Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Послание к Филимону | 1 глава

Подстрочник Винокурова


1
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
δέσμιος узник 1198 N-NSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Τιμόθεος Тимофей 5095 N-NSM
 3588 T-NSM
ἀδελφὸς брат 80 N-NSM
Φιλήμονι Филимону 5371 N-DSM
τῷ  3588 T-DSM
ἀγαπητῷ любимому 27 A-DSM
καὶ и 2532 CONJ
συνεργῷ сотруднику 4904 A-DSM
ἡμῶν нашему 2257 P-1GP
2
καὶ и 2532 CONJ
Ἀπφίᾳ Апфии 682 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ἀδελφῇ сестре 79 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
Ἀρχίππῳ Архиппу 751 N-DSM
τῷ  3588 T-DSM
συστρατιώτῃ соратнику 4961 N-DSM
ἡμῶν нашему 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
κατ᾽ по 2596 PREP
οἶκόν дому 3624 N-ASM
σου твоему 4675 P-2GS
ἐκκλησίᾳ· церкви; 1577 N-DSF
3
χάρις благодать 5485 N-NSF
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
ἀπὸ от 575 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
4
Εὐχαριστῶ Благодарю 2168 V-PAI-1S
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Бога 2316 N-DSM
μου моего 3450 P-1GS
πάντοτε всегда 3842 ADV
μνείαν упоминание 3417 N-ASF
σου [о] тебе 4675 P-2GS
ποιούμενος делающий 4160 V-PMP-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τῶν  3588 T-GPF
προσευχῶν молитвах 4335 N-GPF
μου, моих, 3450 P-1GS
5
ἀκούων слышащий 191 V-PAP-NSM
σου [о] твоей 4675 P-2GS
τὴν  3588 T-ASF
ἀγάπην любви 26 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
πίστιν вере 4102 N-ASF
ἣν которую 3739 R-ASF
ἔχεις имеешь 2192 V-PAI-2S
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον Господу 2962 N-ASM
Ἰησοῦν Иисусу 2424 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
εἰς для 1519 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
ἁγίους, святых, 40 A-APM
6
ὅπως чтобы 3704 ADV
 1510 T-NSF
κοινωνία общность 2842 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
πίστεώς веры 4102 N-GSF
σου твоей 4675 P-2GS
ἐνεργὴς действенная 1756 A-NSF
γένηται сделалась 1096 V-2ADS-3S
ἐν в 1722 PREP
ἐπιγνώσει познании 1922 N-DSF
παντὸς всякого 3956 A-GSN
ἀγαθοῦ добра 18 A-GSN
τοῦ которое 3588 T-GSN
ἐν в 1722 PREP
ἡμῖν нас 2254 P-1DP
εἰς для 1519 PREP
Χριστόν· Христа; 5547 N-ASM
7
χαρὰν радость 5479 N-ASF
γὰρ ведь 1063 CONJ
πολλὴν многую 4183 A-ASF
ἔσχον я возымел 2192 V-2AAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
παράκλησιν утешение 3874 N-ASF
ἐπὶ при 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἀγάπῃ любви 26 N-DSF
σου, твоей, 4675 P-2GS
ὅτι потому что 3754 CONJ
τὰ  3588 T-NPN
σπλάγχνα внутренности 4698 N-NPN
τῶν  3588 T-GPM
ἁγίων святых 40 A-GPM
ἀναπέπαυται упокоены 373 V-RPI-3S
διὰ через 1223 PREP
σοῦ, тебя, 4675 P-2GS
ἀδελφέ. брат. 80 N-VSM
8
Διό, Потому, 1352 CONJ
πολλὴν многое 4183 A-ASF
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
παρρησίαν право 3954 N-ASF
ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM
ἐπιτάσσειν приказывать 2004 V-PAN
σοι тебе 4671 P-2DS
τὸ  3588 T-ASN
ἀνῆκον, подходящее, 433 V-PAP-ASN
9
διὰ из-за 1223 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἀγάπην любви 26 N-ASF
μᾶλλον более 3123 ADV
παρακαλῶ, прошу, 3870 V-PAI-1S
τοιοῦτος таковой 5108 D-NSM
ὢν сущий 3739 V-PAP-NSM
ὡς как 5613 ADV
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
πρεσβύτης, старец, 4246 N-NSM
νυνὶ теперь 3570 ADV
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
δέσμιος узник 1198 N-NSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ· Иисуса; 2424 N-GSM
10
παρακαλῶ прошу 3870 V-PAI-1S
σε тебя 4571 P-2AS
περὶ за 4012 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ἐμοῦ моего 1700 P-1GS
τέκνου, ребёнка, 5043 N-GSN
ὃν которого 3739 R-ASM
ἐγέννησα я породил 1080 V-AAI-1S
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
δεσμοῖς узах 1199 N-DPM
Ὀνήσιμον, Онисима, 3682 N-ASM
11
τόν  3588 T-ASM
ποτέ когда-то 4218 PRT
σοι тебе 4671 P-2DS
ἄχρηστον бесполезного 890 A-ASM
νυνὶ теперь 3570 ADV
δὲ же 1161 CONJ
[καὶ] и 2532 CONJ
σοὶ тебе 4671 P-2DS
καὶ и 2532 CONJ
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
εὔχρηστον, весьма полезного, 2173 A-ASM
12
ὃν которого 3739 R-ASM
ἀνέπεμψά я отослал 375 V-AAI-1S
σοι, тебе, 4671 P-2DS
αὐτόν, его, 846 P-ASM
τοῦτ᾽ это 5124 D-NSN
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
τὰ  3588 T-NPN
ἐμὰ мои 1699 S-1SNPN
σπλάγχνα· внутренности; 4698 N-NPN
13
ὃν которого 3739 R-ASM
ἐγὼ я 1473 P-1NS
ἐβουλόμην хотел 1014 V-INI-1S
πρὸς у 4314 PREP
ἐμαυτὸν меня самого 1683 F-1ASM
κατέχειν, удерживать, 2722 V-PAN
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ὑπὲρ за 5228 PREP
σοῦ тебя 4675 P-2GS
μοι мне 3427 P-1DS
διακονῇ он служил 1247 V-PAS-3S
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
δεσμοῖς узах 1199 N-DPM
τοῦ  3588 T-GSN
εὐαγγελίου, благовестия, 2098 N-GSN
14
χωρὶς без 5565 ADV
δὲ же 1161 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
σῆς твоего 4674 S-2SGSF
γνώμης мнения 1106 N-GSF
οὐδὲν ничто 3762 A-ASN-N
ἠθέλησα пожелал 2309 V-AAI-1S
ποιῆσαι, сделать, 4160 V-AAN
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
ὡς как 5613 ADV
κατὰ по 2596 PREP
ἀνάγκην необходимости 318 N-ASF
τὸ  3588 T-NSN
ἀγαθόν доброе 18 A-NSN
σου твоё 4675 P-2GS
было 1510 V-PAS-3S
ἀλλὰ но 235 CONJ
κατὰ по 2596 PREP
ἑκούσιον. волеизъявлению. 1595 A-ASN
15
τάχα Скорее 5029 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
διὰ из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
ἐχωρίσθη он был удалён 5563 V-API-3S
πρὸς до 4314 PREP
ὥραν часа 5610 N-ASF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
αἰώνιον вечно 166 A-ASM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἀπέχῃς, ты удерживал, 568 V-PAS-2S
16
οὐκέτι уже́ не 3765 ADV-N
ὡς как 5613 ADV
δοῦλον раба 1401 N-ASM
ἀλλὰ но 235 CONJ
ὑπὲρ свыше 5228 PREP
δοῦλον, раба, 1401 N-ASM
ἀδελφὸν брата 80 N-ASM
ἀγαπητόν, любимого, 27 A-ASM
μάλιστα наиболее 3122 ADV-S
ἐμοί, [для] меня, 1698 P-1DS
πόσῳ скольким 4214 Q-DSN
δὲ же 1161 CONJ
μᾶλλον более 3123 ADV
σοὶ [для] тебя 4671 P-2DS
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
σαρκὶ плоти 4561 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ. Господе. 2962 N-DSM
17
Εἰ Если 1487 COND
οὖν итак 3767 CONJ
με меня 3165 P-1AS
ἔχεις имеешь 2192 V-PAI-2S
κοινωνόν, сообщника, 2844 N-ASM
προσλαβοῦ забери к себе 4355 V-2AMM-2S
αὐτὸν его 846 P-ASM
ὡς как 5613 ADV
ἐμέ. меня. 1691 P-1AS
18
εἰ Если 1487 COND
δέ же 1161 CONJ
τι что 5100 X-ASN
ἠδίκησέν он сделал неправедно 91 V-AAI-3S
σε тебе 4571 P-2AS
или 1510 PRT
ὀφείλει, имеет долг, 3784 V-PAI-3S
τοῦτο это 5124 D-ASN
ἐμοὶ мне 1698 P-1DS
ἐλλόγα· засчитывай; 1677 V-PAM-2S
19
ἐγὼ я 1473 P-1NS
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
ἔγραψα написал 1125 V-AAI-1S
τῇ  3588 T-DSF
ἐμῇ моей 1699 S-1SDSF
χειρί, рукой, 5495 N-DSF
ἐγὼ я 1473 P-1NS
ἀποτίσω· уплачу; 661 V-FAI-1S
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
λέγω говорил я 3004 V-PAS-1S
σοι тебе 4671 P-2DS
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
σεαυτόν тебя самого 4572 F-2ASM
μοι мне 3427 P-1DS
προσοφείλεις. остаёшься должен. 4359 V-PAI-2S
20
ναί, Да, 3483 PRT
ἀδελφέ, брат, 80 N-VSM
ἐγώ я 1473 P-1NS
σου тобой 4675 P-2GS
ὀναίμην давай воспользуюсь 3685 V-2ADO-1S
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ· Господе; 2962 N-DSM
ἀνάπαυσόν успокой 373 V-AAM-2S
μου мои 3450 P-1GS
τὰ  3588 T-APN
σπλάγχνα внутренности 4698 N-APN
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ. Христе. 5547 N-DSM
21
Πεποιθὼς Убеждённый 3982 V-2RAP-NSM
τῇ  3588 T-DSF
ὑπακοῇ [в] послушании 5218 N-DSF
σου твоём 4675 P-2GS
ἔγραψά написал 1125 V-AAI-1S
σοι, тебе, 4671 P-2DS
εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ὑπὲρ сверх 5228 PREP
которого 3739 R-APN
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ποιήσεις. сделаешь. 4160 V-FAI-2S
22
ἅμα Одновременно 260 ADV
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἑτοίμαζέ приготовляй 2090 V-PAM-2S
μοι мне 3427 P-1DS
ξενίαν, гостеприимство, 3578 N-ASF
ἐλπίζω надеюсь 1679 V-PAI-1S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
διὰ из-за 1223 PREP
τῶν  3588 T-GPF
προσευχῶν молитв 4335 N-GPF
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
χαρισθήσομαι буду дарован 5483 V-FPI-1S
ὑμῖν. вам. 5213 P-2DP
23
Ἀσπάζεταί Приветствуют 782 V-PNI-3S
σε тебя 4571 P-2AS
Ἐπαφρᾶς Эпафр 1889 N-NSM
 3588 T-NSM
συναιχμάλωτός сопленник 4869 A-NSM
μου мне 3450 P-1GS
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
Ἰησοῦ, Иисусе, 2424 N-DSM
24
Μᾶρκος, Марк, 3138 N-NSM
Ἀρίσταρχος, Аристарх, 708 N-NSM
Δημᾶς, Димас, 1214 N-NSM
Λουκᾶς, Лука, 3065 N-NSM
οἱ  3588 T-NPM
συνεργοί сотрудники 4904 A-NPM
μου. мои. 3450 P-1GS
25
 1510 T-NSF
χάρις Благодать 5485 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
μετὰ с 3326 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
πνεύματος духом 4151 N-GSN
ὑμῶν. вашим. 5216 P-2GP

Послание к Филимону апостола Павла, 1 глава

СТАНЬТЕ НАШИМ «АНГЕЛОМ»

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!