Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


1-е послание Тимофею | 1 глава

Подстрочник Винокурова


1
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
ἀπόστολος апостол 652 N-NSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
κατ᾽ по 2596 PREP
ἐπιταγὴν повелению 2003 N-ASF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
σωτῆρος Спасителя 4990 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
ἐλπίδος надежды 1680 N-GSF
ἡμῶν нашей 2257 P-1GP
2
Τιμοθέῳ Тимофею 5095 N-DSM
γνησίῳ законному 1103 A-DSN
τέκνῳ ребёнку 5043 N-DSN
ἐν в 1722 PREP
πίστει· вере; 4102 N-DSF
χάρις, благодать, 5485 N-NSF
ἔλεος, милость, 1656 N-NSN
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
ἀπὸ от 575 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν. нашего. 2257 P-1GP
3
Καθὼς Как 2531 ADV
παρεκάλεσά я попросил 3870 V-AAI-1S
σε тебя 4571 P-2AS
προσμεῖναι остаться 4357 V-AAN
ἐν в 1722 PREP
Ἐφέσῳ Ефесе 2181 N-DSF
πορευόμενος отправляющийся 4198 V-PNP-NSM
εἰς в 1519 PREP
Μακεδονίαν, Македонию, 3109 N-ASF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
παραγγείλῃς увещевать 3853 V-AAS-2S
τισὶν некоторых 5100 X-DPM
μὴ не 3361 PRT-N
ἑτεροδιδασκαλεῖν учить другому 2085 V-PAN
4
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
προσέχειν заниматься 4337 V-PAN
μύθοις мифами 3454 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
γενεαλογίαις родословиями 1076 N-DPF
ἀπεράντοις, бесконечными, 562 A-DPF
αἵτινες теми, которые 3748 R-NPF
ἐκζητήσεις изыскания 1567 N-APF
παρέχουσιν доставляют 3930 V-PAI-3P
μᾶλλον более 3123 ADV
чем 1510 PRT
οἰκονομίαν устроение 3622 N-ASF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
τὴν  3588 T-ASF
ἐν в 1722 PREP
πίστει· вере; 4102 N-DSF
5
τὸ  3588 T-NSN
δὲ же 1161 CONJ
τέλος конец 5056 N-NSN
τῆς  3588 T-GSF
παραγγελίας увещания 3852 N-GSF
ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S
ἀγάπη любовь 26 N-NSF
ἐκ от 1537 PREP
καθαρᾶς чистого 2513 A-GSF
καρδίας се́рдца 2588 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
συνειδήσεως совести 4893 N-GSF
ἀγαθῆς доброй 18 A-GSF
καὶ и 2532 CONJ
πίστεως веры 4102 N-GSF
ἀνυποκρίτου, непритворной, 505 A-GSF
6
ὧν [в] чём 3739 R-GPF
τινες некоторые 5100 X-NPM
ἀστοχήσαντες промахнувшиеся 795 V-AAP-NPM
ἐξετράπησαν свернули 1624 V-2API-3P
εἰς в 1519 PREP
ματαιολογίαν, пустословие, 3150 N-ASF
7
θέλοντες желая 2309 V-PAP-NPM
εἶναι быть 1510 V-PAN
νομοδιδάσκαλοι, законоучителями, 3547 N-NPM
μὴ не 3361 PRT-N
νοοῦντες понимающие 3539 V-PAP-NPM
μήτε и не 3383 CONJ-N
которое 3739 R-APN
λέγουσιν говорят 3004 V-PAI-3P
μήτε и не 3383 CONJ-N
περὶ о 4012 PREP
τίνων чём 5101 I-GPN
διαβεβαιοῦνται. утверждают. 1226 V-PNI-3P
8
Οἴδαμεν Знаем 1492 V-RAI-1P
δὲ же 1161 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
καλὸς хорош 2570 A-NSM
 3588 T-NSM
νόμος Закон 3551 N-NSM
ἐάν если 1437 COND
τις кто 5100 X-NSM
αὐτῷ им 846 P-DSM
νομίμως законно 3545 ADV
χρῆται, будет пользоваться, 5530 V-PNS-3S
9
εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM
τοῦτο, это, 5124 D-ASN
ὅτι что 3754 CONJ
δικαίῳ [для] праведного 1342 A-DSM
νόμος Закон 3551 N-NSM
οὐ не 3739 PRT-N
κεῖται, полагается, 2749 V-PNI-3S
ἀνόμοις [для] беззаконных 459 A-DPM
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀνυποτάκτοις, непокорных, 506 A-DPM
ἀσεβέσι нечестивых 765 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἁμαρτωλοῖς, грешных, 268 A-DPM
ἀνοσίοις нечистых 462 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
βεβήλοις, скверных, 952 A-DPM
πατρολῴαις отцеубийц 3964 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
μητρολῴαις, матереубийц, 3389 N-DPM
ἀνδροφόνοις, человекоубийц, 409 N-DPM
10
πόρνοις, развратников, 4205 N-DPM
ἀρσενοκοίταις, мужеложцев, 733 N-DPM
ἀνδραποδισταῖς, торговцев людьми, 405 N-DPM
ψεύσταις, лжецов, 5583 N-DPM
ἐπιόρκοις, клятвопреступников, 1965 A-DPM
καὶ и 2532 CONJ
εἴ если 1536 COND
τι что 1536 X-NSN
ἕτερον другое 2087 A-NSN
τῇ  3588 T-DSF
ὑγιαινούσῃ здравствующему 5198 V-PAP-DSF
διδασκαλίᾳ учению 1319 N-DSF
ἀντίκειται, противостоит, 480 V-PNI-3S
11
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
εὐαγγέλιον благовестию 2098 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
δόξης славы 1391 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
μακαρίου блаженного 3107 A-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
Которого 3588 R-ASN
ἐπιστεύθην был сделан поверенный 4100 V-API-1S
ἐγώ. я. 1473 P-1NS
12
Χάριν Благодарность 5485 N-ASF
ἔχω имею 2192 V-PAI-1S
τῷ  3588 T-DSM
ἐνδυναμώσαντί усилившему 1743 V-AAP-DSM
με меня 3165 P-1AS
Χριστῷ Христу 5547 N-DSM
Ἰησοῦ Иисусу 2424 N-DSM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
ἡμῶν, нашему, 2257 P-1GP
ὅτι потому что 3754 CONJ
πιστόν верного 4103 A-ASM
με меня 3165 P-1AS
ἡγήσατο Он счёл 2233 V-ADI-3S
θέμενος положивший 5087 V-2AMP-NSM
εἰς на 1519 PREP
διακονίαν, служение, 1248 N-ASF
13
τὸ  3588 T-ASN
πρότερον прежде 4386 ADV-C
ὄντα бывшего 1510 V-PAP-ASM
βλάσφημον хулителя 989 A-ASM
καὶ и 2532 CONJ
διώκτην гонителя 1376 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ὑβριστήν· оскорбителя; 5197 N-ASM
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἠλεήθην, помилован, 1653 V-API-1S
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἀγνοῶν незнающий 50 V-PAP-NSM
ἐποίησα я сделал 4160 V-AAI-1S
ἐν в 1722 PREP
ἀπιστίᾳ, неверии, 570 N-DSF
14
ὑπερεπλεόνασεν сверхумножилась 5250 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 1510 T-NSF
χάρις благодать 5485 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
μετὰ с 3326 PREP
πίστεως верой 4102 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀγάπης любовью 26 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
Ἰησοῦ. Иисусе. 2424 N-DSM
15
πιστὸς Верно 4103 A-NSM
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
πάσης всякого 3956 A-GSF
ἀποδοχῆς принятия 594 N-GSF
ἄξιος, достойно, 514 A-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κόσμον мир 2889 N-ASM
ἁμαρτωλοὺς грешников 268 A-APM
σῶσαι· спасти; 4982 V-AAN
ὧν [из] которых 3739 R-GPM
πρῶτός первый 4413 A-NSM-S
εἰμι есть 1510 V-PAI-1S
ἐγώ, я, 1473 P-1NS
16
ἀλλὰ но 235 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τοῦτο это 5124 D-ASN
ἠλεήθην, я был помилован, 1653 V-API-1S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἐν во 1722 PREP
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
πρώτῳ первом 4413 A-DSM-S
ἐνδείξηται показал 1731 V-AMS-3S
Χριστὸς Христос 5547 N-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ἅπασαν всё 537 A-ASF
μακροθυμίαν, долготерпение, 3115 N-ASF
πρὸς к 4314 PREP
ὑποτύπωσιν образцу 5296 N-ASF
τῶν  3588 T-GPM
μελλόντων готовящихся 3195 V-PAP-GPM
πιστεύειν верить 4100 V-PAN
ἐπ᾽ в 1909 PREP
αὐτῷ Него 846 P-DSM
εἰς на 1519 PREP
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
αἰώνιον. вечную. 166 A-ASF
17
τῷ  3588 T-DSM
δὲ Же 1161 CONJ
βασιλεῖ Царю 935 N-DSM
τῶν  3588 T-GPM
αἰώνων, веков, 165 N-GPM
ἀφθάρτῳ, нетленному, 862 A-DSM
ἀοράτῳ, невидимому, 517 A-DSM
μόνῳ единому 3441 A-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
τιμὴ честь 5092 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
δόξα слава 1391 N-NSF
εἰς во 1519 PREP
τοὺς  3588 T-APM
αἰῶνας веки 165 N-APM
τῶν  3588 T-GPM
αἰώνων· веков; 165 N-GPM
ἀμήν. аминь. 281 HEB
18
Ταύτην Это 3778 D-ASF
τὴν  3588 T-ASF
παραγγελίαν приказание 3852 N-ASF
παρατίθεμαί предлагаю 3908 V-PMI-1S
σοι, тебе, 4671 P-2DS
τέκνον дитя 5043 N-VSN
Τιμόθεε, Тимофей, 5095 N-VSM
κατὰ по 2596 PREP
τὰς  3588 T-APF
προαγούσας ведущим вперёд 4254 V-PAP-APF
ἐπὶ к 1909 PREP
σὲ тебе 4571 P-2AS
προφητείας, пророчествам, 4394 N-APF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
στρατεύῃ ты воевал 4754 V-PMS-2S
ἐν в 1722 PREP
αὐταῖς них 846 P-DPF
τὴν  3588 T-ASF
καλὴν хорошей 2570 A-ASF
στρατείαν, войной, 4752 N-ASF
19
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
πίστιν веру 4102 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀγαθὴν добрую 18 A-ASF
συνείδησιν, совесть, 4893 N-ASF
ἥν которую 3739 R-ASF
τινες некоторые 5100 X-NPM
ἀπωσάμενοι оттолкнувшие 683 V-ADP-NPM
περὶ относительно 4012 PREP
τὴν  3588 T-ASF
πίστιν веры 4102 N-ASF
ἐναυάγησαν· потерпели кораблекрушение; 3489 V-AAI-3P
20
ὧν [из] которых 3739 R-GPM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
Ὑμέναιος Гименей 5211 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἀλέξανδρος, Александр, 223 N-NSM
οὓς которых 3775 R-APM
παρέδωκα я предал 3860 V-AAI-1S
τῷ  3588 T-DSM
Σατανᾷ Сатане 4567 N-DSM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
παιδευθῶσιν они были воспитаны 3811 V-APS-3P
μὴ не 3361 PRT-N
βλασφημεῖν. богохульствовать. 987 V-PAN

Первое послание к Тимофею апостола Павла, 1 глава

ТВОЯ ЛЕПТА В СЛУЖЕНИИ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.