Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 21 глава

Подстрочник Винокурова


1
Ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἀναχθῆναι отъехать 321 V-APN
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἀποσπασθέντας оторванных 645 V-APP-APM
ἀπ᾽ от 575 PREP
αὐτῶν, них, 846 P-GPM
εὐθυδρομήσαντες устремившиеся прямо 2113 V-AAP-NPM
ἤλθομεν мы пришли 2064 V-2AAI-1P
εἰς на 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Κῶ, Кос, 2972 N-ASF
τῇ  3588 T-DSF
δὲ же 1161 CONJ
ἑξῆς [на] следующий [день] 1836 ADV
εἰς на 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ῥόδον, Родос, 4499 N-ASF
κἀκεῖθεν и оттуда 2547 ADV-K
εἰς в 1519 PREP
Πάταρα· Патару; 3959 N-APN
2
καὶ и 2532 CONJ
εὑρόντες нашедшие 2147 V-2AAP-NPM
πλοῖον корабль 4143 N-ASN
διαπερῶν переправляющийся 1276 V-PAP-ASN
εἰς в 1519 PREP
Φοινίκην Финикию 5403 N-ASF
ἐπιβάντες взошедшие 1910 V-2AAP-NPM
ἀνήχθημεν. мы отъехали. 321 V-API-1P
3
ἀναφάναντες Появившиеся 398 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
Κύπρον [у] Кипра 2954 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
καταλιπόντες оставившие 2641 V-2AAP-NPM
αὐτὴν его 846 P-ASF
εὐώνυμον слева 2176 A-ASF
ἐπλέομεν мы плыли 4126 V-IAI-1P
εἰς в 1519 PREP
Συρίαν, Сирию, 4947 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
κατήλθομεν мы сошли 2718 V-2AAI-1P
εἰς в 1519 PREP
Τύρον, Тир, 5184 N-ASF
ἐκεῖσε там 1566 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πλοῖον корабль 4143 N-NSN
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἀποφορτιζόμενον отгружающий 670 V-PNP-NSN
τὸν  3588 T-ASM
γόμον. товар. 1117 N-ASM
4
ἀνευρόντες Нашедшие 429 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
μαθητὰς учеников 3101 N-APM
ἐπεμείναμεν мы остались 1961 V-AAI-1P
αὐτοῦ тут 846 ADV
ἡμέρας [на] дней 2250 N-APF
ἑπτά, семь, 2033 A-NUI
οἵτινες которые 3748 R-NPM
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ Павлу 3972 N-DSM
ἔλεγον говорили 3004 V-IAI-3P
διὰ через 1223 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπιβαίνειν восходить 1910 V-PAN
εἰς в 1519 PREP
Ἱεροσόλυμα. Иерусалим. 2414 N-APN
5
ὅτε Когда 3753 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἐξαρτίσαι завершить 1822 V-AAN
τὰς эти 3588 T-APF
ἡμέρας, дни, 2250 N-APF
ἐξελθόντες вышедшие 1831 V-2AAP-NPM
ἐπορευόμεθα мы отправлялись 4198 V-INI-1P
προπεμπόντων провожающих 4311 V-PAP-GPM
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
πάντων всех 3956 A-GPM
σὺν с 4862 PREP
γυναιξὶ женщинами 1135 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
τέκνοις детьми 5043 N-DPN
ἕως до 2193 ADV
ἔξω вне 1854 ADV
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως, го́рода, 4172 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
θέντες преклонившие 5087 V-2AAP-NPM
τὰ  3588 T-APN
γόνατα колени 1119 N-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
αἰγιαλὸν берегу́ 123 N-ASM
προσευξάμενοι помолившиеся 4336 V-ADP-NPM
6
ἀπησπασάμεθα мы попрощались 782 V-ADI-1P
ἀλλήλους, друг [с] дру́гом, 240 C-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἀνέβημεν мы взошли 305 V-2AAI-1P
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
πλοῖον, корабль, 4143 N-ASN
ἐκεῖνοι те 1565 D-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ὑπέστρεψαν возвратились 5290 V-AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἴδια. собственное. 2398 A-APN
7
Ἡμεῖς Мы 2249 P-1NP
δὲ же 1161 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
πλοῦν плавание 4144 N-ASM
διανύσαντες закончившие 1274 V-AAP-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
Τύρου Тира 5184 N-GSF
κατηντήσαμεν дошли 2658 V-AAI-1P
εἰς в 1519 PREP
Πτολεμαΐδα, Птолемаиду, 4424 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀσπασάμενοι поприветствовавшие 782 V-ADP-NPM
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
ἐμείναμεν остались 3306 V-AAI-1P
ἡμέραν день 2250 N-ASF
μίαν один 1520 A-ASF
παρ᾽ у 3844 PREP
αὐτοῖς. них. 846 P-DPM
8
τῇ  3588 T-DSF
δὲ Же 1161 CONJ
ἐπαύριον назавтра 1887 ADV
ἐξελθόντες вышедшие 1831 V-2AAP-NPM
ἤλθομεν мы пришли 2064 V-2AAI-1P
εἰς в 1519 PREP
Καισάρειαν, Кесарию, 2542 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
εἰσελθόντες вошедшие 1525 V-2AAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
Φιλίππου Филиппа 5376 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
εὐαγγελιστοῦ благовестника 2099 N-GSM
ὄντος сущего 1510 V-PAP-GSM
ἐκ из 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἑπτὰ семи 2033 A-NUI
ἐμείναμεν мы остались 3306 V-AAI-1P
παρ᾽ у 3844 PREP
αὐτῷ. него. 846 P-DSM
9
τούτῳ [У] этого 5129 D-DSM
δὲ же 1161 CONJ
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
θυγατέρες дочери 2364 N-NPF
τέσσαρες четыре 5064 A-NPF
παρθένοι девушки 3933 N-NPF
προφητεύουσαι. пророчествующие. 4395 V-PAP-NPF
10
ἐπιμενόντων Остающихся 1961 V-PAP-GPM
δὲ же 1161 CONJ
ἡμέρας [на] дни 2250 N-APF
πλείους более многочисленные 4119 A-APF-C
κατῆλθέν сошёл 2718 V-2AAI-3S
τις некий 5100 X-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Ἰουδαίας Иудеи 2449 N-GSF
προφήτης пророк 4396 N-NSM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Ἅγαβος, Агав, 13 N-NSM
11
καὶ и 2532 CONJ
ἐλθὼν пришедший 2064 V-2AAP-NSM
πρὸς к 4314 PREP
ἡμᾶς нам 2248 P-1AP
καὶ и 2532 CONJ
ἄρας взявший 142 V-AAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ζώνην пояс 2223 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου Павла 3972 N-GSM
δήσας связавший 1210 V-AAP-NSM
ἑαυτοῦ свои 1438 F-3GSM
τοὺς  3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Τάδε Это 3592 D-APN
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἅγιον, Святой, 40 A-NSN
Τὸν  3588 T-ASM
ἄνδρα мужа 435 N-ASM
οὗ которого 3739 R-GSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 1510 T-NSF
ζώνη пояс 2223 N-NSF
αὕτη этот 846 D-NSF
οὕτως так 3779 ADV
δήσουσιν свяжут 1210 V-FAI-3P
ἐν в 1722 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме 2419 N-PRI
οἱ  3588 T-NPM
Ἰουδαῖοι Иудеи 2453 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
παραδώσουσιν передадут 3860 V-FAI-3P
εἰς в 1519 PREP
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
ἐθνῶν. язычников. 1484 N-GPN
12
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἠκούσαμεν мы услышали 191 V-AAI-1P
ταῦτα, это, 5023 D-APN
παρεκαλοῦμεν просили 3870 V-IAI-1P
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἐντόπιοι местные 1786 A-NPM
τοῦ  3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
ἀναβαίνειν восходить 305 V-PAN
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλήμ. Иерусалим. 2419 N-PRI
13
τότε Тогда 5119 ADV
ἀπεκρίθη ответил 611 V-ADI-3S
 3588 T-NSM
Παῦλος, Павел, 3972 N-NSM
Τί Что 5100 I-ASN
ποιεῖτε делаете 4160 V-PAI-2P
κλαίοντες плачущие 2799 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
συνθρύπτοντές разбивающие 4919 V-PAP-NPM
μου моё 3450 P-1GS
τὴν  3588 T-ASF
καρδίαν; сердце? 2588 N-ASF
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
γὰρ ведь 1063 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
δεθῆναι быть связанным 1210 V-APN
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀποθανεῖν умереть 599 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме 2419 N-PRI
ἑτοίμως наготове 2093 ADV
ἔχω имею 2192 V-PAI-1S
ὑπὲρ за 5228 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ὀνόματος имя 3686 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ. Иисуса. 2424 N-GSM
14
μὴ Не 3361 PRT-N
πειθομένου убеждаемого 3982 V-PPP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἡσυχάσαμεν мы успокоились 2270 V-AAI-1P
εἰπόντες, сказавшие, 2036 V-2AAP-NPM
Τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
τὸ  3588 T-NSN
θέλημα воля 2307 N-NSN
γινέσθω. пусть осуществляется. 1096 V-PNM-3S
15
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὰς  3588 T-APF
ἡμέρας дней 2250 N-APF
ταύτας этих 3778 D-APF
ἐπισκευασάμενοι приготовившиеся 643 V-ADP-NPM
ἀνεβαίνομεν мы восходили 305 V-IAI-1P
εἰς в 1519 PREP
Ἱεροσόλυμα· Иерусалим; 2414 N-APN
16
συνῆλθον они пришли вместе 4905 V-2AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
μαθητῶν [из] учеников 3101 N-GPM
ἀπὸ от 575 PREP
Καισαρείας Кесарии 2542 N-GSF
σὺν с 4862 PREP
ἡμῖν, нами, 2254 P-1DP
ἄγοντες ведущие 71 V-PAP-NPM
παρ᾽ у 3844 PREP
которого 3739 R-DSM
ξενισθῶμεν будем гостить 3579 V-APS-1P
Μνάσωνί Мнасона 3416 N-DSM
τινι некоего 5100 X-DSM
Κυπρίῳ, Киприота, 2953 N-DSM
ἀρχαίῳ давнего 744 A-DSM
μαθητῇ. ученика. 3101 N-DSM
17
Γενομένων Сделавшихся 1096 V-2ADP-GPM
δὲ же 1161 CONJ
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
εἰς в 1519 PREP
Ἱεροσόλυμα Иерусалиме 2414 N-APN
ἀσμένως радостно 780 ADV
ἀπεδέξαντο приняли 588 V-ADI-3P
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
οἱ  3588 T-NPM
ἀδελφοί. братья. 80 N-NPM
18
τῇ  3588 T-DSF
δὲ Же 1161 CONJ
ἐπιούσῃ [в] наступающий [день] 1966 V-PAP-DSF
εἰσῄει входил 1524 V-IAI-3S
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
σὺν с 4862 PREP
ἡμῖν нами 2254 P-1DP
πρὸς к 4314 PREP
Ἰάκωβον, Иакову, 2385 N-ASM
πάντες все 3956 A-NPM
τε  5037 PRT
παρεγένοντο прибыли 3854 V-2ADI-3P
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι. пресвитеры. 4245 A-NPM-C
19
καὶ И 2532 CONJ
ἀσπασάμενος поприветствовавший 782 V-ADP-NSM
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐξηγεῖτο он рассказывал 1834 V-INI-3S
καθ᾽ по 2596 PREP
ἓν одному 1722 A-ASN
ἕκαστον каждому 1538 A-ASN
ὧν [из] которого 3739 R-GPN
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν язычниках 1484 N-DPN
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
διακονίας служение 1248 N-GSF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
20
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
ἐδόξαζον они славили 1392 V-IAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
εἶπόν сказали 2036 V-2AAI-3P
τε  5037 PRT
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
Θεωρεῖς, Видишь, 2334 V-PAI-2S
ἀδελφέ, брат, 80 N-VSM
πόσαι сколькие 4214 Q-NPF
μυριάδες десятки тысяч 3461 N-NPF
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
Ἰουδαίοις Иудеях 2453 A-DPM
τῶν  3588 T-GPM
πεπιστευκότων, [из] поверивших, 4100 V-RAP-GPM
καὶ и 2532 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
ζηλωταὶ ревнители 2207 N-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
ὑπάρχουσιν· пребывают; 5225 V-PAI-3P
21
κατηχήθησαν они были осведомлены 2727 V-API-3P
δὲ же 1161 CONJ
περὶ о 4012 PREP
σοῦ тебе 4675 P-2GS
ὅτι что 3754 CONJ
ἀποστασίαν отступлению 646 N-ASF
διδάσκεις учишь 1321 V-PAI-2S
ἀπὸ от 575 PREP
Μωϋσέως Моисея 3475 N-GSM
τοὺς  3588 T-APM
κατὰ по 2596 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἔθνη язычникам 1484 N-APN
πάντας всех 3956 A-APM
Ἰουδαίους, Иудеев, 2453 A-APM
λέγων говорящий 3004 V-PAP-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
περιτέμνειν обрезывать 4059 V-PAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
τὰ  3588 T-APN
τέκνα детей 5043 N-APN
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθεσιν [по] обычаям 1485 N-DPN
περιπατεῖν. ходить. 4043 V-PAN
22
τί Что 5100 I-NSN
οὖν итак 3767 CONJ
ἐστιν; есть? 1510 V-PAI-3S
πάντως Всяко 3843 ADV
ἀκούσονται услышат 191 V-FDI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
ἐλήλυθας. ты пришёл. 2064 V-2RAI-2S
23
τοῦτο Это 5124 D-ASN
οὖν итак 3767 CONJ
ποίησον сделай 4160 V-AAM-2S
которое 3588 R-ASN
σοι тебе 4671 P-2DS
λέγομεν· говорим; 3004 V-PAI-1P
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
ἡμῖν [у] нас 2254 P-1DP
ἄνδρες мужа 435 N-NPM
τέσσαρες четыре 5064 A-NPM
εὐχὴν обет 2171 N-ASF
ἔχοντες имеющие 2192 V-PAP-NPM
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ἑαυτῶν. себе самих. 1438 F-3GPM
24
τούτους Этих 5128 D-APM
παραλαβὼν забравший 3880 V-2AAP-NSM
ἁγνίσθητι будь очищен 48 V-APM-2S
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
δαπάνησον потрать 1159 V-AAM-2S
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτοῖς них 846 P-DPM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ξυρήσονται обрили 3587 V-FDI-3P
τὴν  3588 T-ASF
κεφαλήν, голову, 2776 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
γνώσονται узна́ют 1097 V-FDI-3P
πάντες все 3956 A-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
ὧν [о] котором 3739 R-GPN
κατήχηνται они осведомлены 2727 V-RPI-3P
περὶ о 4012 PREP
σοῦ тебе 4675 P-2GS
οὐδέν ничто 3762 A-NSN-N
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
ἀλλὰ но 235 CONJ
στοιχεῖς поступаешь 4748 V-PAI-2S
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς сам 846 P-NSM
φυλάσσων хранящий 5442 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
νόμον. Закон. 3551 N-ASM
25
περὶ О 4012 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
πεπιστευκότων поверивших 4100 V-RAP-GPM
ἐθνῶν язычниках 1484 N-GPN
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἐπεστείλαμεν написали послание 1989 V-AAI-1P
κρίναντες рассудившие 2919 V-AAP-NPM
φυλάσσεσθαι остерегаться 5442 V-PMN
αὐτοὺς их 846 P-APM
τό  3588 T-ASN
τε  5037 PRT
εἰδωλόθυτον жертвы идолу 1494 A-ASN
καὶ и 2532 CONJ
αἷμα кро́ви 129 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
πνικτὸν задушенного 4156 A-ASN
καὶ и 2532 CONJ
πορνείαν. разврата. 4202 N-ASF
26
τότε Тогда 5119 ADV
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
παραλαβὼν забравший 3880 V-2AAP-NSM
τοὺς этих 3588 T-APM
ἄνδρας, мужей, 435 N-APM
τῇ  3588 T-DSF
ἐχομένῃ [на] следующий 2192 V-PPP-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
ἁγνισθεὶς очищенный 48 V-APP-NSM
εἰσῄει входил 1524 V-IAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἱερόν, Храм, 2411 N-ASN
διαγγέλλων возвещающий 1229 V-PAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ἐκπλήρωσιν исполнение 1604 N-ASF
τῶν  3588 T-GPF
ἡμερῶν дней 2250 N-GPF
τοῦ  3588 T-GSM
ἁγνισμοῦ очищения 49 N-GSM
ἕως до 2193 ADV
οὗ которого [времени] 3739 R-GSM
προσηνέχθη было принесено 4374 V-API-3S
ὑπὲρ за 5228 PREP
ἑνὸς одного 1520 A-GSM
ἑκάστου каждого 1538 A-GSM
αὐτῶν [из] них 846 P-GPM
 1510 T-NSF
προσφορά. приношение. 4376 N-NSF
27
Ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἔμελλον готовились 3195 V-IAI-3P
αἱ  3588 T-NPF
ἑπτὰ семь 2033 A-NUI
ἡμέραι дней 2250 N-NPF
συντελεῖσθαι, заканчиваться, 4931 V-PPN
οἱ которые 3588 T-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Ἀσίας Азии 773 N-GSF
Ἰουδαῖοι иудеи 2453 A-NPM
θεασάμενοι увидевшие 2300 V-ADP-NPM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ Храме 2411 N-DSN
συνέχεον приводили в смятение 4797 V-IAI-3P
πάντα всю 3956 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ὄχλον толпу 3793 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπέβαλον наложили 1911 V-2AAI-3P
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτὸν него 846 P-ASM
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας, ру́ки, 5495 N-APF
28
κράζοντες, кричащие, 2896 V-PAP-NPM
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
Ἰσραηλῖται, Израильтяне, 2475 N-VPM
βοηθεῖτε· помогайте; 997 V-PAM-2P
οὗτός этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
 3588 T-NSM
κατὰ против 2596 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSM
τόπου ме́ста 5117 N-GSM
τούτου этого 5127 D-GSM
πάντας всех 3956 A-APM
πανταχῇ всюду 3837 ADV
διδάσκων, учащий, 1321 V-PAP-NSM
ἔτι ещё 2089 ADV
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
Ἕλληνας Эллинов 1672 N-APM
εἰσήγαγεν он ввёл 1521 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἱερὸν Храм 2411 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
κεκοίνωκεν он сделал общим 2840 V-RAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
ἅγιον святое 40 A-ASM
τόπον место 5117 N-ASM
τοῦτον. это. 5126 D-ASM
29
ἦσαν Они были 1510 V-IAI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
προεωρακότες прежде увидевшие 4308 V-RAP-NPM
Τρόφιμον Трофима 5161 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
Ἐφέσιον ефесянина 2180 A-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πόλει городе 4172 N-DSF
σὺν с 4862 PREP
αὐτῷ, ним, 846 P-DSM
ὃν которого 3739 R-ASM
ἐνόμιζον они считали 3543 V-IAI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἱερὸν Храм 2411 N-ASN
εἰσήγαγεν ввёл 1521 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
Παῦλος. Павел. 3972 N-NSM
30
ἐκινήθη Был приведён в движение 2795 V-API-3S
τε  5037 PRT
 1510 T-NSF
πόλις город 4172 N-NSF
ὅλη весь 3650 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐγένετο сделалось 1096 V-2ADI-3S
συνδρομὴ стечение 4890 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ, народа, 2992 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιλαβόμενοι взявшие 1949 V-2ADP-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου Павла 3972 N-GSM
εἷλκον они тащили 1670 V-IAI-3P
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἔξω вне 1854 ADV
τοῦ  3588 T-GSN
ἱεροῦ, Храма, 2411 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
εὐθέως тотчас 2112 ADV
ἐκλείσθησαν были закрыты 2808 V-API-3P
αἱ  3588 T-NPF
θύραι. две́ри. 2374 N-NPF
31
ζητούντων Ищущих 2212 V-PAP-GPM
τε  5037 PRT
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἀποκτεῖναι убить 615 V-AAN
ἀνέβη взошла 305 V-2AAI-3S
φάσις молва 5334 N-NSF
τῷ  3588 T-DSM
χιλιάρχῳ тысячнику 5506 N-DSM
τῆς  3588 T-GSF
σπείρης когорты 4686 N-GSF
ὅτι что 3754 CONJ
ὅλη весь 3650 A-NSF
συγχύννεται находится в смятении 5743 V-PPI-3S
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
32
ὃς который 3739 R-NSM
ἐξαυτῆς тотчас 1824 ADV
παραλαβὼν забравший 3880 V-2AAP-NSM
στρατιώτας воинов 4757 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἑκατοντάρχας сотников 1543 N-APM
κατέδραμεν сбежал 2701 V-2AAI-3S
ἐπ᾽ к 1909 PREP
αὐτούς· ним; 846 P-APM
οἱ они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἰδόντες увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
χιλίαρχον тысячника 5506 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
στρατιώτας воинов 4757 N-APM
ἐπαύσαντο прекратили 3973 V-AMI-3P
τύπτοντες бьющие 5180 V-PAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον. Павла. 3972 N-ASM
33
τότε Тогда 5119 ADV
ἐγγίσας приблизившийся 1448 V-AAP-NSM
 3588 T-NSM
χιλίαρχος тысячник 5506 N-NSM
ἐπελάβετο взял 1949 V-2ADI-3S
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκέλευσεν приказал 2753 V-AAI-3S
δεθῆναι быть связанным 1210 V-APN
ἁλύσεσι цепями 254 N-DPF
δυσί, двумя, 1417 A-DPF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπυνθάνετο спрашивал 4441 V-INI-3S
τίς кто 5100 I-NSM
εἴη он был бы 1510 V-PAO-3S
καὶ и 2532 CONJ
τί что 5100 I-NSN
ἐστιν он есть 1510 V-PAI-3S
πεποιηκώς. сделавший. 4160 V-RAP-NSM
34
ἄλλοι Другие 243 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἄλλο другое 243 A-ASN
τι что-то 5100 X-ASN
ἐπεφώνουν выкрикивали 2019 V-IAI-3P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
ὄχλῳ· толпе; 3793 N-DSM
μὴ не 3361 PRT-N
δυναμένου могущего 1410 V-PNP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
γνῶναι узнать 1097 V-2AAN
τὸ  3588 T-ASN
ἀσφαλὲς достоверное 804 A-ASN
διὰ из-за 1223 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θόρυβον шума 2351 N-ASM
ἐκέλευσεν он приказал 2753 V-AAI-3S
ἄγεσθαι быть ведомым 71 V-PPN
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
παρεμβολήν. крепость. 3925 N-ASF
35
ὅτε Когда 3753 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐγένετο он сделался 1096 V-2ADI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
ἀναβαθμούς, ступенях, 304 N-APM
συνέβη произошло 4819 V-2AAI-3S
βαστάζεσθαι быть несомым 941 V-PPN
αὐτὸν его 846 P-ASM
ὑπὸ  5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
στρατιωτῶν воинами 4757 N-GPM
διὰ из-за 1223 PREP
τὴν  3588 T-ASF
βίαν силы 970 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
ὄχλου, толпы́, 3793 N-GSM
36
ἠκολούθει следовало 190 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πλῆθος множество 4128 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
κράζοντες, кричащее, 2896 V-PAP-NPM
Αἶρε Бери 142 V-PAM-2S
αὐτόν. его. 846 P-ASM
37
Μέλλων Готовящийся 3195 V-PAP-NSM
τε  5037 PRT
εἰσάγεσθαι быть вводимым 1521 V-PPN
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
παρεμβολὴν крепость 3925 N-ASF
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
τῷ  3588 T-DSM
χιλιάρχῳ, тысячнику, 5506 N-DSM
Εἰ Ли 1487 COND
ἔξεστίν позволяется 1832 V-PAI-3S
μοι мне 3427 P-1DS
εἰπεῖν сказать 2036 V-2AAN
τι что-нибудь 5100 X-ASN
πρὸς к 4314 PREP
σέ; тебе? 4571 P-2AS
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἔφη, сказал, 5346 V-IAI-3S
Ἑλληνιστὶ По-гречески 1676 ADV
γινώσκεις; знаешь? 1097 V-PAI-2S
38
οὐκ Не 3756 PRT-N
ἄρα тогда 686 PRT-I
σὺ ты 4771 P-2NS
εἶ есть 1487 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
Αἰγύπτιος Египтянин 124 A-NSM
который 3588 T-NSM
πρὸ перед 4253 PREP
τούτων этими 5130 D-GPF
τῶν  3588 T-GPF
ἡμερῶν днями 2250 N-GPF
ἀναστατώσας поднявший восстать 387 V-AAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξαγαγὼν выведший 1806 V-2AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἔρημον пустыню 2048 A-ASF
τοὺς  3588 T-APM
τετρακισχιλίους четыре тысячи 5070 A-APM
ἄνδρας мужчин 435 N-APM
τῶν  3588 T-GPM
σικαρίων; [из] кинжальщиков? 4607 N-GPM
39
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Παῦλος, Павел, 3972 N-NSM
Ἐγὼ Я 1473 P-1NS
ἄνθρωπος человек 444 N-NSM
μέν ведь 3303 PRT
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
Ἰουδαῖος, Иудей, 2453 A-NSM
Ταρσεὺς Тарсянин 5018 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
Κιλικίας, [из] Киликии, 2791 N-GSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀσήμου незначительного 767 A-GSF
πόλεως го́рода 4172 N-GSF
πολίτης· гражданин; 4177 N-NSM
δέομαι молю 1189 V-PNI-1S
δέ же 1161 CONJ
σου, тебя, 4675 P-2GS
ἐπίτρεψόν разреши 2010 V-AAM-2S
μοι мне 3427 P-1DS
λαλῆσαι произнести 2980 V-AAN
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
λαόν. народу. 2992 N-ASM
40
ἐπιτρέψαντος Разрешившего 2010 V-AAP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
ἑστὼς стоящий 2476 V-RAP-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀναβαθμῶν ступенях 304 N-GPM
κατέσεισεν махнул 2678 V-AAI-3S
τῇ  3588 T-DSF
χειρὶ рукой 5495 N-DSF
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ· народу; 2992 N-DSM
πολλῆς многого 4183 A-GSF
δὲ же 1161 CONJ
σιγῆς молчания 4602 N-GSF
γενομένης сделавшегося 1096 V-2ADP-GSF
προσεφώνησεν он воззвал 4377 V-AAI-3S
τῇ  3588 T-DSF
Ἑβραΐδι [на] еврейском 1446 N-DSF
διαλέκτῳ наречии 1258 N-DSF
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM

Деяния святых апостолов, 21 глава

НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.