Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 2 глава

Подстрочник Винокурова


1
Καὶ И 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
συμπληροῦσθαι быть исполняемым 4845 V-PPN
τὴν  3588 T-ASF
ἡμέραν день 2250 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
πεντηκοστῆς Пятидесятницы 4005 N-GSF
ἦσαν они были 1510 V-IAI-3P
πάντες все 3956 A-NPM
ὁμοῦ вместе 3674 ADV
ἐπὶ при 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
αὐτό. том же. 846 P-ASN
2
καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
ἄφνω внезапно 869 ADV
ἐκ с 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM
ἦχος шум 2279 N-NSM
ὥσπερ как 5618 ADV
φερομένης несущегося 5342 V-PPP-GSF
πνοῆς дуновения 4157 N-GSF
βιαίας сильного 972 A-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπλήρωσεν наполнил 4137 V-AAI-3S
ὅλον весь 3650 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
οὗ где 3739 ADV
ἦσαν они были 1510 V-IAI-3P
καθήμενοι· сидящие; 2521 V-PNP-NPM
3
καὶ и 2532 CONJ
ὤφθησαν были сделаны видимы 3700 V-API-3P
αὐτοῖς им 846 P-DPM
διαμεριζόμεναι разделяющиеся 1266 V-PEP-NPF
γλῶσσαι языки 1100 N-NPF
ὡσεὶ будто 5616 ADV
πυρός, огня, 4442 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ἐκάθισεν он сел 2523 V-AAI-3S
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ἕνα одного 1520 A-ASM
ἕκαστον каждого 1538 A-ASM
αὐτῶν, [из] них, 846 P-GPM
4
καὶ и 2532 CONJ
ἐπλήσθησαν они были исполнены 4130 V-API-3P
πάντες все 3956 A-NPM
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου, Святого, 40 A-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ἤρξαντο начали 756 V-ADI-3P
λαλεῖν говорить 2980 V-PAN
ἑτέραις [на] других 2087 A-DPF
γλώσσαις языках 1100 N-DPF
καθὼς как 2531 ADV
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
ἐδίδου давал 1325 V-IAI-3S
ἀποφθέγγεσθαι провозглашать 669 V-PNN
αὐτοῖς. им. 846 P-DPM
5
Ἦσαν Были 1510 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалим 2419 N-PRI
κατοικοῦντες поселяющиеся 2730 V-PAP-NPM
Ἰουδαῖοι, Иудеи, 2453 A-NPM
ἄνδρες мужи 435 N-NPM
εὐλαβεῖς благоговейные 2126 A-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
παντὸς всякого 3956 A-GSN
ἔθνους народа 1484 N-GSN
τῶν [которого] 3588 T-GPN
ὑπὸ под 5259 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανόν· небом; 3772 N-ASM
6
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
δὲ же 1161 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
φωνῆς звука 5456 N-GSF
ταύτης этого 3778 D-GSF
συνῆλθεν сошлось 4905 V-2AAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πλῆθος множество 4128 N-NSN
καὶ и 2532 CONJ
συνεχύθη, было приведено в смятение, 4797 V-API-3S
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἤκουον они слышали 191 V-IAI-3P
εἷς один 1519 A-NSM
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
τῇ  3588 T-DSF
ἰδίᾳ [на] собственном 2398 A-DSF
διαλέκτῳ наречии 1258 N-DSF
λαλούντων произносящих 2980 V-PAP-GPM
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
7
ἐξίσταντο Изумлялись 1839 V-IMI-3P
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐθαύμαζον удивлялись 2296 V-IAI-3P
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Οὐχ [разве] не 3756 PRT-N
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἅπαντες все 537 A-NPM
οὗτοί эти 3778 D-NPM
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
λαλοῦντες говорящие 2980 V-PAP-NPM
Γαλιλαῖοι; Галилеяне? 1057 N-NPM
8
καὶ И 2532 CONJ
πῶς как 4459 ADV-I
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἀκούομεν слышим 191 V-PAI-1P
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
τῇ  3588 T-DSF
ἰδίᾳ [на] собственном 2398 A-DSF
διαλέκτῳ наречии 1258 N-DSF
ἡμῶν нашем 2257 P-1GP
ἐν в 1722 PREP
котором 1510 R-DSF
ἐγεννήθημεν; мы были рождены? 1080 V-API-1P
9
Πάρθοι Парфяне 3934 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
Μῆδοι Мидяне 3370 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
Ἐλαμῖται, Эламиты, 1639 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
κατοικοῦντες населяющие 2730 V-PAP-NPM
τὴν  3588 T-ASF
Μεσοποταμίαν, Месопотамию, 3318 N-ASF
Ἰουδαίαν Иудею 2449 N-ASF
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
Καππαδοκίαν, Каппадокию, 2587 N-ASF
Πόντον Понт 4195 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
Ἀσίαν, Азию, 773 N-ASF
10
Φρυγίαν Фригию 5435 N-ASF
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
Παμφυλίαν, Памфилию, 3828 N-ASF
Αἴγυπτον Египет 125 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
μέρη пределы 3313 N-APN
τῆς  3588 T-GSF
Λιβύης Ливии 3033 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
κατὰ по [окрестностям] 2596 PREP
Κυρήνην, Кирены, 2957 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἐπιδημοῦντες прибывающие 1927 V-PAP-NPM
Ῥωμαῖοι, Римляне, 4514 A-NPM
11
Ἰουδαῖοί Иудеи 2453 A-NPM
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
προσήλυτοι, прозелиты, 4339 N-NPM
Κρῆτες Критяне 2912 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
Ἄραβες, Аравитяне, 690 N-NPM
ἀκούομεν слышим 191 V-PAI-1P
λαλούντων произносящих 2980 V-PAP-GPM
αὐτῶν их 846 P-GPM
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμετέραις [на] наших 2251 S-1PDPF
γλώσσαις языках 1100 N-DPF
τὰ  3588 T-APN
μεγαλεῖα величественное 3167 A-APN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
12
ἐξίσταντο Изумлялись 1839 V-IMI-3P
δὲ же 1161 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
διηπόρουν, недоумевали, 1280 V-IAI-3P
ἄλλος друг 243 A-NSM
πρὸς к 4314 PREP
ἄλλον другу 243 A-ASM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Τί Что 5100 I-NSN
θέλει желает 2309 V-PAI-3S
τοῦτο это 5124 D-ASN
εἶναι; быть? 1510 V-PAN
13
ἕτεροι Другие 2087 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
διαχλευάζοντες издевающиеся 5512 V-PAP-NPM
ἔλεγον говорили 3004 V-IAI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
Γλεύκους Сладким вином 1098 N-GSN
μεμεστωμένοι наполнившиеся 3325 V-RPP-NPM
εἰσίν. они есть. 1510 V-PAI-3P
14
Σταθεὶς Ставший 2476 V-APP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
σὺν с 4862 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
ἕνδεκα одиннадцатью 1733 A-NUI
ἐπῆρεν поднял 1869 V-AAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
φωνὴν голос 5456 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπεφθέγξατο провозгласил 669 V-ADI-3S
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
Ἰουδαῖοι Иудеи 2453 A-VPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
κατοικοῦντες населяющие 2730 V-PAP-NPM
Ἰερουσαλὴμ Иерусалим 2419 N-PRI
πάντες, все, 3956 A-NPM
τοῦτο это 5124 D-NSN
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
γνωστὸν известное 1110 A-NSN
ἔστω пусть будет 1510 V-PAM-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐνωτίσασθε вслушайтесь в 1801 V-ADM-2P
τὰ  3588 T-APN
ῥήματά слова́ 4487 N-APN
μου. мои. 3450 P-1GS
15
οὐ Не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ὑπολαμβάνετε предполагаете 5274 V-PAI-2P
οὗτοι эти 3778 D-NPM
μεθύουσιν, пьяны, 3184 V-PAI-3P
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὥρα час 5610 N-NSF
τρίτη третий 5154 A-NSF
τῆς  3588 T-GSF
ἡμέρας, дня, 2250 N-GSF
16
ἀλλὰ но 235 CONJ
τοῦτό это 5124 D-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
εἰρημένον сказанное 2046 V-RPP-NSN-ATT
διὰ через 1223 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
προφήτου пророка 4396 N-GSM
Ἰωήλ, Иоиля, 2493 N-PRI
17
Καὶ И 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἐσχάταις последние 2078 A-DPF-S
ἡμέραις, дни, 2250 N-DPF
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
ἐκχεῶ изолью 1632 V-FAI-1S
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματός Духа 4151 N-GSN
μου Моего 3450 P-1GS
ἐπὶ на 1909 PREP
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
σάρκα, плоть, 4561 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
προφητεύσουσιν будут пророчествовать 4395 V-FAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
θυγατέρες дочери 2364 N-NPF
ὑμῶν, ваши, 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
νεανίσκοι юноши 3495 N-NPM
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
ὁράσεις виде́ния 3706 N-APF
ὄψονται, увидят, 3700 V-FDI-3P
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι старцы 4245 A-NPM-C
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
ἐνυπνίοις сновидениями 1798 N-DPN
ἐνυπνιασθήσονται· будут грезить во сне; 1797 V-FPI-3P
18
καί и 2532 CONJ
γε  1065 PRT
ἐπὶ на 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
δούλους рабов 1401 N-APM
μου Моих 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰς  3588 T-APF
δούλας рабынь 1399 N-APF
μου Моих 3450 P-1GS
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
ἐκείναις те 1565 D-DPF
ἐκχεῶ изолью 1632 V-FAI-1S
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματός Духа 4151 N-GSN
μου, Моего, 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
προφητεύσουσιν. будут пророчествовать. 4395 V-FAI-3P
19
καὶ И 2532 CONJ
δώσω дам 1325 V-FAI-1S
τέρατα чудеса 5059 N-APN
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
οὐρανῷ небе 3772 N-DSM
ἄνω наверху 507 ADV
καὶ и 2532 CONJ
σημεῖα знамения 4592 N-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γῆς земле 1093 N-GSF
κάτω, внизу, 2736 ADV
αἷμα кровь 129 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
πῦρ огонь 4442 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἀτμίδα воспарение 822 N-ASF
καπνοῦ· дыма; 2586 N-GSM
20
 3588 T-NSM
ἥλιος солнце 2246 N-NSM
μεταστραφήσεται будет превращено 3344 V-2FPI-3S
εἰς в 1519 PREP
σκότος тьму 4655 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
σελήνη луна 4582 N-NSF
εἰς в 1519 PREP
αἷμα кровь 129 N-ASN
πρὶν прежде 4250 ADV
ἐλθεῖν прийти 2064 V-2AAN
ἡμέραν день 2250 N-ASF
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
τὴν  3588 T-ASF
μεγάλην великий 3173 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιφανῆ. явственный. 2016 A-ASF
21
καὶ И 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
πᾶς всякий 3956 A-NSM
ὃς который 3739 R-NSM
ἂν  302 PRT
ἐπικαλέσηται призовёт 1941 V-AMS-3S
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
σωθήσεται. будет спасён. 4982 V-FPI-3S
22
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
Ἰσραηλῖται, Израильтяне, 2475 N-VPM
ἀκούσατε послушайте 191 V-AAM-2P
τοὺς  3588 T-APM
λόγους слова́ 3056 N-APM
τούτους· эти; 5128 D-APM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
Ναζωραῖον, Назорея, 3480 N-ASM
ἄνδρα Мужа 435 N-ASM
ἀποδεδειγμένον указанного 584 V-RPP-ASM
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰς для 1519 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
δυνάμεσι силами 1411 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
τέρασι чудесами 5059 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
σημείοις знамениями 4592 N-DPN
οἷς которыми 3739 R-DPN
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτοῦ Него 846 P-GSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
μέσῳ середине 3319 A-DSN
ὑμῶν, вас, 5216 P-2GP
καθὼς как 2531 ADV
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
οἴδατε, знаете, 1492 V-RAI-2P
23
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
τῇ  3588 T-DSF
ὡρισμένῃ [по] определённому 3724 V-RPP-DSF
βουλῇ совету 1012 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
προγνώσει промыслу 4268 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἔκδοτον выданного 1560 A-ASM
διὰ через 1223 PREP
χειρὸς руку 5495 N-GSF
ἀνόμων беззаконных 459 A-GPM
προσπήξαντες пригвоздившие 4362 V-AAP-NPM
ἀνείλατε, вы убили, 337 V-AAI-2P
24
ὃν Которого 3739 R-ASM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἀνέστησεν воскресил 450 V-AAI-3S
λύσας разрушивший 3089 V-AAP-NSM
τὰς  3588 T-APF
ὠδῖνας родовые му́ки 5604 N-APF
τοῦ  3588 T-GSM
θανάτου, смерти, 2288 N-GSM
καθότι так как 2530 ADV
οὐκ не 3756 PRT-N
ἦν было 3739 V-IAI-3S
δυνατὸν возможно 1415 A-NSN
κρατεῖσθαι быть удерживаемым 2902 V-PPN
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ὑπ᾽ от 5259 PREP
αὐτοῦ· неё; 846 P-GSM
25
Δαυὶδ Давид 1138 N-PRI
γὰρ ведь 1063 CONJ
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
εἰς в [отношении] 1519 PREP
αὐτόν, Его, 846 P-ASM
Προορώμην Я провидел 4308 V-IMI-1S
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
ἐνώπιόν передо 1799 ADV
μου мной 3450 P-1GS
διὰ через 1223 PREP
παντός, всякое [время], 3956 A-GSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐκ с 1537 PREP
δεξιῶν правой [стороны́ от] 1188 A-GPM
μού меня 3450 P-1GS
ἐστιν Он есть 1510 V-PAI-3S
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
σαλευθῶ. был поколеблен я. 4531 V-APS-1S
26
διὰ Из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
ηὐφράνθη развеселилось 2165 V-API-3S
 1510 T-NSF
καρδία сердце 2588 N-NSF
μου моё 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἠγαλλιάσατο возликовал 21 V-ADI-3S
 1510 T-NSF
γλῶσσά язык 1100 N-NSF
μου, мой, 3450 P-1GS
ἔτι ещё 2089 ADV
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
σάρξ плоть 4561 N-NSF
μου моя 3450 P-1GS
κατασκηνώσει поселится 2681 V-FAI-3S
ἐπ᾽ на 1909 PREP
ἐλπίδι· надежде; 1680 N-DSF
27
ὅτι что 3754 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐγκαταλείψεις оставишь 1459 V-FAI-2S
τὴν  3588 T-ASF
ψυχήν душу 5590 N-ASF
μου мою 3450 P-1GS
εἰς в 1519 PREP
ᾅδην, аду, 86 N-ASM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
δώσεις дашь 1325 V-FAI-2S
τὸν  3588 T-ASM
ὅσιόν благочестивому 3741 A-ASM
σου Твоему 4675 P-2GS
ἰδεῖν увидеть 1492 V-2AAN
διαφθοράν. уничтожение. 1312 N-ASF
28
ἐγνώρισάς Ты дал познать 1107 V-AAI-2S
μοι мне 3427 P-1DS
ὁδοὺς пути 3598 N-APF
ζωῆς, жизни, 2222 N-GSF
πληρώσεις наполнишь 4137 V-FAI-2S
με меня 3165 P-1AS
εὐφροσύνης весельем 2167 N-GSF
μετὰ с 3326 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
προσώπου лицом 4383 N-GSN
σου. Твоим. 4675 P-2GS
29
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
ἐξὸν позволяющееся 1832 V-PAP-NSN
εἰπεῖν сказать 2036 V-2AAN
μετὰ с 3326 PREP
παρρησίας уверенностью 3954 N-GSF
πρὸς к 4314 PREP
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
περὶ о 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
πατριάρχου патриархе 3966 N-GSM
Δαυίδ, Давиде, 1138 N-PRI
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐτελεύτησεν он скончался 5053 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐτάφη он был погребён 2290 V-2API-3S
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
μνῆμα гробница 3418 N-NSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐν у 1722 PREP
ἡμῖν нас 2254 P-1DP
ἄχρι до 891 ADV
τῆς  3588 T-GSF
ἡμέρας дня 2250 N-GSF
ταύτης· этого; 3778 D-GSF
30
προφήτης пророк 4396 N-NSM
οὖν итак 3767 CONJ
ὑπάρχων, пребывающий, 5225 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
ὅρκῳ клятвой 3727 N-DSM
ὤμοσεν поклялся 3660 V-AAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐκ из 1537 PREP
καρποῦ плода 2590 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
ὀσφύος бедра 3751 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καθίσαι посадить 2523 V-AAN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θρόνον престол 2362 N-ASM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
31
προϊδὼν предувидевший 4275 V-2AAP-NSM
ἐλάλησεν он сказал 2980 V-AAI-3S
περὶ о 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἀναστάσεως воскресении 386 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
ὅτι что 3754 CONJ
οὔτε и не 3777 CONJ-N
ἐγκατελείφθη был оставлен Он 1459 V-API-3S
εἰς в 1519 PREP
ᾅδην аду 86 N-ASM
οὔτε и не 3777 CONJ-N
 1510 T-NSF
σὰρξ плоть 4561 N-NSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
εἶδεν увидела 1492 V-2AAI-3S
διαφθοράν. уничтожение. 1312 N-ASF
32
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
ἀνέστησεν воскресил 450 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
οὗ которого 3739 R-GSM
πάντες все 3956 A-NPM
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἐσμεν есть 1510 V-PAI-1P
μάρτυρες. свидетели. 3144 N-NPM
33
τῇ  3588 T-DSF
δεξιᾷ Правой [рукой] 1188 A-DSF
οὖν итак 3767 CONJ
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ὑψωθεὶς возвышенный 5312 V-APP-NSM
τήν  3588 T-ASF
τε  5037 PRT
ἐπαγγελίαν обещание 1860 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSM
ἁγίου Святого 40 A-GSN
λαβὼν принявший 2983 V-2AAP-NSM
παρὰ у 3844 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
ἐξέχεεν Он излил 1632 V-AAI-3S
τοῦτο это 5124 D-ASN
которое 3588 R-ASN
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
[καὶ] и 2532 CONJ
βλέπετε видите 991 V-PAI-2P
καὶ и 2532 CONJ
ἀκούετε. слышите. 191 V-PAI-2P
34
οὐ Не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
Δαυὶδ Давид 1138 N-PRI
ἀνέβη взошёл 305 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τοὺς  3588 T-APM
οὐρανούς, небеса, 3772 N-APM
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτός, он, 846 P-NSM
Εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
[ὁ]  3588 T-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
μου, моему, 3450 P-1GS
Κάθου Сиди 2521 V-PNM-2S
ἐκ с 1537 PREP
δεξιῶν правой [стороны́ от] 1188 A-GPM
μου Меня 3450 P-1GS
35
ἕως пока 2193 ADV
ἂν  302 PRT
θῶ положу 5087 V-2AAS-1S
τοὺς  3588 T-APM
ἐχθρούς врагов 2190 A-APM
σου Твоих 4675 P-2GS
ὑποπόδιον [в] подножие 5286 N-ASN
τῶν  3588 T-GPM
ποδῶν ног 4228 N-GPM
σου. Твоих. 4675 P-2GS
36
ἀσφαλῶς Неколебимо 806 ADV
οὖν итак 3767 CONJ
γινωσκέτω пусть знает 1097 V-PAM-3S
πᾶς весь 3956 A-NSM
οἶκος дом 3624 N-NSM
Ἰσραὴλ Израиль 2474 N-PRI
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
αὐτὸν его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
τοῦτον этого 5126 D-ASM
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
ὃν которого 3739 R-ASM
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ἐσταυρώσατε. распяли. 4717 V-AAI-2P
37
Ἀκούσαντες Услышавшие 191 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
κατενύγησαν они были пронзены [в] 2660 V-2API-3P
τὴν  3588 T-ASF
καρδίαν, сердце, 2588 N-ASF
εἶπόν они сказали 2036 V-2AAI-3P
τε  5037 PRT
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Πέτρον Петру 4074 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
λοιποὺς остальным 3062 A-APM
ἀποστόλους, апостолам, 652 N-APM
Τί Что 5100 I-ASN
ποιήσωμεν, мы сделаем, 4160 V-AAS-1P
ἄνδρες мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί; братья? 80 N-VPM
38
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς, ним, 846 P-APM
Μετανοήσατε, Покайтесь, 3340 V-AAM-2P
[φησίν,] говорит, 5346 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
βαπτισθήτω пусть будет крещён 907 V-APM-3S
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
ὑμῶν [из] вас 5216 P-2GP
ἐπὶ на 1909 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
ἄφεσιν прощение 859 N-ASF
τῶν  3588 T-GPF
ἁμαρτιῶν грехов 266 N-GPF
ὑμῶν, ваших, 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
λήμψεσθε полу́чите 2983 V-FDI-2P
τὴν  3588 T-ASF
δωρεὰν дар 1432 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
πνεύματος· Духа; 4151 N-GSN
39
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 1510 T-NSF
ἐπαγγελία обещание 1860 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPN
τέκνοις детям 5043 N-DPN
ὑμῶν вашим 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
εἰς в 1519 PREP
μακρὰν вдали 3112 A-ASF
ὅσους скольких 3745 K-APM
ἂν  302 PRT
προσκαλέσηται подзовёт 4341 V-ADS-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἡμῶν. наш. 2257 P-1GP
40
ἑτέροις Другими 2087 A-DPM
τε  5037 PRT
λόγοις словами 3056 N-DPM
πλείοσιν очень многочисленными 4119 A-DPM-C
διεμαρτύρατο, он засвидетельствовал, 1263 V-ADI-3S
καὶ и 2532 CONJ
παρεκάλει увещевал 3870 V-IAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Σώθητε Будьте спасены 4982 V-APM-2P
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γενεᾶς поколения 1074 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
σκολιᾶς кривого 4646 A-GSF
ταύτης. этого. 3778 D-GSF
41
οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἀποδεξάμενοι принявшие 588 V-ADP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐβαπτίσθησαν, были крещены, 907 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
προσετέθησαν были прибавлены 4369 V-API-3P
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ἐκείνῃ тот 1565 D-DSF
ψυχαὶ душ 5590 N-NPF
ὡσεὶ приблизительно 5616 ADV
τρισχίλιαι. три тысячи. 5153 A-NPF
42
ἦσαν Они были 1510 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
προσκαρτεροῦντες придерживающиеся 4342 V-PAP-NPM
τῇ  3588 T-DSF
διδαχῇ учения 1322 N-DSF
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
κοινωνίᾳ, общности, 2842 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
κλάσει преломления 2800 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
ἄρτου хлеба 740 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
προσευχαῖς. молитв. 4335 N-DPF
43
Ἐγίνετο Делался 1096 V-INI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πάσῃ [во] всякой 3956 A-DSF
ψυχῇ душе́ 5590 N-DSF
φόβος, страх, 5401 N-NSM
πολλά многие 4183 A-NPN
τε  5037 PRT
τέρατα чудеса 5059 N-NPN
καὶ и 2532 CONJ
σημεῖα знамения 4592 N-NPN
διὰ через 1223 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
ἐγίνετο. делались. 1096 V-INI-3S
44
πάντες Все 3956 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πιστεύοντες верящие 4100 V-PAP-NPM
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
αὐτὸ одном месте 846 P-ASN
καὶ и 2532 CONJ
εἶχον имели 2192 V-IAI-3P
ἅπαντα всё 537 A-APN
κοινά, общее, 2839 A-APN
45
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
κτήματα приобретения 2933 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
τὰς  3588 T-APF
ὑπάρξεις имущества 5223 N-APF
ἐπίπρασκον продавали 4097 V-IAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
διεμέριζον разделяли 1266 V-IAI-3P
αὐτὰ их 846 P-APN
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
καθότι так как 2530 ADV
ἄν  302 PRT
τις кто-либо 5100 X-NSM
χρείαν нужду 5532 N-ASF
εἶχεν· имел; 2192 V-IAI-3S
46
καθ᾽ каждый 2596 PREP
ἡμέραν день 2250 N-ASF
τε  5037 PRT
προσκαρτεροῦντες придерживающиеся 4342 V-PAP-NPM
ὁμοθυμαδὸν единодушно 3661 ADV
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ, Храме, 2411 N-DSN
κλῶντές преломляющие 2806 V-PAP-NPM
τε  5037 PRT
κατ᾽ по 2596 PREP
οἶκον дому 3624 N-ASM
ἄρτον, хлеб, 740 N-ASM
μετελάμβανον они принимали 3335 V-IAI-3P
τροφῆς пищу 5160 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
ἀγαλλιάσει ликовании 20 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀφελότητι простоте 858 N-DSF
καρδίας, се́рдца, 2588 N-GSF
47
αἰνοῦντες хвалящие 134 V-PAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἔχοντες имеющие 2192 V-PAP-NPM
χάριν благодать 5485 N-ASF
πρὸς ко 4314 PREP
ὅλον всему 3650 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
λαόν. народу. 2992 N-ASM
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
προσετίθει прибавлял 4369 V-IAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
σῳζομένους спасаемых 4982 V-PPP-APM
καθ᾽ каждый 2596 PREP
ἡμέραν день 2250 N-ASF
ἐπὶ во 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
αὐτό. едино. 846 P-ASN

Деяния святых апостолов, 2 глава

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.