Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 13 глава

Подстрочник Винокурова


1
Ἦσαν Были 1510 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
ἐν в 1722 PREP
Ἀντιοχείᾳ Антиохии 490 N-DSF
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
οὖσαν сущей 1510 V-PAP-ASF
ἐκκλησίαν церкви 1577 N-ASF
προφῆται пророки 4396 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
διδάσκαλοι учители 1320 N-NPM
 3588 T-NSM
τε  5037 PRT
Βαρναβᾶς Варнава 921 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Συμεὼν Симеон 4826 N-PRI
 3588 T-NSM
καλούμενος называемый 2564 V-PPP-NSM
Νίγερ, Нигер, 3526 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Λούκιος Лукий 3066 N-NSM
 3588 T-NSM
Κυρηναῖος, Киренец, 2956 N-NSM
Μαναήν Манаин 3127 N-PRI
τε  5037 PRT
Ἡρῴδου Ирода 2264 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
τετραάρχου тетрарха 5076 N-GSM
σύντροφος приёмный брат 4939 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Σαῦλος. Савл. 4569 N-NSM
2
λειτουργούντων Служащих 3008 V-PAP-GPM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῶν их 846 P-GPM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
νηστευόντων постящихся 3522 V-PAP-GPM
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τὸ  3588 T-NSN
ἅγιον, Святой, 40 A-NSN
Ἀφορίσατε Отдели́те 873 V-AAM-2P
δή же 1211 PRT
μοι Мне 3427 P-1DS
τὸν  3588 T-ASM
Βαρναβᾶν Варнаву 921 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Σαῦλον Савла 4569 N-ASM
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἔργον дело 2041 N-ASN
[на] которое 3588 R-ASN
προσκέκλημαι Я призвал 4341 V-RNI-1S
αὐτούς. их. 846 P-APM
3
τότε Тогда 5119 ADV
νηστεύσαντες выдержавшие пост 3522 V-AAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
προσευξάμενοι помолившиеся 4336 V-ADP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιθέντες возложившие 2007 V-2AAP-NPM
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
αὐτοῖς [на] них 846 P-DPM
ἀπέλυσαν. они отпустили. 630 V-AAI-3P
4
Αὐτοὶ Они 846 P-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἐκπεμφθέντες высланные 1599 V-APP-NPM
ὑπὸ  5259 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ἁγίου Святым 40 A-GSN
πνεύματος Духом 4151 N-GSN
κατῆλθον сошли 2718 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Σελεύκειαν, Селевкию, 4581 N-ASF
ἐκεῖθέν оттуда 1564 ADV
τε  5037 PRT
ἀπέπλευσαν отплыли 636 V-AAI-3P
εἰς на 1519 PREP
Κύπρον, Кипр, 2954 N-ASF
5
καὶ и 2532 CONJ
γενόμενοι сделавшиеся 1096 V-2ADP-NPM
ἐν в 1722 PREP
Σαλαμῖνι Саламине 4529 N-DSF
κατήγγελλον возвещали 2605 V-IAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
συναγωγαῖς синагогах 4864 N-DPF
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων· Иудеев; 2453 A-GPM
εἶχον имели 2192 V-IAI-3P
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
Ἰωάννην Иоанна 2491 N-ASM
ὑπηρέτην. помощника. 5257 N-ASM
6
διελθόντες Прошедшие 1330 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ὅλην [через] весь 3650 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
νῆσον остров 3520 N-ASF
ἄχρι до 891 ADV
Πάφου Пафа 3974 N-GSF
εὗρον они нашли 2147 V-2AAI-3P
ἄνδρα мужа 435 N-ASM
τινὰ некоего 5100 X-ASM
μάγον мага 3097 N-ASM
ψευδοπροφήτην лжепророка 5578 N-ASM
Ἰουδαῖον Иудея 2453 A-ASM
которому 3739 R-DSM
ὄνομα имя 3686 N-NSN
Βαριησοῦ, Вариисус, 919 N-GSM
7
ὃς который 3739 R-NSM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
σὺν с 4862 PREP
τῷ  3588 T-DSM
ἀνθυπάτῳ проконсулом 446 N-DSM
Σεργίῳ Сергием 4588 N-DSM
Παύλῳ, Павлом, 3972 N-DSM
ἀνδρὶ человеком 435 N-DSM
συνετῷ. разумным. 4908 A-DSM
οὗτος Этот 3778 D-NSM
προσκαλεσάμενος подозвавший 4341 V-ADP-NSM
Βαρναβᾶν Варнаву 921 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Σαῦλον Савла 4569 N-ASM
ἐπεζήτησεν доискался 1934 V-AAI-3S
ἀκοῦσαι услышать 191 V-AAN
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ· Бога; 2316 N-GSM
8
ἀνθίστατο противостоял 436 V-IMI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῖς им 846 P-DPM
Ἐλύμας Элима 1681 N-NSM
 3588 T-NSM
μάγος, маг, 3097 N-NSM
οὕτως так 3779 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
μεθερμηνεύεται переводится 3177 V-PPI-3S
τὸ  3588 T-NSN
ὄνομα имя 3686 N-NSN
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
ζητῶν ищущий 2212 V-PAP-NSM
διαστρέψαι развратить 1294 V-AAN
τὸν  3588 T-ASM
ἀνθύπατον проконсула 446 N-ASM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως. веры. 4102 N-GSF
9
Σαῦλος Савл 4569 N-NSM
δέ, же, 1161 CONJ
 3588 T-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Παῦλος, Павел, 3972 N-NSM
πλησθεὶς наполненный 4130 V-APP-NSM
πνεύματος Духом 4151 N-GSN
ἁγίου Святым 40 A-GSN
ἀτενίσας впившийся глазами 816 V-AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
αὐτὸν него 846 P-ASM
10
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
О 3739 INJ
πλήρης полный 4134 A-NSM
παντὸς всякой 3956 A-GSM
δόλου хитрости 1388 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
πάσης всякого 3956 A-GSF
ῥᾳδιουργίας, мошенничества, 4468 N-GSF
υἱὲ сын 5207 N-VSM
διαβόλου, дьявола, 1228 A-GSM
ἐχθρὲ враг 2190 A-VSM
πάσης всякой 3956 A-GSF
δικαιοσύνης, праведности, 1343 N-GSF
οὐ [разве] не 3739 PRT-N
παύσῃ прекратишь 3973 V-FDI-2S
διαστρέφων развращающий 1294 V-PAP-NSM
τὰς  3588 T-APF
ὁδοὺς пути 3598 N-APF
[τοῦ]  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
τὰς  3588 T-APF
εὐθείας; прямые? 2117 A-APF
11
καὶ И 2532 CONJ
νῦν теперь 3568 ADV
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
χεὶρ рука 5495 N-NSF
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
σέ, тебя, 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
ἔσῃ будешь 1510 V-FDI-2S
τυφλὸς слепой 5185 A-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
βλέπων видящий 991 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
ἥλιον солнце 2246 N-ASM
ἄχρι до 891 ADV
καιροῦ. срока. 2540 N-GSM
παραχρῆμά Тотчас 3916 ADV
τε  5037 PRT
ἔπεσεν пал 4098 V-2AAI-3S
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτὸν него 846 P-ASM
ἀχλὺς мрак 887 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
σκότος, тьма, 4655 N-NSN
καὶ и 2532 CONJ
περιάγων вертящийся 4013 V-PAP-NSM
ἐζήτει он искал 2212 V-IAI-3S
χειραγωγούς. поводырей. 5497 N-APM
12
τότε Тогда 5119 ADV
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
 3588 T-NSM
ἀνθύπατος проконсул 446 N-NSM
τὸ  3588 T-ASN
γεγονὸς случившееся 1096 V-2RAP-ASN
ἐπίστευσεν поверил 4100 V-AAI-3S
ἐκπλησσόμενος поражающийся 1605 V-PPP-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
διδαχῇ учение 1322 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
13
Ἀναχθέντες Отъехавшие 321 V-APP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Πάφου Пафа 3974 N-GSF
οἱ которые 3588 T-NPM
περὶ вокруг 4012 PREP
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
ἦλθον пришли 2064 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Πέργην Пергу 4011 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
Παμφυλίας· Памфилии; 3828 N-GSF
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἀποχωρήσας удалившийся 672 V-AAP-NSM
ἀπ᾽ от 575 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
ὑπέστρεψεν возвратился 5290 V-AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
Ἱεροσόλυμα. Иерусалим. 2414 N-APN
14
αὐτοὶ Они 846 P-NPM
δὲ же 1161 CONJ
διελθόντες прошедшие 1330 V-2AAP-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Πέργης Пергии 4011 N-GSF
παρεγένοντο прибыли 3854 V-2ADI-3P
εἰς в 1519 PREP
Ἀντιόχειαν Антиохию 490 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
Πισιδίαν, [в] Писидию, 4099 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
[εἰσ]ελθόντες вошедшие 1525 V-2AAP-NPM
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
συναγωγὴν синагогу 4864 N-ASF
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ [в] день 2250 N-DSF
τῶν  3588 T-GPN
σαββάτων суббот 4521 N-GPN
ἐκάθισαν. сели. 2523 V-AAI-3P
15
μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
ἀνάγνωσιν чтения 320 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
προφητῶν Пророков 4396 N-GPM
ἀπέστειλαν послали 649 V-AAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
ἀρχισυνάγωγοι архисинагоги 752 N-NPM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτοὺς ним 846 P-APM
λέγοντες, говорящие, 3004 V-PAP-NPM
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
εἴ если 1536 COND
τίς какое-нибудь 1536 X-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐν в 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
λόγος слово 3056 N-NSM
παρακλήσεως увещевания 3874 N-GSF
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
λαόν, народу, 2992 N-ASM
λέγετε. говорите. 3004 V-PAM-2P
16
ἀναστὰς Вставший 450 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
κατασείσας махнувший 2678 V-AAP-NSM
τῇ  3588 T-DSF
χειρὶ рукой 5495 N-DSF
εἶπεν· сказал; 2036 V-2AAI-3S
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
Ἰσραηλῖται Израильтяне 2475 N-VPM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
φοβούμενοι боящиеся 5399 V-PNP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἀκούσατε. послушайте. 191 V-AAM-2P
17
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
τούτου этого 5127 D-GSM
Ἰσραὴλ Израиля 2474 N-PRI
ἐξελέξατο выбрал 1586 V-AMI-3S
τοὺς  3588 T-APM
πατέρας отцов 3962 N-APM
ἡμῶν, наших, 2257 P-1GP
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
ὕψωσεν возвысил 5312 V-AAI-3S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
παροικίᾳ поселении 3940 N-DSF
ἐν в 1722 PREP
γῇ земле 1093 N-DSF
Αἰγύπτου, Египта, 125 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μετὰ с 3326 PREP
βραχίονος рукой 1023 N-GSM
ὑψηλοῦ высокой 5308 A-GSM
ἐξήγαγεν вывел 1806 V-2AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῆς, неё, 846 P-GSF
18
καὶ и 2532 CONJ
ὡς приблизительно 5613 ADV
τεσσερακονταετῆ [на] сорокалетнее 5063 A-ASM
χρόνον время 5550 N-ASM
ἐτροποφόρησεν принёс пищу 5159 V-AAI-3S
αὐτοὺς им 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐρήμῳ, пустыне, 2048 A-DSF
19
καὶ и 2532 CONJ
καθελὼν низвергнувший 2507 V-2AAP-NSM
ἔθνη народов 1484 N-APN
ἑπτὰ семь 2033 A-NUI
ἐν в 1722 PREP
γῇ земле 1093 N-DSF
Χανάαν Ханаан 5477 N-PRI
κατεκληρονόμησεν дал в наследство 2624 V-AAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
αὐτῶν их 846 P-GPM
20
ὡς приблизительно 5613 ADV
ἔτεσιν [на] лет 2094 N-DPN
τετρακοσίοις четыреста 5071 A-DPN
καὶ и 2532 CONJ
πεντήκοντα. пятьдесят. 4004 A-NUI
καὶ И 2532 CONJ
μετὰ после 3326 PREP
ταῦτα этого 5023 D-APN
ἔδωκεν Он дал 1325 V-AAI-3S
κριτὰς судей 2923 N-APM
ἕως до 2193 ADV
Σαμουὴλ Самуила 4545 N-PRI
[τοῦ]  3588 T-GSM
προφήτου. пророка. 4396 N-GSM
21
κἀκεῖθεν И оттуда 2547 ADV-K
ᾐτήσαντο они попросили 154 V-AMI-3P
βασιλέα, царя, 935 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τὸν  3588 T-ASM
Σαοὺλ Саула 4549 N-PRI
υἱὸν сына 5207 N-ASM
Κίς, Киса, 2797 N-PRI
ἄνδρα мужа 435 N-ASM
ἐκ из 1537 PREP
φυλῆς племени 5443 N-GSF
Βενιαμίν, Вениамина, 958 N-PRI
ἔτη [на] лет 2094 N-APN
τεσσεράκοντα. сорок. 5062 A-NUI
22
καὶ И 2532 CONJ
μεταστήσας переставивший 3179 V-AAP-NSM
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἤγειρεν воздвиг 1453 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
αὐτοῖς им 846 P-DPM
εἰς в 1519 PREP
βασιλέα, царя, 935 N-ASM
[для] которого 3739 R-DSM
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
μαρτυρήσας, засвидетельствовавший, 3140 V-AAP-NSM
Εὗρον Я нашёл 2147 V-2AAI-1S
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰεσσαί, [сына] Иессея, 2421 N-PRI
ἄνδρα мужа 435 N-ASM
κατὰ по 2596 PREP
τὴν  3588 T-ASF
καρδίαν сердцу 2588 N-ASF
μου, Моему, 3450 P-1GS
ὃς который 3739 R-NSM
ποιήσει сделает 4160 V-FAI-3S
πάντα все 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
θελήματά желания 2307 N-APN
μου. Мои. 3450 P-1GS
23
τούτου Этого 5127 D-GSM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
σπέρματος семени 4690 N-GSN
κατ᾽ по 2596 PREP
ἐπαγγελίαν обещанию 1860 N-ASF
ἤγαγεν привёл 71 V-2AAI-3S
τῷ  3588 T-DSM
Ἰσραὴλ Израилю 2474 N-PRI
σωτῆρα спасителя 4990 N-ASM
Ἰησοῦν, Иисуса, 2424 N-ASM
24
προκηρύξαντος предвозвестившего 4296 V-AAP-GSM
Ἰωάννου Иоанна 2491 N-GSM
πρὸ перед 4253 PREP
προσώπου лицом 4383 N-GSN
τῆς  3588 T-GSF
εἰσόδου входа 1529 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
βάπτισμα крещение 908 N-ASN
μετανοίας покаяния 3341 N-GSF
παντὶ всему 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
Ἰσραήλ. Израиля. 2474 N-PRI
25
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐπλήρου исполнял 4137 V-IAI-3S
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
τὸν  3588 T-ASM
δρόμον, бег, 1408 N-ASM
ἔλεγεν, говорил, 3004 V-IAI-3S
Τί Что 5100 I-ASN
ἐμὲ меня 1691 P-1AS
ὑπονοεῖτε предполагаете 5282 V-PAI-2P
εἶναι; быть? 1510 V-PAN
οὐκ Не 3756 PRT-N
εἰμὶ есть 1510 V-PAI-1S
ἐγώ· я; 1473 P-1NS
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἔρχεται приходит 2064 V-PNI-3S
μετ᾽ после 3326 PREP
ἐμὲ меня 1691 P-1AS
οὗ Которого 3739 R-GSM
οὐκ не 3756 PRT-N
εἰμὶ я есть 1510 V-PAI-1S
ἄξιος достоин 514 A-NSM
τὸ  3588 T-ASN
ὑπόδημα обувь 5266 N-ASN
τῶν  3588 T-GPM
ποδῶν ног 4228 N-GPM
λῦσαι. развязать. 3089 V-AAN
26
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-VPM
γένους рода 1085 N-GSN
Ἀβραὰμ Авраама 11 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐν в 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
φοβούμενοι боящиеся 5399 V-PNP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
θεόν, Бога, 2316 N-ASM
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
σωτηρίας спасения 4991 N-GSF
ταύτης этого 3778 D-GSF
ἐξαπεστάλη. было отослано. 1821 V-2API-3S
27
οἱ  3588 T-NPM
γὰρ Ведь 1063 CONJ
κατοικοῦντες обитающие 2730 V-PAP-NPM
ἐν в 1722 PREP
Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме 2419 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἄρχοντες начальники 758 N-NPM
αὐτῶν их 846 P-GPM
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
ἀγνοήσαντες не узнавшие 50 V-AAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
τὰς  3588 T-APF
φωνὰς голоса́ 5456 N-APF
τῶν  3588 T-GPM
προφητῶν пророков 4396 N-GPM
τὰς  3588 T-APF
κατὰ по 2596 PREP
πᾶν всякой 3956 A-ASN
σάββατον субботе 4521 N-ASN
ἀναγινωσκομένας читаемые 314 V-PPP-APF
κρίναντες осудившие 2919 V-AAP-NPM
ἐπλήρωσαν, исполнили, 4137 V-AAI-3P
28
καὶ и 2532 CONJ
μηδεμίαν никакую 3367 A-ASF-N
αἰτίαν причину 156 N-ASF
θανάτου смерти 2288 N-GSM
εὑρόντες нашедшие 2147 V-2AAP-NPM
ᾐτήσαντο они потребовали 154 V-AMI-3P
Πιλᾶτον [у] Пилата 4091 N-ASM
ἀναιρεθῆναι [чтобы] быть казнённым 337 V-APN
αὐτόν· Его; 846 P-ASM
29
ὡς как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐτέλεσαν они закончили 5055 V-AAI-3P
πάντα всё 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
περὶ о 4012 PREP
αὐτοῦ Нём 846 P-GSM
γεγραμμένα, написанное, 1125 V-RPP-APN
καθελόντες снявшие 2507 V-2AAP-NPM
ἀπὸ с 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSN
ξύλου дерева 3586 N-GSN
ἔθηκαν положили 5087 V-AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
μνημεῖον. гробнице. 3419 N-ASN
30
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἤγειρεν воскресил 1453 V-AAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν· мёртвых; 3498 A-GPM
31
ὃς Который 3739 R-NSM
ὤφθη был сделан видим 3700 V-API-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
ἡμέρας дни 2250 N-APF
πλείους весьма многие 4119 A-APF-C
τοῖς  3588 T-DPM
συναναβᾶσιν взошедшим с 4872 V-2AAP-DPM
αὐτῷ Ним 846 P-DSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Γαλιλαίας Галилеи 1056 N-GSF
εἰς в 1519 PREP
Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, 2419 N-PRI
οἵτινες которые 3748 R-NPM
[νῦν] теперь 3568 ADV
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
μάρτυρες свидетели 3144 N-NPM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
λαόν. народу. 2992 N-ASM
32
καὶ И 2532 CONJ
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
εὐαγγελιζόμεθα благовозвещаем 2097 V-PMI-1P
τὴν которое 3588 T-ASF
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πατέρας отцам 3962 N-APM
ἐπαγγελίαν обещание 1860 N-ASF
γενομένην, осуществившееся, 1096 V-2ADP-ASF
33
ὅτι что 3754 CONJ
ταύτην это 3778 D-ASF
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐκπεπλήρωκεν выполнил 1603 V-RAI-3S
τοῖς  3588 T-DPN
τέκνοις детям 5043 N-DPN
[αὐτῶν] их 846 P-GPM
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
ἀναστήσας воздвигнувший 450 V-AAP-NSM
Ἰησοῦν, Иисуса, 2424 N-ASM
ὡς как 5613 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
ψαλμῷ псалме 5568 N-DSM
γέγραπται написано 1125 V-RPI-3S
τῷ  3588 T-DSM
δευτέρῳ, втором, 1208 A-DSM
Υἱός Сын 5207 N-NSM
μου Мой 3450 P-1GS
εἶ есть 1487 V-PXI-2S
σύ, Ты, 4771 P-2NS
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
σήμερον сегодня 4594 ADV
γεγέννηκά породил 1080 V-RAI-1S
σε. Тебя. 4571 P-2AS
34
ὅτι Что 3754 CONJ
δὲ же 1161 CONJ
ἀνέστησεν Он воскресил 450 V-AAI-3S
αὐτὸν Его 846 P-ASM
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPM
μηκέτι уже́ не 3371 ADV-N
μέλλοντα готовящегося 3195 V-PAP-ASM
ὑποστρέφειν возвращаться 5290 V-PAN
εἰς в 1519 PREP
διαφθοράν, уничтожение, 1312 N-ASF
οὕτως так 3779 ADV
εἴρηκεν Он сказал 2046 V-RAI-3S-ATT
ὅτι что 3754 CONJ
Δώσω Дам 1325 V-FAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
τὰ  3588 T-APN
ὅσια святое 3741 A-APN
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
τὰ  3588 T-APN
πιστά. верное. 4103 A-APN
35
διότι Потому что 1360 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ἑτέρῳ друго́м 2087 A-DSM
λέγει, говорит, 3004 V-PAI-3S
Οὐ Не 3739 PRT-N
δώσεις дашь 1325 V-FAI-2S
τὸν  3588 T-ASM
ὅσιόν благочестивого 3741 A-ASM
σου твоего 4675 P-2GS
ἰδεῖν увидеть 1492 V-2AAN
διαφθοράν. уничтожение. 1312 N-ASF
36
Δαυὶδ Давид 1138 N-PRI
μὲν то 3303 PRT
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἰδίᾳ [в] собственном 2398 A-DSF
γενεᾷ поколении 1074 N-DSF
ὑπηρετήσας послуживший 5256 V-AAP-NSM
τῇ  3588 T-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
βουλῇ воле 1012 N-DSF
ἐκοιμήθη почил 2837 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
προσετέθη был прибавлен 4369 V-API-3S
πρὸς к 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πατέρας отцам 3962 N-APM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
εἶδεν увидел 1492 V-2AAI-3S
διαφθοράν, уничтожение, 1312 N-ASF
37
ὃν Которого 3739 R-ASM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἤγειρεν воскресил 1453 V-AAI-3S
οὐκ не 3756 PRT-N
εἶδεν увидел 1492 V-2AAI-3S
διαφθοράν. уничтожение. 1312 N-ASF
38
γνωστὸν Известное 1110 A-NSN
οὖν итак 3767 CONJ
ἔστω пусть будет 1510 V-PAM-3S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
ἄνδρες мужи 435 N-VPM
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
ὅτι что 3754 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τούτου Этого 5127 D-GSM
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἄφεσις прощение 859 N-NSF
ἁμαρτιῶν грехов 266 N-GPF
καταγγέλλεται[, возвещается, 2605 V-PPI-3S
καὶ] и 2532 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
πάντων всего 3956 A-GPN
ὧν [от] которого 3739 R-GPN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἠδυνήθητε смогли вы 1410 V-AOI-2P-ATT
ἐν в 1722 PREP
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
Μωϋσέως Моисея 3475 N-GSM
δικαιωθῆναι быть оправданными 1344 V-APN
39
ἐν в 1722 PREP
τούτῳ Этом 5129 D-DSM
πᾶς всякий 3956 A-NSM
 3588 T-NSM
πιστεύων верящий 4100 V-PAP-NSM
δικαιοῦται. признается праведный. 1344 V-PPI-3S
40
βλέπετε Смотри́те 991 V-PAM-2P
οὖν итак 3767 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπέλθῃ [чтобы] пришло 1904 V-2AAS-3S
τὸ  3588 T-NSN
εἰρημένον сказанное 2046 V-RPP-NSN-ATT
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
προφήταις, Пророках, 4396 N-DPM
41
Ἴδετε, Увидьте, 1492 V-2AAM-2P
οἱ  3588 T-NPM
καταφρονηταί, спесивцы, 2707 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
θαυμάσατε удивитесь 2296 V-AAM-2P
καὶ и 2532 CONJ
ἀφανίσθητε, исчезните, 853 V-APM-2P
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἔργον дело 2041 N-ASN
ἐργάζομαι делаю 2038 V-PNI-1S
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
ὑμῶν, ваши, 5216 P-2GP
ἔργον дело 2041 N-ASN
которое 3588 R-ASN
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
πιστεύσητε поверите 4100 V-AAS-2P
ἐάν если 1437 COND
τις кто-либо 5100 X-NSM
ἐκδιηγῆται будет рассказывать 1555 V-PNS-3S
ὑμῖν. вам. 5213 P-2DP
42
Ἐξιόντων Выходящих 1826 V-PAP-GPM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῶν их 846 P-GPM
παρεκάλουν они просили 3870 V-IAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
μεταξὺ между тем 3342 ADV
σάββατον субботу 4521 N-ASN
λαληθῆναι быть произнесёнными 2980 V-APN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
τὰ  3588 T-APN
ῥήματα слова́ 4487 N-APN
ταῦτα. эти. 5023 D-APN
43
λυθείσης Распущенной 3089 V-APP-GSF
δὲ же 1161 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
συναγωγῆς синагоги 4864 N-GSF
ἠκολούθησαν последовали 190 V-AAI-3P
πολλοὶ многие 4183 A-NPM
τῶν  3588 T-GPM
Ἰουδαίων [из] Иудеев 2453 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
σεβομένων [из] почитающих [Бога] 4576 V-PNP-GPM
προσηλύτων прозелитов 4339 N-GPM
τῷ  3588 T-DSM
Παύλῳ [за] Павлом 3972 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
Βαρναβᾷ, Варнавой, 921 N-DSM
οἵτινες которые 3748 R-NPM
προσλαλοῦντες произносящие к 4354 V-PAP-NPM
αὐτοῖς ним 846 P-DPM
ἔπειθον убеждали 3982 V-IAI-3P
αὐτοὺς их 846 P-APM
προσμένειν оставаться при 4357 V-PAN
τῇ  3588 T-DSF
χάριτι благодати 5485 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
44
Τῷ  3588 T-DSN
δὲ Же 1161 CONJ
ἐρχομένῳ [в] приходящую 2064 V-PNP-DSN
σαββάτῳ субботу 4521 N-DSN
σχεδὸν почти 4975 ADV
πᾶσα весь 3956 A-NSF
 1510 T-NSF
πόλις город 4172 N-NSF
συνήχθη был собран 4863 V-API-3S
ἀκοῦσαι услышать 191 V-AAN
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου. Го́спода. 2962 N-GSM
45
ἰδόντες Увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
Ἰουδαῖοι Иудеи 2453 A-NPM
τοὺς  3588 T-APM
ὄχλους то́лпы 3793 N-APM
ἐπλήσθησαν были исполнены 4130 V-API-3P
ζήλου ревностью 2205 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀντέλεγον говорили против 483 V-IAI-3P
τοῖς  3588 T-DPN
ὑπὸ  5259 PREP
Παύλου Павлом 3972 N-GSM
λαλουμένοις произносимое 2980 V-PPP-DPN
βλασφημοῦντες. хулящие. 987 V-PAP-NPM
46
παρρησιασάμενοί Уверенно высказавшиеся 3955 V-ADP-NPM
τε  5037 PRT
 3588 T-NSM
Παῦλος Павел 3972 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
Βαρναβᾶς Варнава 921 N-NSM
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Ὑμῖν Вам 5213 P-2DP
ἦν было 3739 V-IAI-3S
ἀναγκαῖον необходимо 316 A-NSN
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
λαληθῆναι быть произнесённым 2980 V-APN
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ· Бога; 2316 N-GSM
ἐπειδὴ так как 1894 CONJ
ἀπωθεῖσθε отталкиваете 683 V-PNI-2P
αὐτὸν его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀξίους достойных 514 A-APM
κρίνετε су́дите 2919 V-PAI-2P
ἑαυτοὺς себя самих 1438 F-2APM
τῆς  3588 T-GSF
αἰωνίου вечной 166 A-GSF
ζωῆς, жизни, 2222 N-GSF
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
στρεφόμεθα поворачиваемся 4762 V-PPI-1P
εἰς к 1519 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἔθνη. язычникам. 1484 N-APN
47
οὕτως Так 3779 ADV
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐντέταλται приказал 1781 V-RNI-3S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
 3588 T-NSM
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
Τέθεικά Я положил 5087 V-RAI-1S
σε Тебя 4571 P-2AS
εἰς для 1519 PREP
φῶς света 5457 N-ASN
ἐθνῶν язычников 1484 N-GPN
τοῦ  3588 T-GSN
εἶναί быть 1510 V-PAN
σε Тебя 4571 P-2AS
εἰς для 1519 PREP
σωτηρίαν спасения 4991 N-ASF
ἕως до 2193 ADV
ἐσχάτου последнего 2078 A-GSN-S
τῆς  3588 T-GSF
γῆς. [ме́ста] земли'. 1093 N-GSF
48
ἀκούοντα Слушающие 191 V-PAP-NPN
δὲ же 1161 CONJ
τὰ  3588 T-NPN
ἔθνη язычники 1484 N-NPN
ἔχαιρον радовались 5463 V-IAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἐδόξαζον славили 1392 V-IAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
λόγον слово 3056 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπίστευσαν поверили 4100 V-AAI-3P
ὅσοι сколькие 3745 K-NPM
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
τεταγμένοι намечены 5021 V-RPP-NPM
εἰς в 1519 PREP
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
αἰώνιον· вечную; 166 A-ASF
49
διεφέρετο разносилось 1308 V-IPI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
λόγος слово 3056 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
δι᾽ через 1223 PREP
ὅλης всю 3650 A-GSF
τῆς  3588 T-GSF
χώρας. страну. 5561 N-GSF
50
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰουδαῖοι Иудеи 2453 A-NPM
παρώτρυναν подстрекнули 3951 V-AAI-3P
τὰς  3588 T-APF
σεβομένας почитающих [Бога] 4576 V-PNP-APF
γυναῖκας женщин 1135 N-APF
τὰς  3588 T-APF
εὐσχήμονας видных 2158 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
πρώτους первых 4413 A-APM-S
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως го́рода 4172 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπήγειραν подняли 1892 V-AAI-3P
διωγμὸν преследование 1375 N-ASM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸν  3588 T-ASM
Παῦλον Павла 3972 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Βαρναβᾶν, Варнаву, 921 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξέβαλον выбросили 1544 V-2AAI-3P
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPN
ὁρίων пределов 3725 N-GPN
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
51
οἱ Они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐκτιναξάμενοι стряхнувшие 1621 V-AMP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
κονιορτὸν пыль 2868 N-ASM
τῶν  3588 T-GPM
ποδῶν ног 4228 N-GPM
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτοὺς них 846 P-APM
ἦλθον пришли 2064 V-2AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
Ἰκόνιον, Иконию, 2430 N-ASN
52
οἵ  3588 T-NPM
τε  5037 PRT
μαθηταὶ ученики 3101 N-NPM
ἐπληροῦντο исполнялись 4137 V-IPI-3P
χαρᾶς радостью 5479 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
πνεύματος Духом 4151 N-GSN
ἁγίου. Святым. 40 A-GSN

Деяния святых апостолов, 13 глава

ПОДДЕРЖИТЕ НАШ ПРОЕКТ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!