Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 11 глава

Подстрочник Винокурова


1
Ἤκουσαν Услышали 191 V-AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀπόστολοι апостолы 652 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀδελφοὶ братья 80 N-NPM
οἱ  3588 T-NPM
ὄντες сущие 1510 V-PAP-NPM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ἰουδαίαν Иудее 2449 N-ASF
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-NPN
ἔθνη язычники 1484 N-NPN
ἐδέξαντο приняли 1209 V-ADI-3P
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
2
ὅτε Когда 3753 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἀνέβη взошёл 305 V-2AAI-3S
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
διεκρίνοντο рассуждали 1252 V-IMI-3P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν нему 846 P-ASM
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐκ из 1537 PREP
περιτομῆς обрезания 4061 N-GSF
3
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Εἰσῆλθες Ты вошёл 1525 V-2AAI-2S
πρὸς к 4314 PREP
ἄνδρας мужам 435 N-APM
ἀκροβυστίαν необрезание 203 N-ASF
ἔχοντας имеющими 2192 V-PAP-APM
καὶ и 2532 CONJ
συνέφαγες ты поел с 4906 V-2AAI-2S
αὐτοῖς. ними. 846 P-DPM
4
ἀρξάμενος Начавший 756 V-AMP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
ἐξετίθετο излагал 1620 V-IMI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
καθεξῆς по порядку 2517 ADV
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
5
Ἐγὼ Я 1473 P-1NS
ἤμην был 1510 V-IMI-1S
ἐν в 1722 PREP
πόλει городе 4172 N-DSF
Ἰόππῃ Иоппе 2445 N-DSF
προσευχόμενος молящийся 4336 V-PNP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
εἶδον увидел 1492 V-2AAI-1S
ἐν в 1722 PREP
ἐκστάσει исступлении 1611 N-DSF
ὅραμα, виде́ние, 3705 N-ASN
καταβαῖνον сходящий 2597 V-PAP-ASN
σκεῦός предмет 4632 N-ASN
τι какой-то 5100 X-ASN
ὡς как 5613 ADV
ὀθόνην полотнище 3607 N-ASF
μεγάλην большое 3173 A-ASF
τέσσαρσιν [за] четыре 5064 A-DPF
ἀρχαῖς конца 746 N-DPF
καθιεμένην спускаемое 2524 V-PPP-ASF
ἐκ с 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ, неба, 3772 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἦλθεν оно пришло 2064 V-2AAI-3S
ἄχρι до 891 ADV
ἐμοῦ· меня; 1700 P-1GS
6
εἰς в 1519 PREP
ἣν которое 3739 R-ASF
ἀτενίσας впившийся глазами 816 V-AAP-NSM
κατενόουν я замечал 2657 V-IAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
εἶδον увидел 1492 V-2AAI-1S
τὰ  3588 T-APN
τετράποδα четвероногих 5074 A-APN
τῆς  3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
θηρία зверей 2342 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
ἑρπετὰ ползучих 2062 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
πετεινὰ птиц 4071 N-APN
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ. неба. 3772 N-GSM
7
ἤκουσα Я услышал 191 V-AAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
φωνῆς голос 5456 N-GSF
λεγούσης говорящий 3004 V-PAP-GSF
μοι, мне, 3427 P-1DS
Ἀναστάς, Вставший, 450 V-2AAP-NSM
Πέτρε, Пётр, 4074 N-VSM
θῦσον заколи 2380 V-AAM-2S
καὶ и 2532 CONJ
φάγε. поешь. 5315 V-2AAM-2S
8
εἶπον Я сказал 2036 V-2AAI-1S
δέ, же, 1161 CONJ
Μηδαμῶς, Никак, 3365 ADV-N
κύριε, Господи, 2962 N-VSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
κοινὸν общее 2839 A-NSN
или 1510 PRT
ἀκάθαρτον нечистое 169 A-NSN
οὐδέποτε никогда 3763 ADV-N
εἰσῆλθεν вошло 1525 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
στόμα уста 4750 N-ASN
μου. мои. 3450 P-1GS
9
ἀπεκρίθη Ответил 611 V-ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
φωνὴ голос 5456 N-NSF
ἐκ во 1537 PREP
δευτέρου второй [раз] 1208 A-GSN
ἐκ с 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ, неба, 3772 N-GSM
Которое 3739 R-APN
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐκαθάρισεν очистил 2511 V-AAI-3S
σὺ ты 4771 P-2NS
μὴ не 3361 PRT-N
κοίνου. считай общим. 2840 V-PAM-2S
10
τοῦτο Это 5124 D-NSN
δὲ же 1161 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
ἐπὶ  1909 PREP
τρίς, трижды, 5151 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἀνεσπάσθη было втащено 385 V-API-3S
πάλιν опять 3825 ADV
ἅπαντα всё 537 A-NPN
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανόν. небо. 3772 N-ASM
11
καὶ И 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἐξαυτῆς тотчас 1824 ADV
τρεῖς три 5140 A-NPM
ἄνδρες мужа 435 N-NPM
ἐπέστησαν приступили 2186 V-2AAI-3P
ἐπὶ к 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
οἰκίαν дому 3614 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
котором 1510 R-DSF
ἦμεν, мы были, 1510 V-IAI-1P
ἀπεσταλμένοι посланные 649 V-RPP-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
Καισαρείας Кесарии 2542 N-GSF
πρός ко 4314 PREP
με. мне. 3165 P-1AS
12
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμά Дух 4151 N-NSN
μοι мне 3427 P-1DS
συνελθεῖν пойти с 4905 V-2AAN
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
μηδὲν ничто 3367 A-ASN-N
διακρίναντα. усомнившегося. 1252 V-AAP-ASM
ἦλθον Пошли 2064 V-2AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
σὺν со 4862 PREP
ἐμοὶ мной 1698 P-1DS
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἓξ шесть 1803 A-NUI
ἀδελφοὶ братьев 80 N-NPM
οὗτοι, этих, 3778 D-NPM
καὶ и 2532 CONJ
εἰσήλθομεν мы вошли 1525 V-2AAI-1P
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
τοῦ этого 3588 T-GSM
ἀνδρός· человека; 435 N-GSM
13
ἀπήγγειλεν он сообщил 518 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
πῶς как 4459 ADV
εἶδεν он увидел 1492 V-2AAI-3S
[τὸν]  3588 T-ASM
ἄγγελον ангела 32 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
οἴκῳ доме 3624 N-DSM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
σταθέντα поставленного 2476 V-APP-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἰπόντα, сказавшего, 2036 V-2AAP-ASM
Ἀπόστειλον Отправь 649 V-AAM-2S
εἰς в 1519 PREP
Ἰόππην Иоппу 2445 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
μετάπεμψαι пошли за 3343 V-ADM-2S
Σίμωνα Симоном 4613 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἐπικαλούμενον называемого 1941 V-PPP-ASM
Πέτρον, Петром, 4074 N-ASM
14
ὃς который 3739 R-NSM
λαλήσει скажет 2980 V-FAI-3S
ῥήματα слова́ 4487 N-APN
πρὸς к 4314 PREP
σὲ тебе 4571 P-2AS
ἐν в 1722 PREP
οἷς которых 3739 R-DPN
σωθήσῃ будешь спасён 4982 V-FPI-2S
σὺ ты 4771 P-2NS
καὶ и 2532 CONJ
πᾶς весь 3956 A-NSM
 3588 T-NSM
οἶκός дом 3624 N-NSM
σου. твой. 4675 P-2GS
15
ἐν В 1722 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῷ  3588 T-DSN
ἄρξασθαί начать 756 V-AMN
με мне 3165 P-1AS
λαλεῖν говорить 2980 V-PAN
ἐπέπεσεν пал 1968 V-2AAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἅγιον Святой 40 A-NSN
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτοὺς них 846 P-APM
ὥσπερ как 5618 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἐν в 1722 PREP
ἀρχῇ. начале. 746 N-DSF
16
ἐμνήσθην Я вспомнил 3415 V-API-1S
δὲ же 1161 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
ῥήματος слово 4487 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ὡς как 5613 ADV
ἔλεγεν, Он говорил, 3004 V-IAI-3S
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
μὲν ведь 3303 PRT
ἐβάπτισεν окрестил 907 V-AAI-3S
ὕδατι, водой, 5204 N-DSN
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
δὲ же 1161 CONJ
βαπτισθήσεσθε будете крещаемы 907 V-FPI-2P
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι Духе 4151 N-DSN
ἁγίῳ. Святом. 40 A-DSN
17
εἰ Если 1487 COND
οὖν итак 3767 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
ἴσην равный 2470 A-ASF
δωρεὰν дар 1432 N-ASF
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ὡς как 5613 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
πιστεύσασιν поверившим 4100 V-AAP-DPM
ἐπὶ в 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
Χριστόν, Христа, 5547 N-ASM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
τίς кто 5100 I-NSM
ἤμην был 1510 V-IMI-1S
δυνατὸς сильный 1415 A-NSM
κωλῦσαι воспрепятствовать 2967 V-AAN
τὸν  3588 T-ASM
θεόν; Богу? 2316 N-ASM
18
ἀκούσαντες Услышавшие 191 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ταῦτα это 5023 D-APN
ἡσύχασαν они успокоились 2270 V-AAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἐδόξασαν прославили 1392 V-AAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἄρα Тогда 686 PRT
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν язычникам 1484 N-DPN
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τὴν  3588 T-ASF
μετάνοιαν покаяние 3341 N-ASF
εἰς в 1519 PREP
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
ἔδωκεν. дал. 1325 V-AAI-3S
19
Οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
διασπαρέντες рассеянные 1289 V-2APP-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
θλίψεως угнетения 2347 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
ἐπὶ в [связи со] 1909 PREP
Στεφάνῳ Стефаном 4736 N-DSM
διῆλθον прошли 1330 V-2AAI-3P
ἕως до 2193 ADV
Φοινίκης Финикии 5403 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
Κύπρου Кипра 2954 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
Ἀντιοχείας, Антиохии, 490 N-GSF
μηδενὶ никому 3367 A-DSM-N
λαλοῦντες говорящие 2980 V-PAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
Ἰουδαίοις. Иудеям. 2453 A-DPM
20
ἦσαν Были 1510 V-IAI-3P
δέ же 1161 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
ἄνδρες мужи 435 N-NPM
Κύπριοι Киприоты 2953 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
Κυρηναῖοι, Киренцы, 2956 N-NPM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐλθόντες пришедшие 2064 V-2AAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
Ἀντιόχειαν Антиохию 490 N-ASF
ἐλάλουν говорили 2980 V-IAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
Ἑλληνιστάς, Эллинистам, 1675 N-APM
εὐαγγελιζόμενοι благовозвещающие 2097 V-PMP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
Ἰησοῦν. Иисуса. 2424 N-ASM
21
καὶ И 2532 CONJ
ἦν была 3739 V-IAI-3S
χεὶρ рука 5495 N-NSF
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτῶν, ними, 846 P-GPM
πολύς многое 4183 A-NSM
τε  5037 PRT
ἀριθμὸς число 706 N-NSM
 3588 T-NSM
πιστεύσας поверивших 4100 V-AAP-NSM
ἐπέστρεψεν обратилось 1994 V-AAI-3S
ἐπὶ к 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον. Господу. 2962 N-ASM
22
ἠκούσθη Было услышано 191 V-API-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ὦτα уши 3775 N-APN
τῆς  3588 T-GSF
ἐκκλησίας церкви 1577 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
οὔσης сущей 1510 V-PAP-GSF
ἐν в 1722 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме 2419 N-PRI
περὶ о 4012 PREP
αὐτῶν, них, 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξαπέστειλαν они отослали 1821 V-AAI-3P
Βαρναβᾶν Варнаву 921 N-ASM
[διελθεῖν] пройти 1330 V-2AAN
ἕως до 2193 ADV
Ἀντιοχείας· Антиохии; 490 N-GSF
23
ὃς который 3739 R-NSM
παραγενόμενος прибывший 3854 V-2ADP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
χάριν благодать 5485 N-ASF
[τὴν]  3588 T-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐχάρη обрадовался 5463 V-2AOI-3S
καὶ и 2532 CONJ
παρεκάλει просил 3870 V-IAI-3S
πάντας всех 3956 A-APM
τῇ  3588 T-DSF
προθέσει намерением 4286 N-DSF
τῆς  3588 T-GSF
καρδίας се́рдца 2588 N-GSF
προσμένειν оставаться при 4357 V-PAN
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ, Господе, 2962 N-DSM
24
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἦν он был 3739 V-IAI-3S
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
ἀγαθὸς добрый 18 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
πλήρης полный 4134 A-NSM
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
καὶ и 2532 CONJ
πίστεως. веры. 4102 N-GSF
καὶ И 2532 CONJ
προσετέθη была прибавлена 4369 V-API-3S
ὄχλος толпа 3793 N-NSM
ἱκανὸς достаточная 2425 A-NSM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ. Господу. 2962 N-DSM
25
ἐξῆλθεν Он вышел 1831 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
εἰς в 1519 PREP
Ταρσὸν Тарс 5019 N-ASF
ἀναζητῆσαι поискать 327 V-AAN
Σαῦλον, Савла, 4569 N-ASM
26
καὶ и 2532 CONJ
εὑρὼν нашедший 2147 V-2AAP-NSM
ἤγαγεν он привёл 71 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
Ἀντιόχειαν. Антиохию. 490 N-ASF
ἐγένετο Случилось 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῖς им 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐνιαυτὸν год 1763 N-ASM
ὅλον весь 3650 A-ASM
συναχθῆναι быть собранными 4863 V-APN
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐκκλησίᾳ церкви 1577 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
διδάξαι научить 1321 V-AAN
ὄχλον толпу 3793 N-ASM
ἱκανόν, достаточную, 2425 A-ASM
χρηματίσαι получить название 5537 V-AAN
τε  5037 PRT
πρώτως впервые 4413 ADV-S
ἐν в 1722 PREP
Ἀντιοχείᾳ Антиохии 490 N-DSF
τοὺς  3588 T-APM
μαθητὰς учеников 3101 N-APM
Χριστιανούς. Христиан. 5546 N-APM
27
Ἐν В 1722 PREP
ταύταις эти 3778 D-DPF
δὲ же 1161 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
κατῆλθον сошли 2718 V-2AAI-3P
ἀπὸ из 575 PREP
Ἱεροσολύμων Иерусалима 2414 N-GPN
προφῆται пророки 4396 N-NPM
εἰς в 1519 PREP
Ἀντιόχειαν· Антиохию; 490 N-ASF
28
ἀναστὰς вставший 450 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
εἷς один 1519 A-NSM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Ἅγαβος Агав 13 N-NSM
ἐσήμανεν дал знамение 4591 V-AAI-3S
διὰ через 1223 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
λιμὸν голод 3042 N-ASM
μεγάλην сильный 3173 A-ASF
μέλλειν готовится 3195 V-PAN
ἔσεσθαι быть 1510 V-FDN
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ὅλην всю 3650 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
οἰκουμένην· обитаемую [землю]; 3625 N-ASF
ἥτις тот, который 3748 R-NSF
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
ἐπὶ при 1909 PREP
Κλαυδίου. Клавдии. 2804 N-GSM
29
τῶν  3588 T-GPM
δὲ Же 1161 CONJ
μαθητῶν [из] учеников 3101 N-GPM
καθὼς как 2531 ADV
εὐπορεῖτό имел средства 2141 V-IMI-3S
τις кто-либо 5100 X-NSM
ὥρισαν они определили 3724 V-AAI-3P
ἕκαστος каждый 1538 A-NSM
αὐτῶν [из] них 846 P-GPM
εἰς в 1519 PREP
διακονίαν служение 1248 N-ASF
πέμψαι послать 3992 V-AAN
τοῖς  3588 T-DPM
κατοικοῦσιν обитающим 2730 V-PAP-DPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Ἰουδαίᾳ Иудее 2449 N-DSF
ἀδελφοῖς· братьям; 80 N-DPM
30
которое 3588 R-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἐποίησαν сделали 4160 V-AAI-3P
ἀποστείλαντες отправившие 649 V-AAP-NPM
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πρεσβυτέρους пресвитерам 4245 A-APM-C
διὰ через 1223 PREP
χειρὸς руку 5495 N-GSF
Βαρναβᾶ Варнавы 921 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Σαύλου. Савла. 4569 N-GSM

Деяния святых апостолов, 11 глава

НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!