Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 15 глава

Подстрочник Винокурова


1
Καί И 2532 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
κατελθόντες сошедшие 2718 V-2AAP-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Ἰουδαίας Иудеи 2449 N-GSF
ἐδίδασκον учили 1321 V-IAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
ὅτι что 3754 CONJ
Ἐὰν Если 3362 COND
μὴ не 3362 PRT-N
περιτμηθῆτε будете обрезаны 4059 V-APS-2P
τῷ  3588 T-DSN
ἔθει [по] обычаю 1485 N-DSN
τῷ  3588 T-DSN
Μωϋσέως, Моисея, 3475 N-GSM
οὐ не 3739 PRT-N
δύνασθε можете 1410 V-PNI-2P
σωθῆναι. быть спасёнными. 4982 V-APN
2
γενομένης Случившегося 1096 V-2ADP-GSF
δὲ же 1161 CONJ
στάσεως столкновения 4714 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ζητήσεως спора 2214 N-GSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ὀλίγης немногого 3641 A-GSF
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ [у] Павла 3972 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
Βαρναβᾷ Варнавы 921 N-DSM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτοὺς ним 846 P-APM
ἔταξαν они определили 5021 V-AAI-3P
ἀναβαίνειν восходить 305 V-PAN
Παῦλον Павлу 3972 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Βαρναβᾶν Варнаве 921 N-ASM
καί и 2532 CONJ
τινας некоторым 5100 X-APM
ἄλλους другим 243 A-APM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
ἀποστόλους апостолам 652 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
πρεσβυτέρους пресвитерам 4245 A-APM-C
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалим 2419 N-PRI
περὶ по 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ζητήματος вопросу 2213 N-GSN
τούτου. этому. 5127 D-GSN
3
Οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
προπεμφθέντες посланные вперёд 4311 V-APP-NPM
ὑπὸ  5259 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἐκκλησίας церковью 1577 N-GSF
διήρχοντο проходили 1330 V-INI-3P
τήν  3588 T-ASF
τε  5037 PRT
Φοινίκην [через] Финикию 5403 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
Σαμάρειαν Самарию 4540 N-ASF
ἐκδιηγούμενοι рассказывающие 1555 V-PNP-NPM
τὴν  3588 T-ASF
ἐπιστροφὴν [об] обращении 1995 N-ASF
τῶν  3588 T-GPN
ἐθνῶν, язычников, 1484 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
ἐποίουν делали 4160 V-IAI-3P
χαρὰν радость 5479 N-ASF
μεγάλην великую 3173 A-ASF
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἀδελφοῖς. братьям. 80 N-DPM
4
παραγενόμενοι Прибывшие 3854 V-2ADP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалим 2419 N-PRI
παρεδέχθησαν они были приняты 3858 V-API-3P
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἐκκλησίας церкви 1577 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
πρεσβυτέρων, пресвитеров, 4245 A-GPM-C
ἀνήγγειλάν они возвестили 312 V-AAI-3P
τε  5037 PRT
ὅσα сколькое 3745 K-APN
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτῶν. ними. 846 P-GPM
5
ἐξανέστησαν Восстали 1817 V-2AAI-3P
δέ же 1161 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
τῶν  3588 T-GPM
ἀπὸ из 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
αἱρέσεως направления 139 N-GSF
τῶν  3588 T-GPM
Φαρισαίων фарисеев 5330 N-GPM
πεπιστευκότες, поверившие, 4100 V-RAP-NPM
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
περιτέμνειν обрезывать 4059 V-PAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
παραγγέλλειν приказывать 3853 V-PAN
τε  5037 PRT
τηρεῖν соблюдать 5083 V-PAN
τὸν  3588 T-ASM
νόμον Закон 3551 N-ASM
Μωϋσέως. Моисея. 3475 N-GSM
6
Συνήχθησάν Были собраны 4863 V-API-3P
τε  5037 PRT
οἱ  3588 T-NPM
ἀπόστολοι апостолы 652 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι пресвитеры 4245 A-NPM-C
ἰδεῖν [чтобы] увидеть 1492 V-2AAN
περὶ о 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
λόγου слове 3056 N-GSM
τούτου. этом. 5127 D-GSM
7
πολλῆς Многого 4183 A-GSF
δὲ же 1161 CONJ
ζητήσεως спора 2214 N-GSF
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
ἀναστὰς вставший 450 V-2AAP-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς, ним, 846 P-APM
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ἐπίστασθε знаете 1987 V-PNI-2P
ὅτι что 3754 CONJ
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἡμερῶν дней 2250 N-GPF
ἀρχαίων древних 744 A-GPF
ἐν в 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
ἐξελέξατο выбрал 1586 V-AMI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
διὰ через 1223 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
στόματός уста 4750 N-GSN
μου мои 3450 P-1GS
ἀκοῦσαι услышать 191 V-AAN
τὰ  3588 T-APN
ἔθνη язычников 1484 N-APN
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSN
εὐαγγελίου благовестия 2098 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
πιστεῦσαι· поверить; 4100 V-AAN
8
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
καρδιογνώστης Сердцеведец 2589 N-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐμαρτύρησεν засвидетельствовал 3140 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
δοὺς давший 1325 V-2AAP-NSM
τὸ  3588 T-ASN
πνεῦμα Духа 4151 N-ASN
τὸ  3588 T-ASN
ἅγιον Святого 40 A-ASN
καθὼς как 2531 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἡμῖν, нам, 2254 P-1DP
9
καὶ и 2532 CONJ
οὐθὲν ничто 3762 A-ASN-N
διέκρινεν сделал различие 1252 V-AAI-3S
μεταξὺ между 3342 ADV
ἡμῶν нами 2257 P-1GP
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
αὐτῶν, ими, 846 P-GPM
τῇ  3588 T-DSF
πίστει верой 4102 N-DSF
καθαρίσας очистивший 2511 V-AAP-NSM
τὰς  3588 T-APF
καρδίας сердца́ 2588 N-APF
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
10
νῦν Теперь 3568 ADV
οὖν итак 3767 CONJ
τί что 5100 I-ASN
πειράζετε испытываете 3985 V-PAI-2P
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἐπιθεῖναι возложить 2007 V-2AAN
ζυγὸν ярмо 2218 N-ASM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
τράχηλον шею 5137 N-ASM
τῶν  3588 T-GPM
μαθητῶν учеников 3101 N-GPM
ὃν которого 3739 R-ASM
οὔτε и не 3777 CONJ-N
οἱ  3588 T-NPM
πατέρες отцы 3962 N-NPM
ἡμῶν наши 2257 P-1GP
οὔτε и не 3777 CONJ-N
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἰσχύσαμεν смогли 2480 V-AAI-1P
βαστάσαι; понести? 941 V-AAN
11
ἀλλὰ Но 235 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
χάριτος благодать 5485 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
πιστεύομεν верим 4100 V-PAI-1P
σωθῆναι быть спасёнными 4982 V-APN
καθ᾽ по 2596 PREP
ὃν которому 3739 R-ASM
τρόπον образу 5158 N-ASM
κἀκεῖνοι. и те. 2548 D-NPM-K
12
Ἐσίγησεν Замолчало 4601 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πᾶν всё 3956 A-NSN
τὸ  3588 T-NSN
πλῆθος, множество, 4128 N-NSN
καὶ и 2532 CONJ
ἤκουον они слушали 191 V-IAI-3P
Βαρναβᾶ Варнаву 921 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Παύλου Павла 3972 N-GSM
ἐξηγουμένων рассказывающих 1834 V-PNP-GPM
ὅσα сколькие 3745 K-APN
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
σημεῖα знамения 4592 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
τέρατα чудеса 5059 N-APN
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν язычниках 1484 N-DPN
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτῶν. них. 846 P-GPM
13
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
σιγῆσαι замолчать 4601 V-AAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἀπεκρίθη ответил 611 V-ADI-3S
Ἰάκωβος Иаков 2385 N-NSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
ἀκούσατέ послушайте 191 V-AAM-2P
μου. меня. 3450 P-1GS
14
Συμεὼν Симеон 4826 N-PRI
ἐξηγήσατο рассказал 1834 V-ADI-3S
καθὼς как 2531 ADV
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐπεσκέψατο присмотрел 1980 V-ADI-3S
λαβεῖν взять 2983 V-2AAN
ἐξ из 1537 PREP
ἐθνῶν язычников 1484 N-GPN
λαὸν народ 2992 N-ASM
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι [для] имени 3686 N-DSN
αὐτοῦ. Его. 846 P-GSM
15
καὶ И 2532 CONJ
τούτῳ этому 5129 D-DSN
συμφωνοῦσιν согласуются 4856 V-PAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
λόγοι слова́ 3056 N-NPM
τῶν  3588 T-GPM
προφητῶν, пророков, 4396 N-GPM
καθὼς как 2531 ADV
γέγραπται, написано, 1125 V-RPI-3S
16
Μετὰ После 3326 PREP
ταῦτα этого 5023 D-APN
ἀναστρέψω возвращусь 390 V-FAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
ἀνοικοδομήσω воссоздам 456 V-FAI-1S
τὴν  3588 T-ASF
σκηνὴν скинию 4633 N-ASF
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
τὴν  3588 T-ASF
πεπτωκυῖαν, упавшую, 4098 V-RAP-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
κατεσκαμμένα разрушенное 2679 V-RPP-APN
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἀνοικοδομήσω воссоздам 456 V-FAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
ἀνορθώσω выпрямлю 461 V-FAI-1S
αὐτήν, её, 846 P-ASF
17
ὅπως чтобы 3704 ADV
ἂν  302 PRT
ἐκζητήσωσιν взыскали 1567 V-AAS-3P
οἱ  3588 T-NPM
κατάλοιποι остальные 2645 A-NPM
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων [из] людей 444 N-GPM
τὸν  3588 T-ASM
κύριον, Го́спода, 2962 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
πάντα все 3956 A-NPN
τὰ  3588 T-NPN
ἔθνη народы 1484 N-NPN
ἐφ᾽ на 1909 PREP
οὓς которых 3775 R-APM
ἐπικέκληται названо 1941 V-RPI-3S
τὸ  3588 T-NSN
ὄνομά имя 3686 N-NSN
μου Моё 3450 P-1GS
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτούς, них, 846 P-APM
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
ποιῶν творящий 4160 V-PAP-NSM
ταῦτα это 5023 D-APN
18
γνωστὰ известное 1110 A-NPN
ἀπ᾽ от 575 PREP
αἰῶνος. ве́ка. 165 N-GSM
19
διὸ Потому 1352 CONJ
ἐγὼ я 1473 P-1NS
κρίνω сужу 2919 V-PAI-1S
μὴ не 3361 PRT-N
παρενοχλεῖν осаждать 3926 V-PAN
τοῖς которых 3588 T-DPM
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPN
ἐθνῶν язычников 1484 N-GPN
ἐπιστρέφουσιν обращающихся 1994 V-PAP-DPM
ἐπὶ к 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Богу, 2316 N-ASM
20
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἐπιστεῖλαι написать послание 1989 V-AAN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
τοῦ  3588 T-GSN
ἀπέχεσθαι удерживаться 567 V-PMN
τῶν  3588 T-GPN
ἀλισγημάτων [от] осквернений 234 N-GPN
τῶν  3588 T-GPN
εἰδώλων [от] идолов 1497 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
πορνείας блуда 4202 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
πνικτοῦ [от] задушенного 4156 A-GSN
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSN
αἵματος· кро́ви; 129 N-GSN
21
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
γενεῶν поколений 1074 N-GPF
ἀρχαίων древних 744 A-GPF
κατὰ по 2596 PREP
πόλιν городу 4172 N-ASF
τοὺς  3588 T-APM
κηρύσσοντας возвещающих 2784 V-PAP-APM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἔχει имеет 2192 V-PAI-3S
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
συναγωγαῖς синагогах 4864 N-DPF
κατὰ по 2596 PREP
πᾶν всякой 3956 A-ASN
σάββατον субботе 4521 N-ASN
ἀναγινωσκόμενος. читаемый. 314 V-PPP-NSM
22
Τότε Тогда 5119 ADV
ἔδοξε показалось 1380 V-AAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
ἀποστόλοις апостолам 652 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
πρεσβυτέροις пресвитерам 4245 A-DPM-C
σὺν со 4862 PREP
ὅλῃ всей 3650 A-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ἐκκλησίᾳ церковью 1577 N-DSF
ἐκλεξαμένους выбранных 1586 V-AMP-APM
ἄνδρας мужей 435 N-APM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
πέμψαι послать 3992 V-AAN
εἰς в 1519 PREP
Ἀντιόχειαν Антиохию 490 N-ASF
σὺν с 4862 PREP
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ Павлом 3972 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
Βαρναβᾷ, Варнавой, 921 N-DSM
Ἰούδαν Иуду 2455 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
καλούμενον называемого 2564 V-PPP-ASM
Βαρσαββᾶν Варсаввой 923 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Σιλᾶν, Силу, 4609 N-ASM
ἄνδρας мужей 435 N-APM
ἡγουμένους ведущих 2233 V-PNP-APM
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
ἀδελφοῖς, братьях, 80 N-DPM
23
γράψαντες написавшие 1125 V-AAP-NPM
διὰ через 1223 PREP
χειρὸς руку 5495 N-GSF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
Οἱ  3588 T-NPM
ἀπόστολοι Апостолы 652 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι пресвитеры 4245 A-NPM-C
ἀδελφοὶ братья 80 N-NPM
τοῖς  3588 T-DPM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Ἀντιόχειαν Антиохии 490 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
Συρίαν Сирии 4947 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
Κιλικίαν Киликии 2791 N-ASF
ἀδελφοῖς братьям 80 N-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἐξ из 1537 PREP
ἐθνῶν язычников 1484 N-GPN
χαίρειν. радоваться. 5463 V-PAN
24
Ἐπειδὴ Так как 1894 CONJ
ἠκούσαμεν мы услышали 191 V-AAI-1P
ὅτι что 3754 CONJ
τινὲς некоторые 5100 X-NPM
ἐξ из 1537 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
[ἐξελθόντες] вышедшие 1831 V-2AAP-NPM
ἐτάραξαν взбудоражили 5015 V-AAI-3P
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
λόγοις словами 3056 N-DPM
ἀνασκευάζοντες разлаживающие 384 V-PAP-NPM
τὰς  3588 T-APF
ψυχὰς ду́ши 5590 N-APF
ὑμῶν, ваши, 5216 P-2GP
οἷς которым 3739 R-DPM
οὐ не 3739 PRT-N
διεστειλάμεθα, да́ли распоряжений мы, 1291 V-AMI-1P
25
ἔδοξεν показалось 1380 V-AAI-3S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
γενομένοις сделавшимся 1096 V-2ADP-DPM
ὁμοθυμαδὸν единодушно 3661 ADV
ἐκλεξαμένοις выбранным 5671 V-AMP-DPM
ἄνδρας мужей 435 N-APM
πέμψαι послать 3992 V-AAN
πρὸς к 4314 PREP
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
σὺν с 4862 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
ἀγαπητοῖς любимыми 27 A-DPM
ἡμῶν нашими 2257 P-1GP
Βαρναβᾷ Варнавой 921 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
Παύλῳ, Павлом, 3972 N-DSM
26
ἀνθρώποις людьми 444 N-DPM
παραδεδωκόσι предавшими 3860 V-RAP-DPM
τὰς  3588 T-APF
ψυχὰς ду́ши 5590 N-APF
αὐτῶν их 846 P-GPM
ὑπὲρ за 5228 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ὀνόματος имя 3686 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
27
ἀπεστάλκαμεν Мы отправили 649 V-RAI-1P
οὖν итак 3767 CONJ
Ἰούδαν Иуду 2455 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Σιλᾶν, Силу, 4609 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
διὰ через 1223 PREP
λόγου слово 3056 N-GSM
ἀπαγγέλλοντας сообщающих 518 V-PAP-APM
τὰ  3588 T-APN
αὐτά. то же. 846 P-APN
28
ἔδοξεν Показалось 1380 V-AAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τῷ  3588 T-DSN
πνεύματι Духу 4151 N-DSN
τῷ  3588 T-DSN
ἁγίῳ Святому 40 A-DSN
καὶ и 2532 CONJ
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
μηδὲν ничто 3367 A-ASN-N
πλέον больше 4119 A-ASN-C
ἐπιτίθεσθαι класть на 2007 V-PMN
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
βάρος тяжесть 922 N-ASN
πλὴν кроме 4133 ADV
τούτων этих 5130 D-GPN
τῶν  3588 T-GPN
ἐπάναγκες, необходимых, 1876 ADV
29
ἀπέχεσθαι удерживаться 567 V-PMN
εἰδωλοθύτων [от] жертв идолам 1494 A-GPN
καὶ и 2532 CONJ
αἵματος кро́ви 129 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
πνικτῶν [от] задушенных [животных] 4156 A-GPN
καὶ и 2532 CONJ
πορνείας· блуда; 4202 N-GSF
ἐξ из 1537 PREP
ὧν которых 3739 R-GPN
διατηροῦντες сохраняющие 1301 V-PAP-NPM
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-2APM
εὖ хорошо 2095 ADV
πράξετε. будете делать. 4238 V-FAI-2P
Ἔρρωσθε. Будьте здоровы. 4517 V-RPM-2P
30
Οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἀπολυθέντες отпущенные 630 V-APP-NPM
κατῆλθον сошли 2718 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Ἀντιόχειαν, Антиохию, 490 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
συναγαγόντες собравшие 4863 V-2AAP-NPM
τὸ  3588 T-ASN
πλῆθος множество 4128 N-ASN
ἐπέδωκαν подали 1929 V-AAI-3P
τὴν  3588 T-ASF
ἐπιστολήν· послание; 1992 N-ASF
31
ἀναγνόντες прочитавшие 314 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐχάρησαν они обрадовались 5463 V-2AOI-3P
ἐπὶ на 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
παρακλήσει. утешение. 3874 N-DSF
32
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
Σιλᾶς, Сила, 4609 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
αὐτοὶ они 846 P-NPM
προφῆται пророки 4396 N-NPM
ὄντες, сущие, 1510 V-PAP-NPM
διὰ через 1223 PREP
λόγου слово 3056 N-GSM
πολλοῦ многое 4183 A-GSM
παρεκάλεσαν утешили 3870 V-AAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπεστήριξαν· утвердили; 1991 V-AAI-3P
33
ποιήσαντες сделавшие 4160 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
χρόνον время 5550 N-ASM
ἀπελύθησαν они были отпущены 630 V-API-3P
μετ᾽ с 3326 PREP
εἰρήνης миром 1515 N-GSF
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀδελφῶν братьев 80 N-GPM
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
ἀποστείλαντας пославшим 649 V-AAP-APM
αὐτούς. их. 846 P-APM
34
35
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
Βαρναβᾶς Варнава 921 N-NSM
διέτριβον прибывали 1304 V-IAI-3P
ἐν в 1722 PREP
Ἀντιοχείᾳ Антиохии 490 N-DSF
διδάσκοντες учащие 1321 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
εὐαγγελιζόμενοι благовозвещающие 2097 V-PMP-NPM
μετὰ с 3326 PREP
καὶ и 2532 CONJ
ἑτέρων другими 2087 A-GPM
πολλῶν многими 4183 A-GPM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
36
Μετὰ После 3326 PREP
δέ же 1161 CONJ
τινας некоторых 5100 X-APF
ἡμέρας дней 2250 N-APF
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
Βαρναβᾶν Варнаве 921 N-ASM
Παῦλος, Павел, 3972 N-NSM
Ἐπιστρέψαντες Возвратившиеся 1994 V-AAP-NPM
δὴ поэтому 1211 PRT
ἐπισκεψώμεθα давайте присмотрим 1980 V-ADS-1P
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς [за] братьями 80 N-APM
κατὰ по 2596 PREP
πόλιν городу 4172 N-ASF
πᾶσαν всякому 3956 A-ASF
ἐν в 1722 PREP
αἷς которых 3739 R-DPF
κατηγγείλαμεν мы возвестили 2605 V-AAI-1P
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
πῶς как 4459 ADV-I
ἔχουσιν. имеются. 2192 V-PAI-3P
37
Βαρναβᾶς Варнава 921 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐβούλετο хотел 1014 V-INI-3S
συμπαραλαβεῖν забрать 4838 V-2AAN
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωάννην Иоанна 2491 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
καλούμενον называемого 2564 V-PPP-ASM
Μᾶρκον· Марка; 3138 N-ASM
38
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἠξίου считал должным 515 V-IAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
ἀποστάντα отступившего 868 V-2AAP-ASM
ἀπ᾽ от 575 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
ἀπὸ от 575 PREP
Παμφυλίας Памфилии 3828 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
συνελθόντα пришедшего с 4905 V-2AAP-ASM
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἔργον дело 2041 N-ASN
μὴ не 3361 PRT-N
συμπαραλαμβάνειν забирать 4838 V-PAN
τοῦτον. этого. 5126 D-ASM
39
ἐγένετο Случилось 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
παροξυσμὸς обострение 3948 N-NSM
ὥστε так что 5620 CONJ
ἀποχωρισθῆναι быть отделёнными 673 V-APN
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἀπ᾽ от 575 PREP
ἀλλήλων, друг друга, 240 C-GPM
τόν  3588 T-ASM
τε  5037 PRT
Βαρναβᾶν Варнаву 921 N-ASM
παραλαβόντα забравшего 3880 V-2AAP-ASM
τὸν  3588 T-ASM
Μᾶρκον Марка 3138 N-ASM
ἐκπλεῦσαι отплыть 1602 V-AAN
εἰς на 1519 PREP
Κύπρον. Кипр. 2954 N-ASF
40
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐπιλεξάμενος выбравший 1951 V-AMP-NSM
Σιλᾶν Силу 4609 N-ASM
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
παραδοθεὶς переданный 3860 V-APP-NSM
τῇ  3588 T-DSF
χάριτι благодати 5485 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀδελφῶν, братьев, 80 N-GPM
41
διήρχετο он проходил 1330 V-INI-3S
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
Συρίαν Сирию 4947 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
[τὴν]  3588 T-ASF
Κιλικίαν Киликию 2791 N-ASF
ἐπιστηρίζων утверждающий 1991 V-PAP-NSM
τὰς  3588 T-APF
ἐκκλησίας. церкви. 1577 N-APF

Деяния святых апостолов, 15 глава

ПОМОЧЬ НАМ В РАЗВИТИИ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.