Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 24 глава

Подстрочник Винокурова


1
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
πέντε пяти 4002 A-NUI
ἡμέρας дней 2250 N-APF
κατέβη сошёл 2597 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
Ἁνανίας Анания 367 N-NSM
μετὰ со 3326 PREP
πρεσβυτέρων старшинами 4245 A-GPM-C
τινῶν некоторыми 5101 X-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ῥήτορος ритором 4489 N-GSM
Τερτύλλου Тертиллом 5061 N-GSM
τινός, неким, 5100 X-GSM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐνεφάνισαν сделали заявление 1718 V-AAI-3P
τῷ  3588 T-DSM
ἡγεμόνι наместнику 2232 N-DSM
κατὰ против 2596 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου. Павла. 3972 N-GSM
2
κληθέντος Позванного 2564 V-APP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἤρξατο на́чал 756 V-ADI-3S
κατηγορεῖν обвинять 2723 V-PAN
 3588 T-NSM
Τέρτυλλος Тертилл 5061 N-NSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Πολλῆς Многого 4183 A-GSF
εἰρήνης мира 1515 N-GSF
τυγχάνοντες достигающие 5177 V-PAP-NPM
διὰ через 1223 PREP
σοῦ тебя 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
διορθωμάτων исправлений 1356 N-GPN
γινομένων осуществляющихся 1096 V-PNP-GPN
τῷ  3588 T-DSN
ἔθνει [для] народа 1484 N-DSN
τούτῳ этого 5129 D-DSN
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
σῆς твою 4674 S-2GSF
προνοίας, предусмотрительность, 4307 N-GSF
3
πάντῃ [во] всём 3839 ADV
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
πανταχοῦ повсюду 3837 ADV
ἀποδεχόμεθα, принимаем, 588 V-PNI-1P
κράτιστε превосходительный 2903 A-VSM-S
Φῆλιξ, Феликс, 5344 N-VSM
μετὰ со 3326 PREP
πάσης всей 3956 A-GSF
εὐχαριστίας. благодарностью. 2169 N-GSF
4
ἵνα Чтобы 2443 CONJ
δὲ же 1161 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπὶ по 1909 PREP
πλεῖόν больше 4119 A-ASN-C
σε тебя 4571 P-2AS
ἐγκόπτω, я утруждал, 1465 V-PAS-1S
παρακαλῶ прошу 3870 V-PAI-1S
ἀκοῦσαί выслушать 191 V-AAN
σε тебя 4571 P-2AS
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
συντόμως кратко 4935 ADV
τῇ  3588 T-DSF
σῇ [с] твоей 4674 S-2SDSF
ἐπιεικείᾳ. доброжелательностью. 1932 N-DSF
5
εὑρόντες Нашедшие 2147 V-2AAP-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
ἄνδρα мужчину 435 N-ASM
τοῦτον этого 5126 D-ASM
λοιμὸν заразу 3061 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
κινοῦντα воздвигающего 2795 V-PAP-ASM
στάσεις мятежи 4714 N-APF
πᾶσιν [среди] всех 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
Ἰουδαίοις иудеев 2453 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
οἰκουμένην обитаемой [земле] 3625 N-ASF
πρωτοστάτην предводителя 4414 N-ASM-S
τε  5037 PRT
τῆς  3588 T-GSF
τῶν  3588 T-GPM
Ναζωραίων назореев 3480 N-GPM
αἱρέσεως, ереси, 139 N-GSF
6
ὃς который 3739 R-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
ἱερὸν Храм 2411 N-ASN
ἐπείρασεν попытался 3985 V-AAI-3S
βεβηλῶσαι, осквернить, 953 V-AAN
ὃν которого 3739 R-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκρατήσαμεν, задержали мы, 2902 V-AAI-1P
7
8
παρ᾽ от 3844 PREP
οὗ которого 3739 R-GSM
δυνήσῃ сможешь 1410 V-FDI-2S
αὐτὸς сам 846 P-NSM
ἀνακρίνας рассудивший 350 V-AAP-NSM
περὶ обо 4012 PREP
πάντων всём 3956 A-GPN
τούτων этом 5130 D-GPN
ἐπιγνῶναι узнать 1921 V-2AAN
ὧν [в] котором 3739 R-GPN
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
κατηγοροῦμεν обвиняем 2723 V-PAI-1P
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
9
συνεπέθεντο Сложились 4934 V-2AMI-3P
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
Ἰουδαῖοι иудеи 2453 A-NPM
φάσκοντες утверждающие 5335 V-PAP-NPM
ταῦτα это 5023 D-APN
οὕτως так 3779 ADV
ἔχειν. иметь. 2192 V-PAN
10
Ἀπεκρίθη Ответил 611 V-ADI-3S
τε  5037 PRT
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
νεύσαντος кивнувшего 3506 V-AAP-GSM
αὐτῷ ему 846 P-DSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἡγεμόνος наместника 2232 N-GSM
λέγειν, говорить, 3004 V-PAN
Ἐκ Из 1537 PREP
πολλῶν многих 4183 A-GPN
ἐτῶν лет 2094 N-GPN
ὄντα сущего 1510 V-PAP-ASM
σε тебя 4571 P-2AS
κριτὴν судью 2923 N-ASM
τῷ  3588 T-DSN
ἔθνει народу 1484 N-DSN
τούτῳ этому 5129 D-DSN
ἐπιστάμενος знающий 1987 V-PNP-NSM
εὐθύμως охотно 2115 ADV
τὰ  3588 T-APN
περὶ обо 4012 PREP
ἐμαυτοῦ мне самом 1683 F-1GSM
ἀπολογοῦμαι, говорю в защиту, 626 V-PNI-1S
11
δυναμένου могущего 1410 V-PNP-GSM
σου тебя 4675 P-2GS
ἐπιγνῶναι узнать 1921 V-2AAN
ὅτι что 3754 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
πλείους более многочисленные 4119 A-NPF-C
εἰσίν есть 1510 V-PAI-3P
μοι [у] меня 3427 P-1DS
ἡμέραι дни 2250 N-NPF
δώδεκα двенадцати 1427 A-NUI
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἧς которого [дня] 3739 R-GSF
ἀνέβην я взошёл 305 V-2AAI-1S
προσκυνήσων намеревающийся поклониться 4352 V-FAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
12
καὶ и 2532 CONJ
οὔτε и не 3777 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ Храме 2411 N-DSN
εὗρόν они нашли 2147 V-2AAI-3P
με меня 3165 P-1AS
πρός к 4314 PREP
τινα кому-нибудь 5100 X-ASM
διαλεγόμενον разговаривающего 1256 V-PNP-ASM
или 1510 PRT
ἐπίστασιν мятеж 1999 N-ASF
ποιοῦντα делающего 4160 V-PAP-ASM
ὄχλου толпы́ 3793 N-GSM
οὔτε и не 3777 CONJ-N
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
συναγωγαῖς синагогах 4864 N-DPF
οὔτε и не 3777 CONJ-N
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
πόλιν, городу, 4172 N-ASF
13
οὐδὲ даже не 3761 CONJ-N
παραστῆσαι представить 3936 V-AAN
δύνανταί могут 1410 V-PNI-3P
σοι тебе 4671 P-2DS
περὶ о 4012 PREP
ὧν котором 3739 R-GPN
νυνὶ теперь 3570 ADV
κατηγοροῦσίν обвиняют 2723 V-PAI-3P
μου. меня. 3450 P-1GS
14
ὁμολογῶ Признаю 3670 V-PAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
τοῦτό это 5124 D-ASN
σοι тебе 4671 P-2DS
ὅτι что 3754 CONJ
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ὁδὸν пути 3598 N-ASF
ἣν который 3739 R-ASF
λέγουσιν говорят 3004 V-PAI-3P
αἵρεσιν ересь 139 N-ASF
οὕτως так 3779 ADV
λατρεύω служу 3000 V-PAI-1S
τῷ  3588 T-DSM
πατρῴῳ отеческому 3971 A-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
πιστεύων верящий 4100 V-PAP-NSM
πᾶσι всему 3956 A-DPN
τοῖς которому 3588 T-DPN
κατὰ по 2596 PREP
τὸν  3588 T-ASM
νόμον Закону 3551 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς которому 3588 T-DPM
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
προφήταις пророках 4396 N-DPM
γεγραμμένοις, написанному, 1125 V-RPP-DPN
15
ἐλπίδα надежду 1680 N-ASF
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
εἰς на 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἣν которую 3739 R-ASF
καὶ и 2532 CONJ
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
οὗτοι эти 3778 D-NPM
προσδέχονται, принимают, 4327 V-PNI-3P
ἀνάστασιν воскресение 386 N-ASF
μέλλειν готовится 3195 V-PAN
ἔσεσθαι быть 1510 V-FDN
δικαίων праведных 1342 A-GPM
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
ἀδίκων. неправедных. 94 A-GPM
16
ἐν В 1722 PREP
τούτῳ этом 5129 D-DSN
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὸς сам 846 P-NSM
ἀσκῶ упражняюсь 778 V-PAI-1S
ἀπρόσκοπον непорочную 677 A-ASF
συνείδησιν совесть 4893 N-ASF
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἀνθρώπους людям 444 N-APM
διὰ во 1223 PREP
παντός. всякое [время]. 3956 A-GSN
17
δι᾽ Через 1223 PREP
ἐτῶν годы 2094 N-GPN
δὲ же 1161 CONJ
πλειόνων весьма многие 4119 A-GPN-C
ἐλεημοσύνας милостыни 1654 N-APF
ποιήσων намеревающийся сделать 4160 V-FAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἔθνος народ 1484 N-ASN
μου мой 3450 P-1GS
παρεγενόμην я прибыл 3854 V-2ADI-1S
καὶ и 2532 CONJ
προσφοράς, приношения, 4376 N-APF
18
ἐν в 1722 PREP
αἷς которых 3739 R-DPF
εὗρόν они нашли 2147 V-2AAI-3P
με меня 3165 P-1AS
ἡγνισμένον очищенного 48 V-RPP-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ, Храме, 2411 N-DSN
οὐ не 3739 PRT-N
μετὰ с 3326 PREP
ὄχλου толпой 3793 N-GSM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
μετὰ с 3326 PREP
θορύβου· шумом; 2351 N-GSM
19
τινὲς некоторые 5100 X-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Ἀσίας Азии 773 N-GSF
Ἰουδαῖοι, иудеи, 2453 A-NPM
οὓς которых 3775 R-APM
ἔδει надлежало 1163 V-IAI-3S
ἐπὶ при 1909 PREP
σοῦ тебе 4675 P-2GS
παρεῖναι присутствовать 3918 V-PAN
καὶ и 2532 CONJ
κατηγορεῖν обвинять 2723 V-PAN
εἴ если 1536 COND
τι что-нибудь 1536 X-ASN
ἔχοιεν они имели бы 2192 V-PAO-3P
πρὸς ко 4314 PREP
ἐμέ. мне. 1691 P-1AS
20
Или 1510 PRT
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
οὗτοι эти 3778 D-NPM
εἰπάτωσαν пусть скажут 2036 V-2AAM-3P
τί какую 5100 I-ASN
εὗρον они нашли 2147 V-2AAI-3P
ἀδίκημα несправедливость 92 N-ASN
στάντος ставшего 2476 V-2AAP-GSM
μου меня 3450 P-1GS
ἐπὶ при 1909 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
συνεδρίου синедрионе 4892 N-GSN
21
или 1510 PRT
περὶ об 4012 PREP
μιᾶς одном 1520 A-GSF
ταύτης этом 3778 D-GSF
φωνῆς голосе 5456 N-GSF
ἧς которым 3739 R-GSF
ἐκέκραξα я закричал 2896 V-AAI-1S
ἐν в 1722 PREP
αὐτοῖς них 846 P-DPM
ἑστὼς стоящий 2476 V-RAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
Περὶ О 4012 PREP
ἀναστάσεως воскресении 386 N-GSF
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
κρίνομαι подвергаюсь суду 2919 V-PPI-1S
σήμερον сегодня 4594 ADV
ἐφ᾽ у 1909 PREP
ὑμῶν. вас. 5216 P-2GP
22
Ἀνεβάλετο Отложил 306 V-2AMI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ, Феликс, 5344 N-NSM
ἀκριβέστερον более точно 199 ADV-C
εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM
τὰ  3588 T-APN
περὶ об 4012 PREP
τῆς этом 3588 T-GSF
ὁδοῦ, пути, 3598 N-GSF
εἴπας, сказавший, 2036 V-2AAP-NSM
Ὅταν Когда 3752 CONJ
Λυσίας Лисий 3079 N-NSM
 3588 T-NSM
χιλίαρχος тысячник 5506 N-NSM
καταβῇ сойдёт 2597 V-2AAS-3S
διαγνώσομαι разузна́ю 1231 V-FDI-1S
τὰ  3588 T-APN
καθ᾽ по [отношению к] 2596 PREP
ὑμᾶς, вам, 5209 P-2AP
23
διαταξάμενος давший распоряжение 1299 V-AMP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
ἑκατοντάρχῃ сотнику 1543 N-DSM
τηρεῖσθαι быть охраняемым 5083 V-PPN
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
τε  5037 PRT
ἄνεσιν послабление 425 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
μηδένα никому 3367 A-ASM-N
κωλύειν препятствовать 2967 V-PAN
τῶν  3588 T-GPM
ἰδίων [на] собственных 2398 A-GPM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ὑπηρετεῖν служить 5256 V-PAN
αὐτῷ. ему. 846 P-DSM
24
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
ἡμέρας дней 2250 N-APF
τινὰς некоторых 5100 X-APF
παραγενόμενος прибывший 3854 V-2ADP-NSM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
σὺν с 4862 PREP
Δρουσίλλῃ Друсиллой 1409 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ἰδίᾳ собственной 2398 A-DSF
γυναικὶ женой 1135 N-DSF
οὔσῃ сущей 1510 V-PAP-DSF
Ἰουδαίᾳ иудейкой 2449 A-DSF
μετεπέμψατο послал за 3343 V-ADI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павлом 3972 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἤκουσεν услышал 191 V-AAI-3S
αὐτοῦ его 846 P-GSM
περὶ о 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
εἰς в 1519 PREP
Χριστὸν Христа 5547 N-ASM
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
πίστεως. вере. 4102 N-GSF
25
διαλεγομένου Разговаривающего 1256 V-PNP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
περὶ о 4012 PREP
δικαιοσύνης праведности 1343 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐγκρατείας воздержании 1466 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
κρίματος суде 2917 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
μέλλοντος готовящемся 3195 V-PAP-GSN
ἔμφοβος испуганный 1719 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
ἀπεκρίθη, ответил, 611 V-ADI-3S
Τὸ  3588 T-ASN
νῦν теперь 3568 ADV
ἔχον имеющееся 2192 V-PAP-ASN
πορεύου, иди, 4198 V-PNM-2S
καιρὸν случай 2540 N-ASM
δὲ же 1161 CONJ
μεταλαβὼν получивший 3335 V-2AAP-NSM
μετακαλέσομαί призову 3333 V-FMI-1S
σε· тебя; 4571 P-2AS
26
ἅμα одновременно 260 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἐλπίζων надеющийся 1679 V-PAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
χρήματα деньги 5536 N-APN
δοθήσεται будут даны 1325 V-FPI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου· Павлом; 3972 N-GSM
διὸ потому 1352 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
πυκνότερον весьма часто 4437 A-ASN-C
αὐτὸν [за] ним 846 P-ASM
μεταπεμπόμενος посылающий 3343 V-PNP-NSM
ὡμίλει он общался 3656 V-IAI-3S
αὐτῷ. [с] ним. 846 P-DSM
27
Διετίας Двухлетия 1333 N-GSF
δὲ же 1161 CONJ
πληρωθείσης исполненного 4137 V-APP-GSF
ἔλαβεν получил 2983 V-2AAI-3S
διάδοχον преемника 1240 N-ASM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
Πόρκιον Поркия 4201 N-ASM
Φῆστον· Феста; 5347 N-ASM
θέλων желающий 2309 V-PAP-NSM
τε  5037 PRT
χάριτα благосклонность 5485 N-ASF
καταθέσθαι положить 2698 V-2AMN
τοῖς  3588 T-DPM
Ἰουδαίοις иудеям 2453 A-DPM
 3588 T-NSM
Φῆλιξ Феликс 5344 N-NSM
κατέλιπε оставил 2641 V-2AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
δεδεμένον. связанного. 1210 V-RPP-ASM

Деяния святых апостолов, 24 глава

ПОДДЕРЖИТЕ НАШ ПРОЕКТ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.