Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 17 глава

Подстрочник Винокурова


1
Διοδεύσαντες Прошедшие 1353 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
Ἀμφίπολιν [через] Амфиполь 295 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
Ἀπολλωνίαν [через] Аполлонию 624 N-ASF
ἦλθον они пришли 2064 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Θεσσαλονίκην, Фессалонику, 2332 N-ASF
ὅπου где 3699 ADV
ἦν была 3739 V-IAI-3S
συναγωγὴ синагога 4864 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων. Иудеев. 2453 A-GPM
2
κατὰ По 2596 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
εἰωθὸς обыкновению 1486 V-2RAP-ASN
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ Павла 3972 N-DSM
εἰσῆλθεν он вошёл 1525 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτοὺς ним 846 P-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ по 1909 PREP
σάββατα субботам 4521 N-APN
τρία трём 5140 A-APN
διελέξατο он поговорил 1256 V-ADI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ἀπὸ о 575 PREP
τῶν  3588 T-GPF
γραφῶν, писаниях, 1125 N-GPF
3
διανοίγων раскрывающий 1272 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
παρατιθέμενος предлагающий 3908 V-PMP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
ἔδει надлежало 1163 V-IAI-3S
παθεῖν претерпеть страдания 3958 V-2AAN
καὶ и 2532 CONJ
ἀναστῆναι воскреснуть 450 V-2AAN
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν, мёртвых, 3498 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
Χριστός, Христос, 5547 N-NSM
[ὁ]  3588 T-NSM
Ἰησοῦς, Иисус, 2424 N-NSM
ὃν Которого 3739 R-ASM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
καταγγέλλω возвещаю 2605 V-PAI-1S
ὑμῖν. вам. 5213 P-2DP
4
καί И 2532 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
ἐπείσθησαν были убеждены 3982 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
προσεκληρώθησαν были взяты в долю 4345 V-API-3P
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ Павлу 3972 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
Σιλᾷ, Силе, 4609 N-DSM
τῶν  3588 T-GPM
τε  5037 PRT
σεβομένων [из] почитающих [Бога] 4576 V-PNP-GPM
Ἑλλήνων Эллинов 1672 N-GPM
πλῆθος множество 4128 N-NSN
πολὺ многое 4183 A-NSN
γυναικῶν [из] женщин 1135 N-GPF
τε  5037 PRT
τῶν  3588 T-GPF
πρώτων первых 4413 A-GPF-S
οὐκ не 3756 PRT-N
ὀλίγαι. немногие. 3641 A-NPF
5
Ζηλώσαντες Приревновавшие 2206 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
Ἰουδαῖοι Иудеи 2453 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
προσλαβόμενοι подобравшие 4355 V-2AMP-NPM
τῶν  3588 T-GPM
ἀγοραίων [из] площадных 60 A-GPM
ἄνδρας людей 435 N-APM
τινὰς некоторых 5100 X-APM
πονηροὺς злых 4190 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
ὀχλοποιήσαντες собравшие толпу 3792 V-AAP-NPM
ἐθορύβουν беспокоили 2350 V-IAI-3P
τὴν  3588 T-ASF
πόλιν, город, 4172 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιστάντες приставшие 2186 V-2AAP-NPM
τῇ  3588 T-DSF
οἰκίᾳ [к] дому 3614 N-DSF
Ἰάσονος Иасона 2394 N-GSM
ἐζήτουν искали 2212 V-IAI-3P
αὐτοὺς их 846 P-APM
προαγαγεῖν [чтобы] вывести вперёд 4254 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
δῆμον. народ. 1218 N-ASM
6
μὴ Не 3361 PRT-N
εὑρόντες нашедшие 2147 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἔσυρον они волокли 4951 V-IAI-3P
Ἰάσονα Иасона 2394 N-ASM
καί и 2532 CONJ
τινας некоторых 5100 X-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
ἐπὶ к 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πολιτάρχας, градоначальникам, 4173 N-APM
βοῶντες кричащие 994 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Οἱ Которые 3588 T-NPM
τὴν  3588 T-ASF
οἰκουμένην обитаемую [землю] 3625 N-ASF
ἀναστατώσαντες поднявшие восстать 387 V-AAP-NPM
οὗτοι эти 3778 D-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐνθάδε здесь 1759 ADV
πάρεισιν, присутствуют, 3918 V-PAI-3P
7
οὓς которых 3775 R-APM
ὑποδέδεκται принял 5264 V-RNI-3S
Ἰάσων· Иасон; 2394 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οὗτοι эти 3778 D-NPM
πάντες все 3956 A-NPM
ἀπέναντι против 561 ADV
τῶν  3588 T-GPN
δογμάτων указов 1378 N-GPN
Καίσαρος Кесаря 2541 N-GSM
πράσσουσι, делают, 4238 V-PAI-3P
βασιλέα царя 935 N-ASM
ἕτερον другого 2087 A-ASM
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
εἶναι быть 1510 V-PAN
Ἰησοῦν. Иисуса. 2424 N-ASM
8
ἐτάραξαν Они взбудоражили 5015 V-AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
ὄχλον толпу 3793 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
πολιτάρχας градоначальников 4173 N-APM
ἀκούοντας слушающих 191 V-PAP-APM
ταῦτα, это, 5023 D-APN
9
καὶ и 2532 CONJ
λαβόντες взявшие 2983 V-2AAP-NPM
τὸ  3588 T-ASN
ἱκανὸν достаточное 2425 A-ASN
παρὰ от 3844 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰάσονος Иасона 2394 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
λοιπῶν остальных 3062 A-GPM
ἀπέλυσαν они освободили 630 V-AAI-3P
αὐτούς. их. 846 P-APM
10
Οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
ἀδελφοὶ братья 80 N-NPM
εὐθέως тотчас 2112 ADV
διὰ через 1223 PREP
νυκτὸς ночь 3571 N-GSF
ἐξέπεμψαν выслали 1599 V-AAI-3P
τόν  3588 T-ASM
τε  5037 PRT
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Σιλᾶν Силу 4609 N-ASM
εἰς в 1519 PREP
Βέροιαν, Верию, 960 N-ASF
οἵτινες которые 3748 R-NPM
παραγενόμενοι прибывшие 3854 V-2ADP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
συναγωγὴν синагогу 4864 N-ASF
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων Иудеев 2453 A-GPM
ἀπῄεσαν. пошли. 549 V-IAI-3P
11
οὗτοι Эти 3778 D-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
εὐγενέστεροι благороднейшие 2104 A-NPM-C
τῶν  3588 T-GPM
ἐν в 1722 PREP
Θεσσαλονίκῃ, Фессалониках, 2332 N-DSF
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐδέξαντο приняли 1209 V-ADI-3P
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
μετὰ со 3326 PREP
πάσης всем 3956 A-GSF
προθυμίας, воодушевлением, 4288 N-GSF
καθ᾽ каждый 2596 PREP
ἡμέραν день 2250 N-ASF
ἀνακρίνοντες обсуждающие 350 V-PAP-NPM
τὰς  3588 T-APF
γραφὰς Писания 1124 N-APF
εἰ ли 1487 COND
ἔχοι имеется 2192 V-PAO-3S
ταῦτα это 5023 D-NPN
οὕτως. так. 3779 ADV
12
πολλοὶ Многие 4183 A-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
ἐπίστευσαν, поверили, 4100 V-AAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPF
Ἑλληνίδων [из] эллинских 1674 N-GPF
γυναικῶν женщин 1135 N-GPF
τῶν  3588 T-GPM
εὐσχημόνων видных 2158 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀνδρῶν [из] мужчин 435 N-GPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ὀλίγοι. немногие. 3641 A-NPM
13
Ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἔγνωσαν узнали 1097 V-2AAI-3P
οἱ которые 3588 T-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Θεσσαλονίκης Фессалоники 2332 N-GSF
Ἰουδαῖοι Иудеи 2453 A-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Βεροίᾳ Верии 960 N-DSF
κατηγγέλη было возвещено 2605 V-2API-3S
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου Павлом 3972 N-GSM
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
ἦλθον они пришли 2064 V-2AAI-3P
κἀκεῖ и туда 2546 ADV-K
σαλεύοντες колеблющие 4531 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ταράσσοντες будоражащие 5015 V-PAP-NPM
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους. то́лпы. 3793 N-APM
14
εὐθέως Тотчас 2112 ADV
δὲ же 1161 CONJ
τότε тогда 5119 ADV
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
ἐξαπέστειλαν отослали 1821 V-AAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἀδελφοὶ братья 80 N-NPM
πορεύεσθαι идти 4198 V-PNN
ἕως пока 2193 ADV
ἐπὶ к 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
θάλασσαν· морю; 2281 N-ASF
ὑπέμεινάν остались 5278 V-AAI-3P
τε  5037 PRT
 3588 T-NSM
τε  5037 PRT
Σιλᾶς Сила 4609 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Τιμόθεος Тимофей 5095 N-NSM
ἐκεῖ. там. 1563 ADV
15
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
καθιστάνοντες доставляющие 2525 V-PAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
ἤγαγον они провели 71 V-2AAI-3P
ἕως до 2193 ADV
Ἀθηνῶν, Афин, 116 N-GPF
καὶ и 2532 CONJ
λαβόντες получившие 2983 V-2AAP-NPM
ἐντολὴν приказания 1785 N-ASF
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Σιλᾶν Силе 4609 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Τιμόθεον Тимофею 5095 N-ASM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ὡς как 5613 ADV
τάχιστα наискорейше 5033 ADV-S
ἔλθωσιν они пришли 2064 V-2AAS-3P
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὸν ним 846 P-ASM
ἐξῄεσαν. они вышли. 1826 V-IAI-3P
16
Ἐν В 1722 PREP
δὲ же 1161 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
Ἀθήναις Афинах 116 N-DPF
ἐκδεχομένου ожидающего 1551 V-PNP-GSM
αὐτοὺς их 846 P-APM
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου, Павла, 3972 N-GSM
παρωξύνετο обострялся 3947 V-IPI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα дух 4151 N-NSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐν в 1722 PREP
αὐτῷ нём 846 P-DSM
θεωροῦντος видящего 2334 V-PAP-GSM
κατείδωλον сверхидольский 2712 A-ASF
οὖσαν сущий 1510 V-PAP-ASF
τὴν  3588 T-ASF
πόλιν. город. 4172 N-ASF
17
διελέγετο Он рассуждал 1256 V-INI-3S
μὲν  3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
συναγωγῇ синагоге 4864 N-DSF
τοῖς  3588 T-DPM
Ἰουδαίοις [с] Иудеями 2453 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
σεβομένοις [с] почитающими [Бога] 4576 V-PNP-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν на 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἀγορᾷ рыночной площади 58 N-DSF
κατὰ по 2596 PREP
πᾶσαν всякому 3956 A-ASF
ἡμέραν дню 2250 N-ASF
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
παρατυγχάνοντας. случающимся. 3909 V-PAP-APM
18
τινὲς Некоторые 5100 X-NPM
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
Ἐπικουρείων [из] эпикурейских 1946 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
Στοϊκῶν [из] стоических 4770 A-GPM
φιλοσόφων философов 5386 N-GPM
συνέβαλλον сталкивались 4820 V-IAI-3P
αὐτῷ, [с] ним, 846 P-DSM
καί и 2532 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
ἔλεγον, говорили, 3004 V-IAI-3P
Τί Что 5100 I-ASN
ἂν  302 PRT
θέλοι желал [бы] 2309 V-PAO-3S
 3588 T-NSM
σπερμολόγος пустослов 4691 A-NSM
οὗτος этот 3778 D-NSM
λέγειν; говорить? 3004 V-PAN
οἱ Другие 3588 T-NPM
δέ, же, 1161 CONJ
Ξένων Чужестранных 3581 A-GPN
δαιμονίων божеств 1140 N-GPN
δοκεῖ кажется 1380 V-PAI-3S
καταγγελεὺς провозвестник 2604 N-NSM
εἶναι· быть; 1510 V-PAN
ὅτι потому что 3754 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
ἀνάστασιν воскресение 386 N-ASF
εὐηγγελίζετο. он возвещал. 2097 V-IMI-3S
19
ἐπιλαβόμενοί Взявшие 1949 V-2ADP-NPM
τε  5037 PRT
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Ἄρειον Аресов 697 N-ASM
Πάγον Холм 697 N-ASM
ἤγαγον, повели, 71 V-2AAI-3P
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Δυνάμεθα Можем 1410 V-PNI-1P
γνῶναι узнать 1097 V-2AAN
τίς какое 5100 I-NSF
 1510 T-NSF
καινὴ новое 2537 A-NSF
αὕτη это 846 D-NSF
 1510 T-NSF
ὑπὸ  5259 PREP
σοῦ тобой 4675 P-2GS
λαλουμένη произносимое 2980 V-PPP-NSF
διδαχή; учение? 1322 N-NSF
20
ξενίζοντα Удивляющее 3579 V-PAP-APN
γάρ ведь 1063 CONJ
τινα что-то 5100 X-APN
εἰσφέρεις вносишь 1533 V-PAI-2S
εἰς в 1519 PREP
τὰς  3588 T-APF
ἀκοὰς слух 189 N-APF
ἡμῶν· наш; 2257 P-1GP
βουλόμεθα желаем 1014 V-PNI-1P
οὖν итак 3767 CONJ
γνῶναι знать 1097 V-2AAN
τίνα что 5100 I-NPN
θέλει желает 2309 V-PAI-3S
ταῦτα это 5023 D-APN
εἶναι. быть. 1510 V-PAN
21
Ἀθηναῖοι Афиняне 117 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἐπιδημοῦντες поселяющиеся 1927 V-PAP-NPM
ξένοι чужестранцы 3581 A-NPM
εἰς на 1519 PREP
οὐδὲν ничто 3762 A-ASN-N
ἕτερον другое 2087 A-ASN
ηὐκαίρουν тратили время 2119 V-IAI-3P
чем 1510 PRT
λέγειν говорить 3004 V-PAN
τι что-нибудь 5100 X-ASN
или 1510 PRT
ἀκούειν слушать 191 V-PAN
τι что-нибудь 5100 X-ASN
καινότερον. новейшее. 2537 A-ASN-C
22
Σταθεὶς Ставший 2476 V-APP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
[ὁ]  3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
μέσῳ середине 3319 A-DSN
τοῦ  3588 T-GSM
Ἀρείου Аресова 697 N-GSM
Πάγου Холма 697 N-GSM
ἔφη, сказал, 5346 V-IXI-3S
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
Ἀθηναῖοι, Афиняне, 117 A-VPM
κατὰ по 2596 PREP
πάντα всему 3956 A-APN
ὡς как 5613 ADV
δεισιδαιμονεστέρους весьма религиозных 1174 A-APM-C
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
θεωρῶ· вижу; 2334 V-PAI-1S
23
διερχόμενος проходящий 1330 V-PNP-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀναθεωρῶν осматривающий 333 V-PAP-NSM
τὰ  3588 T-APN
σεβάσματα святыни 4574 N-APN
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
εὗρον нашёл 2147 V-2AAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
βωμὸν алтарь 1041 N-ASM
ἐν на 1722 PREP
котором 3739 R-DSM
ἐπεγέγραπτο, было написано, 1924 V-LPI-3S
Ἀγνώστῳ Неизвестному 57 A-DSM
θεῷ. Богу. 2316 N-DSM
Которое 3588 R-ASN
οὖν итак 3767 CONJ
ἀγνοοῦντες не знающие 50 V-PAP-NPM
εὐσεβεῖτε, почитаете, 2151 V-PAI-2P
τοῦτο это 5124 D-ASN
ἐγὼ я 1473 P-1NS
καταγγέλλω возвещаю 2605 V-PAI-1S
ὑμῖν. вам. 5213 P-2DP
24
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
 3588 T-NSM
ποιήσας сделавший 4160 V-AAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
κόσμον мир 2889 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
πάντα всё 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
ἐν в 1722 PREP
αὐτῷ, нём, 846 P-DSM
οὗτος Этот 3778 D-NSM
οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
γῆς земли́ 1093 N-GSF
ὑπάρχων пребывающий 5225 V-PAP-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐν в 1722 PREP
χειροποιήτοις рукотворных 5499 A-DPM
ναοῖς храмах 3485 N-DPM
κατοικεῖ обитает 2730 V-PAI-3S
25
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ὑπὸ  5259 PREP
χειρῶν руками 5495 N-GPF
ἀνθρωπίνων человеческими 442 A-GPM
θεραπεύεται обслуживается 2323 V-PPI-3S
προσδεόμενός нуждающийся ещё 4326 V-PNP-NSM
τινος, [в] чём-либо, 5100 X-GSN
αὐτὸς Сам 846 P-NSM
διδοὺς дающий 1325 V-PAP-NSM
πᾶσι всему 3956 A-DPN
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
πνοὴν дыхание 4157 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
πάντα· всё; 3956 A-APN
26
ἐποίησέν Он сделал 4160 V-AAI-3S
τε  5037 PRT
ἐξ из 1537 PREP
ἑνὸς одного 1520 A-GSN
πᾶν всякий 3956 A-ASN
ἔθνος народ 1484 N-ASN
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
κατοικεῖν обитать 2730 V-PAN
ἐπὶ на 1909 PREP
παντὸς всём 3956 A-GSN
προσώπου лице 4383 N-GSN
τῆς  3588 T-GSF
γῆς, земли́, 1093 N-GSF
ὁρίσας Он определивший 3724 V-AAP-NSM
προστεταγμένους назначенные 4367 V-RPP-APM
καιροὺς сроки 2540 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
τὰς  3588 T-APF
ὁροθεσίας пределы 3734 N-APF
τῆς  3588 T-GSF
κατοικίας обитания 2733 N-GSF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
27
ζητεῖν искать 2212 V-PAN
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
εἰ если 1487 COND
ἄρα то 686 PRT
γε  1065 PRT
ψηλαφήσειαν нащупают 5584 V-AAO-3P
αὐτὸν Его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εὕροιεν, найдут, 2147 V-2AAO-3P
καί и 2532 CONJ
γε конечно 1065 PRT
οὐ не 3739 PRT-N
μακρὰν вдали 3112 ADV
ἀπὸ от 575 PREP
ἑνὸς одного 1520 A-GSM
ἑκάστου каждого 1538 A-GSM
ἡμῶν [из] нас 2257 P-1GP
ὑπάρχοντα. пребывающего. 5224 V-PAP-ASM
28
Ἐν В 1722 PREP
αὐτῷ Нём 846 P-DSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ζῶμεν живём 2198 V-PAI-1P
καὶ и 2532 CONJ
κινούμεθα движемся 2795 V-PPI-1P
καὶ и 2532 CONJ
ἐσμέν, мы есть, 1510 V-PAI-1P
ὡς как 5613 ADV
καί и 2532 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
τῶν  3588 T-GPM
καθ᾽ по 2596 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ποιητῶν поэтов 4163 N-GPM
εἰρήκασιν, сказали, 2046 V-RAI-3P-ATT
Τοῦ Которого 3588 T-GSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
γένος род 1085 N-NSN
ἐσμέν. мы есть. 1510 V-PAI-1P
29
γένος Род 1085 N-NSN
οὖν итак 3767 CONJ
ὑπάρχοντες пребывающие 5225 V-PAP-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ὀφείλομεν имеем долг 3784 V-PAI-1P
νομίζειν считать 3543 V-PAN
χρυσῷ золоту 5557 N-DSM
или 1510 PRT
ἀργύρῳ серебру 696 N-DSM
или 1510 PRT
λίθῳ, камню, 3037 N-DSM
χαράγματι начертанию 5480 N-DSN
τέχνης ремесла 5078 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐνθυμήσεως замысла 1761 N-GSF
ἀνθρώπου, человека, 444 N-GSM
τὸ  3588 T-ASN
θεῖον божественное 2304 A-ASN
εἶναι быть 1510 V-PAN
ὅμοιον. подобное. 3664 A-ASN
30
τοὺς  3588 T-APM
μὲν Ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
χρόνους времена 5550 N-APM
τῆς  3588 T-GSF
ἀγνοίας незнания 52 N-GSF
ὑπεριδὼν обозревший 5237 V-2AAP-NSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τὰ  3588 T-APN
νῦν теперь 3568 ADV
παραγγέλλει приказывает 3853 V-PAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
ἀνθρώποις людям 444 N-DPM
πάντας всех 3956 A-APM
πανταχοῦ повсюду 3837 ADV
μετανοεῖν, каяться, 3340 V-PAN
31
καθότι так как 2530 ADV
ἔστησεν Он поставил 2476 V-AAI-3S
ἡμέραν день 2250 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
который 1510 R-DSF
μέλλει Он готовится 3195 V-PAI-3S
κρίνειν судить 2919 V-PAN
τὴν  3588 T-ASF
οἰκουμένην обитаемую [землю] 3625 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
δικαιοσύνῃ праведности 1343 N-DSF
ἐν в 1722 PREP
ἀνδρὶ Муже 435 N-DSM
[в] Котором 3739 R-DSM
ὥρισεν, Он определил, 3724 V-AAI-3S
πίστιν веру 4102 N-ASF
παρασχὼν предоставивший 3930 V-2AAP-NSM
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
ἀναστήσας воскресивший 450 V-AAP-NSM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν. мёртвых. 3498 A-GPM
32
Ἀκούσαντες Услышавшие 191 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀνάστασιν [о] воскресении 386 N-ASF
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPM
οἱ одни 3588 T-NPM
μὲν  3303 PRT
ἐχλεύαζον, издевались, 5512 V-IAI-3P
οἱ другие 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Ἀκουσόμεθά Будем слушать 191 V-FDI-1P
σου тебя 4675 P-2GS
περὶ об 4012 PREP
τούτου этом 5127 D-GSN
καὶ и 2532 CONJ
πάλιν. опять. 3825 ADV
33
οὕτως Так 3779 ADV
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
ἐκ из 1537 PREP
μέσου середины 3319 A-GSN
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
34
τινὲς Некоторые 5100 X-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἄνδρες люди 435 N-NPM
κολληθέντες прильнувшие 2853 V-APP-NPM
αὐτῷ [к] нему 846 P-DSM
ἐπίστευσαν, поверили, 4100 V-AAI-3P
ἐν в 1722 PREP
οἷς которых 3739 R-DPM
καὶ и 2532 CONJ
Διονύσιος Дионисий 1354 N-NSM
 3588 T-NSM
Ἀρεοπαγίτης Ареопагит 698 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
γυνὴ женщина 1135 N-NSF
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Δάμαρις Дамарис 1152 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἕτεροι другие 2087 A-NPM
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς. ними. 846 P-DPM

Деяния святых апостолов, 17 глава

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!