T-APN
γόνατα колени 1119 N-APN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
σὺν со 4862 PREP
πᾶσιν всеми 3956 A-DPM
αὐτοῖς ими 846 P-DPM
προσηύξατο. он помолился. 4336 V-ADI-3S
37
ἱκανὸς Достаточен 2425 A-NSM
δὲ же 1161 CONJ
κλαυθμὸς плач 2805 N-NSM
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
πάντων, всех, 3956 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιπεσόντες павшие 1968 V-2AAP-NPM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
τράχηλον шею 5137 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου Павла 3972 N-GSM
κατεφίλουν они целовали 2705 V-IAI-3P
αὐτόν, его, 846 P-ASM
38
ὀδυνώμενοι испытывающие боль 3600 V-PPP-NPM
μάλιστα наиболее 3122 ADV-S
ἐπὶ при 1909 PREP
τῷ  3588 T-DSM
λόγῳ слове 3056 N-DSM
которое 3739 R-DSM
εἰρήκει он сказал 2046 V-LAI-3S-ATT
ὅτι что 3754 CONJ
οὐκέτι уже́ не 3765 ADV-N
μέλλουσιν готовятся 3195 V-PAI-3P
τὸ  3588 T-ASN
πρόσωπον лицо 4383 N-ASN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
θεωρεῖν. видеть. 2334 V-PAN
προέπεμπον Они провожали 4311 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πλοῖον. корабль. 4143 N-ASN

Деяния святых апостолов, 20 глава

ТВОЯ ЛЕПТА В СЛУЖЕНИИ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.