Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 16 глава

Подстрочник Винокурова


1
Κατήντησεν Он дошёл 2658 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
[καὶ] и 2532 CONJ
εἰς в 1519 PREP
Δέρβην Дерву 1191 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
εἰς в 1519 PREP
Λύστραν. Листру. 3082 N-ASF
καὶ И 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
μαθητής ученик 3101 N-NSM
τις некий 5100 X-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἐκεῖ там 1563 ADV
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Τιμόθεος, Тимофей, 5095 N-NSM
υἱὸς сын 5207 N-NSM
γυναικὸς женщины 1135 N-GSF
Ἰουδαίας Иудейки 2449 A-GSF
πιστῆς верной 4103 A-GSF
πατρὸς отца 3962 N-GSM
δὲ же 1161 CONJ
Ἕλληνος, Эллина, 1672 N-GSM
2
ὃς который 3739 R-NSM
ἐμαρτυρεῖτο был свидетельствуем 3140 V-IPI-3S
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἐν в 1722 PREP
Λύστροις Листрах 3082 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
Ἰκονίῳ Иконии 2430 N-DSN
ἀδελφῶν. братьев. 80 N-GPM
3
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
ἠθέλησεν пожелал 2309 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
σὺν с 4862 PREP
αὐτῷ ним 846 P-DSM
ἐξελθεῖν, уйти, 1831 V-2AAN
καὶ и 2532 CONJ
λαβὼν взявший 2983 V-2AAP-NSM
περιέτεμεν обрезал 4059 V-2AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
διὰ из-за 1223 PREP
τοὺς  3588 T-APM
Ἰουδαίους Иудеев 2453 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
ὄντας сущих 1510 V-PAP-APM
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
τόποις местах 5117 N-DPM
ἐκείνοις, тех, 1565 D-DPM
ᾔδεισαν они знали 1492 V-2LAI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἅπαντες все 537 A-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Ἕλλην Эллин 1672 N-NSM
 3588 T-NSM
πατὴρ отец 3962 N-NSM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ὑπῆρχεν. пребывал. 5225 V-IAI-3S
4
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
διεπορεύοντο они проходили 1279 V-INI-3P
τὰς  3588 T-APF
πόλεις, города́, 4172 N-APF
παρεδίδοσαν они передавали 3860 V-IAI-3P
αὐτοῖς им 846 P-DPM
φυλάσσειν сохранять 5442 V-PAN
τὰ  3588 T-APN
δόγματα указания 1378 N-APN
τὰ  3588 T-APN
κεκριμένα постановленные 2919 V-RPP-APN
ὑπὸ от 5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
πρεσβυτέρων пресвитеров 4245 A-GPM-C
τῶν [которых] 3588 T-GPM
ἐν в 1722 PREP
Ἱεροσολύμοις. Иерусалиме. 2414 N-DPN
5
αἱ  3588 T-NPF
μὲν Ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἐκκλησίαι церкви 1577 N-NPF
ἐστερεοῦντο укреплялись 4732 V-IPI-3P
τῇ  3588 T-DSF
πίστει [в] вере 4102 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπερίσσευον изобиловали 4052 V-IAI-3P
τῷ  3588 T-DSM
ἀριθμῷ числом 706 N-DSM
καθ᾽ каждый 2596 PREP
ἡμέραν. день. 2250 N-ASF
6
Διῆλθον Они прошли 1330 V-2AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
Φρυγίαν Фригию 5435 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
Γαλατικὴν [через] Галатийскую 1054 A-ASF
χώραν, страну, 5561 N-ASF
κωλυθέντες не допущенные 2967 V-APP-NPM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ἁγίου Святым 40 A-GSN
πνεύματος Духом 4151 N-GSN
λαλῆσαι произнести 2980 V-AAN
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Ἀσίᾳ· Азии; 773 N-DSF
7
ἐλθόντες пошедшие 2064 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Μυσίαν Мисии 3465 N-ASF
ἐπείραζον они пытались 3985 V-IAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Βιθυνίαν Вифинию 978 N-ASF
πορευθῆναι, отправиться, 4198 V-AON
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
εἴασεν позволил 1439 V-AAI-3S
αὐτοὺς им 846 P-APM
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
Ἰησοῦ· Иисуса; 2424 N-GSM
8
παρελθόντες прошедшие 3928 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
Μυσίαν Мисию 3465 N-ASF
κατέβησαν они сошли 2597 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Τρῳάδα. Троаду. 5174 N-ASF
9
καὶ И 2532 CONJ
ὅραμα виде́ние 3705 N-NSN
διὰ через 1223 PREP
[τῆς]  3588 T-GSF
νυκτὸς ночь 3571 N-GSF
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ Павлу 3972 N-DSM
ὤφθη, было сделано видимо, 3700 V-API-3S
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
Μακεδών Македонец 3110 N-NSM
τις некий 5100 X-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἑστὼς стоящий 2476 V-RAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
παρακαλῶν просящий 3870 V-PAP-NSM
αὐτὸν его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Διαβὰς Перешедший 1224 V-2AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
Μακεδονίαν Македонию 3109 N-ASF
βοήθησον помоги 997 V-AAM-2S
ἡμῖν. нам. 2254 P-1DP
10
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
ὅραμα виде́ние 3705 N-ASN
εἶδεν, он увидел, 1492 V-2AAI-3S
εὐθέως тотчас 2112 ADV
ἐζητήσαμεν мы поискали 2212 V-AAI-1P
ἐξελθεῖν выйти 1831 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
Μακεδονίαν, Македонию, 3109 N-ASF
συμβιβάζοντες соображающие 4822 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
προσκέκληται призвал 4341 V-RNI-3S
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
εὐαγγελίσασθαι благовозвестить 2097 V-AMN
αὐτούς. им. 846 P-APM
11
Ἀναχθέντες Отъехавшие 321 V-APP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
Τρῳάδος Троады 5174 N-GSF
εὐθυδρομήσαμεν мы устремились прямо 2113 V-AAI-1P
εἰς на 1519 PREP
Σαμοθρᾴκην, Самофраку, 4543 N-ASF
τῇ  3588 T-DSF
δὲ же 1161 CONJ
ἐπιούσῃ [в] наступающий [день] 1966 V-PAP-DSF
εἰς в 1519 PREP
Νέαν Новый 3501 A-ASF
Πόλιν, Город, 4172 N-ASF
12
κἀκεῖθεν и оттуда 2547 ADV-K
εἰς в 1519 PREP
Φιλίππους, Филиппы, 5375 N-ASM
ἥτις тот, который 3748 R-NSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
πρώτη[ς] первого 4413 A-GSF-S
μερίδος предела 3310 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
Μακεδονίας Македонии 3109 N-GSF
πόλις, город, 4172 N-NSF
κολωνία. колония. 2862 N-NSF
ἦμεν Мы были 1510 V-IAI-1P
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ταύτῃ этом 3778 D-DSF
τῇ  3588 T-DSF
πόλει городе 4172 N-DSF
διατρίβοντες проводящие 1304 V-PAP-NPM
ἡμέρας дни 2250 N-APF
τινάς. некоторые. 5100 X-APF
13
τῇ  3588 T-DSF
τε Же 5037 PRT
ἡμέρᾳ [в] день 2250 N-DSF
τῶν  3588 T-GPN
σαββάτων суббот 4521 N-GPN
ἐξήλθομεν мы вышли 1831 V-2AAI-1P
ἔξω вне 1854 ADV
τῆς  3588 T-GSF
πύλης воро́т 4439 N-GSF
παρὰ у 3844 PREP
ποταμὸν реки́ 4215 N-ASM
οὗ где 3739 ADV
ἐνομίζομεν мы считали 3543 V-IAI-1P
προσευχὴν молитву 4335 N-ASF
εἶναι, быть, 1510 V-PAN
καὶ и 2532 CONJ
καθίσαντες севшие 2523 V-AAP-NPM
ἐλαλοῦμεν мы говорили 2980 V-IAI-1P
ταῖς  3588 T-DPF
συνελθούσαις [с] сошедшимися 4905 V-2AAP-DPF
γυναιξίν. женщинами. 1135 N-DPF
14
καί И 2532 CONJ
τις некая 5100 X-NSF
γυνὴ женщина 1135 N-NSF
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Λυδία, Лидия, 3070 N-NSF
πορφυρόπωλις торговка пурпуром 4211 N-NSF
πόλεως го́рода 4172 N-GSF
Θυατείρων Фиатир 2363 N-GPN
σεβομένη почитающая 4576 V-PNP-NSF
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἤκουεν, слушала, 191 V-IAI-3S
ἧς которой 3739 R-GSF
 3588 T-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
διήνοιξεν раскрыл 1272 V-AAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
καρδίαν сердце 2588 N-ASF
προσέχειν удерживаться 4337 V-PAN
τοῖς  3588 T-DPN
λαλουμένοις произносимым 2980 V-PPP-DPN
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
Παύλου. Павлом. 3972 N-GSM
15
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐβαπτίσθη она была крещена 907 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
οἶκος дом 3624 N-NSM
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
παρεκάλεσεν она попросила 3870 V-AAI-3S
λέγουσα, говорящая, 3004 V-PAP-NSF
Εἰ Если 1487 COND
κεκρίκατέ вы рассудили 2919 V-RAI-2P
με меня 3165 P-1AS
πιστὴν верную 4103 A-ASF
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
εἶναι, быть, 1510 V-PAN
εἰσελθόντες вошедшие 1525 V-2AAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκόν дом 3624 N-ASM
μου мой 3450 P-1GS
μένετε· оставайтесь; 3306 V-PAM-2P
καὶ и 2532 CONJ
παρεβιάσατο она переселила 3849 V-ADI-3S
ἡμᾶς. нас. 2248 P-1AP
16
Ἐγένετο Случилось 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πορευομένων отправляющихся 4198 V-PNP-GPM
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
εἰς на 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
προσευχὴν молитву 4335 N-ASF
παιδίσκην служанку 3814 N-ASF
τινὰ какую 5100 X-ASF
ἔχουσαν имеющую 2192 V-PAP-ASF
πνεῦμα духа 4151 N-ASN
πύθωνα Пифона 4436 N-ASM
ὑπαντῆσαι встретиться 5221 V-AAN
ἡμῖν, нам, 2254 P-1DP
ἥτις ту, которая 3748 R-NSF
ἐργασίαν заработок 2039 N-ASF
πολλὴν многий 4183 A-ASF
παρεῖχεν доставляла 3930 V-IAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
κυρίοις господам 2962 N-DPM
αὐτῆς её 846 P-GSF
μαντευομένη. предсказывающая. 3132 V-PNP-NSF
17
αὕτη Эта 846 D-NSF
κατακολουθοῦσα следующая 2628 V-PAP-NSF
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ [за] Павлом 3972 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἡμῖν нами 2254 P-1DP
ἔκραζεν кричала 2896 V-IAI-3S
λέγουσα, говорящая, 3004 V-PAP-NSF
Οὗτοι Эти 3778 D-NPM
οἱ  3588 T-NPM
ἄνθρωποι люди 444 N-NPM
δοῦλοι рабы 1401 N-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ὑψίστου Высочайшего 5310 A-GSM-S
εἰσίν, есть, 1510 V-PAI-3P
οἵτινες которые 3748 R-NPM
καταγγέλλουσιν возвещают 2605 V-PAI-3P
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ὁδὸν путь 3598 N-ASF
σωτηρίας. спасения. 4991 N-GSF
18
τοῦτο Это 5124 D-ASN
δὲ же 1161 CONJ
ἐποίει она делала 4160 V-IAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
πολλὰς многих 4183 A-APF
ἡμέρας. днях. 2250 N-APF
διαπονηθεὶς Раздосадованный 1278 V-AOP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιστρέψας обратившийся 1994 V-AAP-NSM
τῷ  3588 T-DSN
πνεύματι [к] духу 4151 N-DSN
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
Παραγγέλλω Приказываю 3853 V-PAI-1S
σοι тебе 4671 P-2DS
ἐν в 1722 PREP
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
ἐξελθεῖν выйти 1831 V-2AAN
ἀπ᾽ от 575 PREP
αὐτῆς· неё; 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐξῆλθεν он вышел 1831 V-2AAI-3S
αὐτῇ [в самый] этот 846 P-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὥρᾳ. час. 5610 N-DSF
19
ἰδόντες Увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
κύριοι господа́ 2962 N-NPM
αὐτῆς её 846 P-GSF
ὅτι что 3754 CONJ
ἐξῆλθεν вышла 1831 V-2AAI-3S
 1510 T-NSF
ἐλπὶς надежда 1680 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐργασίας заработка 2039 N-GSF
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἐπιλαβόμενοι взявшие 1949 V-2ADP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Σιλᾶν Силу 4609 N-ASM
εἵλκυσαν притащили 1670 V-AAI-3P
εἰς на 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἀγορὰν рыночную площадь 58 N-ASF
ἐπὶ к 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
ἄρχοντας, начальникам, 758 N-APM
20
καὶ и 2532 CONJ
προσαγαγόντες подведшие 4317 V-2AAP-NPM
αὐτοὺς их 846 P-APM
τοῖς  3588 T-DPM
στρατηγοῖς [к] начальникам охраны 4755 N-DPM
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Οὗτοι Эти 3778 D-NPM
οἱ  3588 T-NPM
ἄνθρωποι люди 444 N-NPM
ἐκταράσσουσιν взбудораживают 1613 V-PAI-3P
ἡμῶν наш 2257 P-1GP
τὴν  3588 T-ASF
πόλιν город 4172 N-ASF
Ἰουδαῖοι Иудеи 2453 A-NPM
ὑπάρχοντες, пребывающие, 5225 V-PAP-NPM
21
καὶ и 2532 CONJ
καταγγέλλουσιν возвещают 2605 V-PAI-3P
ἔθη обычаи 1485 N-APN
которые 3739 R-APN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔξεστιν позволяется 1832 V-PAI-3S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
παραδέχεσθαι перенимать 3858 V-PNN
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
ποιεῖν делать 4160 V-PAN
Ῥωμαίοις Римским [гражданам] 4514 A-DPM
οὖσιν. сущим. 1510 V-PAP-DPM
22
καὶ И 2532 CONJ
συνεπέστη восстала 4911 V-2AAI-3S
 3588 T-NSM
ὄχλος толпа 3793 N-NSM
κατ᾽ против 2596 PREP
αὐτῶν, них, 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
στρατηγοὶ начальники охраны 4755 N-NPM
περιρήξαντες сорвавшие 4048 V-AAP-NPM
αὐτῶν их 846 P-GPM
τὰ  3588 T-APN
ἱμάτια одежды 2440 N-APN
ἐκέλευον приказывали 2753 V-IAI-3P
ῥαβδίζειν, бить палками, 4463 V-PAN
23
πολλάς многие 4183 A-APF
τε  5037 PRT
ἐπιθέντες наложившие 2007 V-2AAP-NPM
αὐτοῖς им 846 P-DPM
πληγὰς удары 4127 N-APF
ἔβαλον бросили 906 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
φυλακήν, тюрьму, 5438 N-ASF
παραγγείλαντες приказавшие 3853 V-AAP-NPM
τῷ  3588 T-DSM
δεσμοφύλακι сто́рожу тюрьмы' 1200 N-DSM
ἀσφαλῶς неколебимо 806 ADV
τηρεῖν стеречь 5083 V-PAN
αὐτούς· их; 846 P-APM
24
ὃς который 3739 R-NSM
παραγγελίαν приказание 3852 N-ASF
τοιαύτην таковое 5108 D-ASF
λαβὼν получивший 2983 V-2AAP-NSM
ἔβαλεν бросил 906 V-2AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
εἰς во 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἐσωτέραν внутреннюю 2082 A-ASF-C
φυλακὴν тюрьму 5438 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
ἠσφαλίσατο закрепил 805 V-ADI-3S
αὐτῶν их 846 P-GPM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ξύλον. дерево. 3586 N-ASN
25
Κατὰ По 2596 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
μεσονύκτιον полуночи 3317 N-ASN
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Σιλᾶς Сила 4609 N-NSM
προσευχόμενοι молящиеся 4336 V-PNP-NPM
ὕμνουν воспевали 5214 V-IAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἐπηκροῶντο слушали 1874 V-INI-3P
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῶν их 846 P-GPM
οἱ  3588 T-NPM
δέσμιοι· узники; 1198 N-NPM
26
ἄφνω внезапно 869 ADV
δὲ же 1161 CONJ
σεισμὸς землетрясение 4578 N-NSM
ἐγένετο сделалось 1096 V-2ADI-3S
μέγας великое 3173 A-NSM
ὥστε так, что 5620 CONJ
σαλευθῆναι быть поколебленными 4531 V-APN
τὰ  3588 T-APN
θεμέλια основания 2310 N-APN
τοῦ  3588 T-GSN
δεσμωτηρίου, тюрьмы́, 1201 N-GSN
ἠνεῴχθησαν открылись 455 V-API-3P
δὲ же 1161 CONJ
παραχρῆμα тотчас 3916 ADV
αἱ  3588 T-NPF
θύραι две́ри 2374 N-NPF
πᾶσαι, все, 3956 A-NPF
καὶ и 2532 CONJ
πάντων всех 3956 A-GPM
τὰ  3588 T-NPN
δεσμὰ узы 1199 N-NPN
ἀνέθη. были сняты. 447 V-API-3S
27
ἔξυπνος Бессонный 1853 A-NSM
δὲ же 1161 CONJ
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
 3588 T-NSM
δεσμοφύλαξ сторож тюрьмы́ 1200 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
ἀνεῳγμένας открытые 455 V-RPP-APF
τὰς  3588 T-APF
θύρας две́ри 2374 N-APF
τῆς  3588 T-GSF
φυλακῆς, тюрьмы́, 5438 N-GSF
σπασάμενος выхватывающий 4685 V-AMP-NSM
[τὴν]  3588 T-ASF
μάχαιραν меч 3162 N-ASF
ἤμελλεν готовился 3195 V-IAI-3S-ATT
ἑαυτὸν самого себя 1438 F-3ASM
ἀναιρεῖν, убивать, 337 V-PAN
νομίζων считающий 3543 V-PAP-NSM
ἐκπεφευγέναι выбежать 1628 V-2RAN
τοὺς  3588 T-APM
δεσμίους. узников. 1198 N-APM
28
ἐφώνησεν Закричал 5455 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
μεγάλῃ громким 3173 A-DSF
φωνῇ голосом 5456 N-DSF
[ὁ]  3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Μηδὲν Ничто 3367 A-ASN
πράξῃς сделай 4238 V-AAS-2S
σεαυτῷ тебе самому 4572 F-2DSM
κακόν, злое, 2556 A-ASN
ἅπαντες все 537 A-NPM
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐσμεν мы есть 1510 V-PXI-1P
ἐνθάδε. здесь. 1759 ADV
29
αἰτήσας Попросивший 154 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
φῶτα свет 5457 N-APN
εἰσεπήδησεν, он вскочил, 1530 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἔντρομος трепетен 1790 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
προσέπεσεν припал 4363 V-2AAI-3S
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ [к] Павлу 3972 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
[τῷ]  3588 T-DSM
Σιλᾷ, Силе, 4609 N-DSM
30
καὶ и 2532 CONJ
προαγαγὼν проведший 4254 V-2AAP-NSM
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἔξω вон 1854 ADV
ἔφη, сказал, 5346 V-IAI-3S
Κύριοι, Го́спода, 2962 N-VPM
τί что 5100 I-ASN
με мне 3165 P-1AS
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
ποιεῖν делать 4160 V-PAN
ἵνα чтобы 2443 CONJ
σωθῶ; я был спасён? 4982 V-APS-1S
31
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Πίστευσον Поверь 4100 V-AAM-2S
ἐπὶ в 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Го́спода 2962 N-ASM
Ἰησοῦν, Иисуса, 2424 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
σωθήσῃ будешь спасён 4982 V-FPI-2S
σὺ ты 4771 P-2NS
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
οἶκός дом 3624 N-NSM
σου. твой. 4675 P-2GS
32
καὶ И 2532 CONJ
ἐλάλησαν они произнесли 2980 V-AAI-3P
αὐτῷ ему 846 P-DSM
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
σὺν со 4862 PREP
πᾶσιν всеми 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
οἰκίᾳ доме 3614 N-DSF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
33
καὶ И 2532 CONJ
παραλαβὼν забравший 3880 V-2AAP-NSM
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
ἐκείνῃ тот 1565 D-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὥρᾳ час 5610 N-DSF
τῆς  3588 T-GSF
νυκτὸς ночью 3571 N-GSF
ἔλουσεν он вымыл 3068 V-AAI-3S
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPF
πληγῶν, ударов, 4127 N-GPF
καὶ и 2532 CONJ
ἐβαπτίσθη крещён 907 V-API-3S
αὐτὸς он 846 P-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
πάντες все 3956 A-NPM
παραχρῆμα, тотчас, 3916 ADV
34
ἀναγαγών возведший 321 V-2AAP-NSM
τε  5037 PRT
αὐτοὺς их 846 P-APM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
παρέθηκεν предложил 3908 V-AAI-3S
τράπεζαν, стол, 5132 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἠγαλλιάσατο возликовал 21 V-ADI-3S
πανοικεὶ всем домом 3832 ADV
πεπιστευκὼς поверивший 4100 V-RAP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ. Богу. 2316 N-DSM
35
Ἡμέρας Дня 2250 N-GSF
δὲ же 1161 CONJ
γενομένης случившегося 1096 V-2ADP-GSF
ἀπέστειλαν послали 649 V-AAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
στρατηγοὶ начальники охраны 4755 N-NPM
τοὺς  3588 T-APM
ῥαβδούχους ликторов 4465 N-APM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἀπόλυσον Отпусти 630 V-AAM-2S
τοὺς  3588 T-APM
ἀνθρώπους людей 444 N-APM
ἐκείνους. тех. 1565 D-APM
36
ἀπήγγειλεν Сообщил 518 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
δεσμοφύλαξ сторож тюрьмы́ 1200 N-NSM
τοὺς  3588 T-APM
λόγους слова́ 3056 N-APM
[τούτους] эти 5128 D-APM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον, Павлу, 3972 N-ASM
ὅτι что 3754 CONJ
Ἀπέσταλκαν Послали 649 V-RAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
στρατηγοὶ начальники охраны 4755 N-NPM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἀπολυθῆτε· вы были освобождены; 630 V-APS-2P
νῦν теперь 3568 ADV
οὖν итак 3767 CONJ
ἐξελθόντες вышедшие 1831 V-2AAP-NPM
πορεύεσθε идите 4198 V-PNM-2P
ἐν в 1722 PREP
εἰρήνῃ. мире. 1515 N-DSF
37
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
ἔφη сказал 5346 V-IAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς, ним, 846 P-APM
Δείραντες Побившие 1194 V-AAP-NPM
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
δημοσίᾳ принародно 1219 A-DSF
ἀκατακρίτους, неосуждённых, 178 A-APM
ἀνθρώπους людей 444 N-APM
Ῥωμαίους римских 4514 A-APM
ὑπάρχοντας, пребывающих, 5225 V-PAP-APM
ἔβαλαν они бросили 906 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
φυλακήν· тюрьму; 5438 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
νῦν теперь 3568 ADV
λάθρᾳ тайно 2977 ADV
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἐκβάλλουσιν; изгоняют? 1544 V-PAI-3P
οὐ Нет 3739 PRT-N
γάρ, ведь, 1063 CONJ
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἐλθόντες пришедшие 2064 V-2AAP-NPM
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἐξαγαγέτωσαν. пусть выведут. 1806 V-2AAM-3P
38
ἀπήγγειλαν Сообщили 518 V-AAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
στρατηγοῖς начальникам охраны 4755 N-DPM
οἱ  3588 T-NPM
ῥαβδοῦχοι ликторы 4465 N-NPM
τὰ  3588 T-APN
ῥήματα слова́ 4487 N-APN
ταῦτα. эти. 5023 D-APN
ἐφοβήθησαν Они устрашились 5399 V-AOI-3P
δὲ же 1161 CONJ
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Ῥωμαῖοί римляне 4514 A-NPM
εἰσιν, они есть, 1510 V-PAI-3P
39
καὶ и 2532 CONJ
ἐλθόντες пришедшие 2064 V-2AAP-NPM
παρεκάλεσαν они умолили 3870 V-AAI-3P
αὐτούς, их, 846 P-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξαγαγόντες выведшие 1806 V-2AAP-NPM
ἠρώτων просили 2065 V-IAI-3P
ἀπελθεῖν пойти 565 V-2AAN
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως. го́рода. 4172 N-GSF
40
ἐξελθόντες Вышедшие 1831 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
φυλακῆς тюрьмы́ 5438 N-GSF
εἰσῆλθον они вошли 1525 V-2AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
τὴν  3588 T-ASF
Λυδίαν, Лидии, 3070 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἰδόντες увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
παρεκάλεσαν они утешили 3870 V-AAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξῆλθαν. вышли. 1831 V-2AAI-3P

Деяния святых апостолов, 16 глава

НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!