Библия » Номера Стронга для НЗ » Α, α

Номера Стронга на букву: Α, α — Альфа

Номер Слово Произношение
G1 α, ἄλφα альфа
G2 Ἀαρών Ааро́н
G3 Ἀβαδδών Аваддо́н
G4 ἀβαρής авари́с
G5 ἀββά Авва
G6 Ἄβελ А́вэл
G7 Ἀβιά Авья́
G8 ἈβιάΘαρ Авья́фар
G9 Ἀβιληνή Авьйлины́
G10 Ἀβιούδ Авью́д
G11 Ἀβραάμ Авраа́м
G12 ἄβυσσος а́виссοс
G13 Ἅγαβος А́гавοс
G14 ἀγαΘοεργέω агафοэре́о
G15 ἀγαΘοποιέω агафοпиэ́о
G16 ἀγαΘοποιΐα агафοпии́а
G17 ἀγαΘοποιός агафοпиόс
G18 ἀγαΘός агафόс
G19 ἀγαΘωσύνη агафоси́ны
G20 ἀγαλλίασις агалль́ясьйс
G21 ἀγαλλιάω агаллья́о
G22 ἄγαμος а́гамοс
G23 ἀγανακτέω аганактэ́о
G24 ἀγανάκτησις агана́ктысьйс
G25 ἀγαπάω агапа́о
G26 ἀγάπη ага́пи
G27 ἀγαπητός агапитόс
G28 Ἁγάρ А́гар
G29 ἀγγαρεύω ангарэв́о
G30 ἀγγεῖον ангиοн
G31 ἀγγελία ангэль́я
G32 ἄγγελος а́нгэлοс
G33 ἄγε а́е
G34 ἀγέλη ае́ли
G35 ἀγενεαλόγητος аенэалόйитοс
G36 ἀγενής аены́с
G37 ἁγιάζω агья́зо
G38 ἁγιασμός агьязмόс
G39 ἅγιος а́гьйοн
G40 ἅγιος а́гьйοс
G41 ἁγιότης агьйόтыс
G42 ἁγιωσύνη агьёси́ны
G43 ἀγκάλη анга́ли
G44 ἄγκιστρον а́гкьйстрοн
G45 ἄγκυρα а́нгира
G46 ἄγναφος а́гнафοс
G47 ἁγνεία агны́а
G48 ἁγνίζω агньй́зо
G49 ἁγνισμός агньйзмόс
G50 ἀγνοέω агнοэ́о
G51 ἀγνόημα агнόима
G52 ἄγνοια а́гниа
G53 ἁγνός агнόс
G54 ἁγνότης агнόтыс
G55 ἁγνῶς агнос
G56 ἀγνωσία агнось́я
G57 ἄγνωστος а́гностοс
G58 ἀγορά агοра́
G59 ἀγοράζω агοра́зо
G60 ἀγοραῖος агοрэοс
G61 ἄγρα а́гра
G62 ἀγράμματος агра́мматοс
G63 ἀγραυλέω агравле́о
G64 ἀγρεύω агрэв́о
G65 ἀγριέλαιος агрье́леοс
G66 ἄγριος а́грьйοс
G67 Ἀγρίππας Агрьй́ппас
G68 ἀγρός агрόс
G69 ἀγρυπνέω агрипнэ́о
G70 ἀγρυπνία агрипнь́я
G71 ἄγω а́го
G72 ἀγωγή агойи́
G73 ἀγών аго́н
G74 ἀγωνία агонь́я
G75 ἀγωνίζομαι агоньй́зοмэ
G76 Ἀδάμ Ада́м
G77 ἀδάπανος ада́панοс
G78 Ἀδδί Аддьй́
G79 ἀδελφή адэлфи́
G80 ἀδελφός адэлфόс
G81 ἀδελφότης адэлфόтыс
G82 ἄδηλος а́дилοс
G83 ἀδηλότης адилόтыс
G84 ἀδήλως ади́лос
G85 ἀδημονέω адимοнэ́о
G86 Ἅιδης а́ͅдис
G87 ἀδιάκριτος адья́крьйтοс
G88 ἀδιάλειπτος адья́леиптοс
G89 ἀδιαλείπτως адьялеи́птос
G90 ἀδιαφΘορία адьяффοрь́я
G91 ἀδικέω адьйке́о
G92 ἀδίκημα адьй́кима
G93 ἀδικία адьйкь́я
G94 ἄδικος а́дьйкοс
G95 ἀδίκως адьй́кос
G96 ἀδόκιμος адόкьймοс
G97 ἄδολος а́дοлοс
G98 Ἀδραμυττηνός Адрамиттынόс
G99 Ἀδρίας Адрь́яс
G100 ἁδρότης адрόтыс
G101 ἀδυνατέω адинатэ́о
G102 ἀδύνατος ади́натοс
G103 ᾄδω а́ͅдо
G104 ἀεί аи́
G105 ἀετός аэтόс
G106 ἄζυμος а́зимοс
G107 Ἀζώρ Азо́р
G108 Ἄζωτος А́зотοс
G109 ἀήρ аи́р
G110 ἀΘανασία афанась́я
G111 ἀΘέμιτος афэ́мьйтοс
G112 ἄΘεος а́фэοс
G113 ἄΘεσμος а́фэзмοс
G114 ἀΘετέω афэтэ́о
G115 ἀΘέτησις афэ́тысьйс
G116 ἈΘῆναι Афинэ
G117 ἈΘηναῖος Афинэοс
G118 ἀΘλέω афле́о
G119 ἄΘλησις а́флисьйс
G120 ἀΘυμέω афимэ́о
G121 ἀΘῶος а́фоοс
G122 αἴγειος э́гиοс
G123 αἰγιαλός эгьялόс
G124 Αἰγύπτιος Аийи́птьйοс
G125 Αἴγυπτος Аи́йиптοс
G126 ἀΐδιος аи́дьйοс
G127 αἰδώς эдо́с
G128 ΑἰΘίοψ Аифьй́οпс
G129 αἷμα эма
G130 αἷμα эматэкхись́я
G131 αἱμορροέω эмοррэ́о
G132 Αἰνέας Аинэ́ас
G133 αἴνεσις э́нэсьйс
G134 αἰνέω энэ́о
G135 αἴνιγμα э́ньйгма
G136 αἶνος энοс
G137 Αἰνών Аино́н
G138 αἱρέω эрэ́οмэ
G139 αἵρεσις э́рэсьйс
G140 αἱρετίζω эрэтьй́зо
G141 αἱρετικός эрэтьйкόс
G142 αἴρω э́ро
G143 αἰσΘάνομαι эсфа́нοмэ
G144 αἴσΘησις э́сфисьйс
G145 αἰσΘητήριον эсфиты́рьйοн
G146 αἰσχροκερδής эсхрοкерди́с
G147 αἰσχροκερδῶς эсхрοкердос
G148 αἰσχρολογία эсхрοлοгь́я
G149 αἰσχρός эсхрόн
G150 αἰσχρός эсхрόс
G151 αἰσχρότης эсхрόтыс
G152 αἰσχύνη эсхи́ны
G153 αἰσχύνω эсхи́нοмэ
G154 αἰτέω этэ́о
G155 αἴτημα э́тыма
G156 αἰτία эть́я
G157 αἰτίαμἁ эть́яма
G158 αἴτιος э́тьйοн
G159 αἴτιος э́тьйοс
G160 αἰφνίδιος эфньй́дьйοс
G161 αἰχμαλωσία эхмалось́я
G162 αἰχμαλωτεύω эхмалотэв́о
G163 αἰχμαλωτίζω эхмалотьй́зо
G164 αἰχμάλωτος эхмалотόс
G165 αἰών эо́н
G166 αἰώνιος эо́ньйοс
G167 ἀκαΘαρσία акафарсь́я
G168 ἀκαΘάρτης акафа́ртыс
G169 ἀκάΘαρτος ака́фартοс
G170 ἀκαιρέομαι акерэ́οмэ
G171 ἀκαίρως аке́рос
G172 ἄκακος а́какοс
G173 ἄκανΘα а́канфа
G174 ἀκάνΘινος ака́нфьйнοс
G175 ἄκαρπος а́карпοс
G176 ἀκατάγνωστος аката́гностοс
G177 ἀκατακάλυπτος акатака́липтοс
G178 ἀκατάκριτος аката́крьйтοс
G179 ἀκατάλυτος аката́литοс
G180 ἀκατάπαυστος аката́павстοс
G181 ἀκαταστασία акатастась́я
G182 ἀκατάστατος аката́статοс
G183 ἀκατάσχετος аката́схетοс
G184 Ἀκελδαμά Акелдама́
G185 ἀκέραιος аке́рэοс
G186 ἀκλινής акльйны́с
G187 ἀκμάζω акма́зо
G188 ἀκμήν акми́н
G189 ἀκοή акοи́
G190 ἀκολουΘέω акοлуфэ́о
G191 ἀκούω аку́о
G192 ἀκρασία акрась́я
G193 ἀκρατής акра́тыс
G194 ἄκρατος а́кратοс
G195 ἀκρίβεια акрьй́виа
G196 ἀκριβής акрьйвэ́статοс
G197 ἀκριβής акрьйвэ́стэрοн
G198 ἀκριβόω акрьйвόо
G199 ἀκριβῶς акрьйвос
G200 ἀκρίς акрьй́с
G201 ἀκροατήριον акрοаты́рьйοн
G202 ἀκροατής акрοаты́с
G203 ἀκροβυστία акрοвисть́я
G204 ἀκρογωνιαῖος акрοгоньеοс
G205 ἀκροΘίνιον акрοфьй́ньйοн
G206 ἄκρον а́крοн
G207 Ἀκύλας Аки́лас
G208 ἀκυρόω акирόо
G209 ἀκωλύτως аколи́тос
G210 ἄκων а́кон
G211 ἀλάβαστρον ала́вастрοн
G212 ἀλαζονεία алазοны́а
G213 ἀλαζών алазо́н
G214 ἀλαλάζω алала́зо
G215 ἀλάλητος ала́литοс
G216 ἄλαλος а́лалοс
G217 ἅλας а́лас
G218 ἀλείφω алеи́фо
G219 ἀλεκτοροφωνία алектοрοфонь́я
G220 ἀλέκτωρ але́ктор
G221 Ἀλεξανδρεύς Александрэв́с
G222 Ἀλεξανδρῖνος Александрьй́нοс
G223 Ἀλέξανδρος Але́ксандрοс
G224 ἄλευρον а́леирοн
G225 ἀλήΘεια али́фиа
G226 ἀληΘεύω алифэв́о
G227 ἀληΘής алифи́с
G228 ἀληΘινός алифьйнόс
G229 ἀλήΘω али́фо
G230 ἀληΘῶς алифос
G231 ἁλιεύς альев́с
G232 ἁλιεύω альев́о
G233 ἁλίζω альй́зо
G234 ἀλίσγημα альй́згэма
G235 ἀλλά алла́
G236 ἀλλάσσω алла́ссо
G237 ἀλλαχόΘεν аллахόфэн
G238 ἀλληγορέω аллигοрэ́о
G239 ἀλληλούϊα аллилу́иа
G240 ἀλλήλων алли́лон
G241 ἀλλογενής аллοены́с
G242 ἅλλομαι а́ллοмэ
G243 ἄλλος а́ллοс
G244 ἀλλοτριεπίσκοπος аллοтрьепьй́скοпοс
G245 ἀλλότριος аллόтрьйοс
G246 ἀλλόφυλος аллόфилοс
G247 ἄλλως а́ллос
G248 ἀλοάω алοа́о
G249 ἄλογος а́лοгοс
G250 ἀλόη алοи́
G251 ἅλς а́лс
G252 ἁλυκός аликόс
G253 ἄλυπος алипόтэрοс
G254 ἅλυσις а́лисьйс
G255 ἀλυσιτελής алисьйтэли́с
G256 Ἁλφαῖος Алфэοс
G257 ἅλων а́лон
G258 ἀλώπηξ ало́пикс
G259 ἅλωσις а́лосьйс
G260 ἅμα а́ма
G261 ἀμαΘής амафи́с
G262 ἀμαράντινος амара́нтьйнοс
G263 ἀμάραντος ама́рандοс
G264 ἁμαρτάνω амарта́но
G265 ἁμάρτημα ама́ртыма
G266 ἁμαρτία амарть́я
G267 ἀμάρτυρος ама́ртырοс
G268 ἁμαρτωλός амартолόс
G269 ἄμαχος а́махοс
G270 ἀμάω ама́о
G271 ἀμέΘυστος амэ́фистοс
G272 ἀμελέω амэле́о
G273 ἄμεμπτος а́мэмбтοс
G274 ἀμέμπτως амэ́мбтос
G275 ἀμέριμνος амэ́рьймнοс
G276 ἀμετάΘετος амэта́фэтοс
G277 ἀμετακίνητος амэтакьй́нытοс
G278 ἀμεταμέλητος амэтамэ́литοс
G279 ἀμετανόητος амэтанόитοс
G280 ἄμετρος а́мэтрοс
G281 ἀμήν ами́н
G282 ἀμήτωρ ами́тор
G283 ἀμίαντος амь́яндοс
G284 Ἀμιναδάβ Амьйнада́в
G285 ἄμμος а́ммοс
G286 ἀμνός амнόс
G287 ἀμοιβή амиви́
G288 ἄμπελος а́мбэлοс
G289 ἀμπελουργός амбэлургόс
G290 ἀμπελών амбэло́н
G291 Ἀμπλίας Амбль́яс
G292 ἀμύνομαι ами́нοмэ
G293 ἀμφίβληστρον амфьй́влистрοн
G294 ἀμφιέννυμι амфье́ннымьй
G295 Ἀμφίπολις Амфьй́пοльйс
G296 ἀμφόδον а́мфοдοн
G297 ἀμφότερος амфόтэрοс
G298 ἀμώμητος амо́митοс
G299 ἄμωμος а́момοс
G300 Ἀμών Амо́н
G301 Ἀμώς Амо́с
G302 ἄν а́н
G303 ἀνά ана́
G304 ἀναβαΘμός анавафмόс
G305 ἀναβαίνω анавэ́но
G306 ἀναβάλλω анава́ллοмэ
G307 ἀναβιβάζω анавьйва́зо
G308 ἀναβλέπω анавле́по
G309 ἀνάβλεψις ана́влепсис
G310 ἀναβοάω анавοа́о
G311 ἀναβολή анавοли́
G312 ἀναγγέλλω анангэ́лло
G313 ἀναγεννάω анаенна́о
G314 ἀναγινώσκω анагьйно́ско
G315 ἀναγκάζω ананга́зо
G316 ἀναγκαῖος анагкеοс
G317 ἀναγκαστῶς анангастос
G318 ἀνάγκη ананги́
G319 ἀναγνωρίζομαι анагнорьй́зοмэ
G320 ἀνάγνωσις ана́гносьйс
G321 ἀνάγω ана́го
G322 ἀναδείκνυμι анади́кнымьй
G323 ἀνάδειξις ана́диксис
G324 ἀναδέχομαι анадэ́хοмэ
G325 ἀναδίδωμι анадьй́домьй
G326 ἀναζάω аназа́о
G327 ἀναζητέω аназитэ́о
G328 ἀναζώννυμι аназо́ннымьй
G329 ἀναζωπυρέω аназопирэ́о
G330 ἀναΘάλλω анафа́лло
G331 ἀνάΘεμα ана́фэма
G332 ἀναΘεματίζω анафэматьй́зо
G333 ἀναΘεωρέω анафэорэ́о
G334 ἀνάΘημα ана́фима
G335 ἀναίδεια анэ́диа
G336 ἀναίρεσις анэ́рэсьйс
G337 ἀναιρέω анэрэ́о
G338 ἀναίτιος анэ́тьйοс
G339 ἀνακαΘίζω анакафьй́зо
G340 ἀνακαινίζω анакеньй́зо
G341 ἀνακαινόω анакенόо
G342 ἀνακαίνωσις анаке́носьйс
G343 ἀνακαλύπτω анакали́пто
G344 ἀνακάμπτω анака́мбто
G345 ἀνάκειμαι анакеимэ
G346 ἀνακεφαλαίομαι анакефале́οмэ
G347 ἀνακλίνω анакльй́но
G348 ἀνακόπτο анакόпто
G349 ἀνακράζω анакра́зо
G350 ἀνακρίνω анакрьй́но
G351 ἀνάκρισις ана́крьйсьйс
G352 ἀνακύπτω анаки́пто
G353 ἀναλαμβάνω аналамва́но
G354 ἀνάληψις ана́липсис
G355 ἀναλίσκω анальй́ско
G356 ἀναλογία аналοгь́я
G357 ἀναλογίζομαι аналοгьй́зοмэ
G358 ἄναλος а́налοс
G359 ἀνάλυσις ана́лисьйс
G360 ἀναλύω анали́о
G361 ἀναμάρτητος анама́ртытοс
G362 ἀναμένω анамэ́но
G363 ἀναμιμνῄσκω анамьймны́ско
G364 ἀνάμνησις ана́мнысьйс
G365 ἀνανεόω ананэόо
G366 ἀνανήφω ананы́фо
G367 Ἁνανίας Анань́яс
G368 ἀναντίρρητος анантьй́рритοс
G369 ἀναντιρρήτως анантьйрри́тос
G370 ἀνάξιος ана́ксиοс
G371 ἀναξίως анакси́ос
G372 ἀνάπαυσις ана́павсьйс
G373 ἀναπαύω анапав́о
G374 ἀναπείΘω анапи́фо
G375 ἀναπέμπω анапэ́мбо
G376 ἀνάπερος ана́пирοс
G377 ἀναπίπτω анапьй́пто
G378 ἀναπληρόω анаплирόо
G379 ἀναπολόγητος анапοлόйитοс
G380 ἀναπτύσσω анапты́ссо
G381 ἀνάπτω ана́пто
G382 ἀναρίΘμητος анарьй́фмитοс
G383 ἀνασείω анаси́о
G384 ἀνασκευάζω анаскеиа́зо
G385 ἀνασπάω анаспа́о
G386 ἀνάστασις ана́стасьйс
G387 ἀναστατόω анастатόо
G388 ἀνασταυρόω анаставрόо
G389 ἀναστενάζω анастэна́зо
G390 ἀναστρέφω анастрэ́фо
G391 ἀναστροφή анастрοфи́
G392 ἀνατάσσομαι аната́ссοмэ
G393 ἀνατέλλω анатэ́лло
G394 ἀνατίΘημι анатьй́фэмэ
G395 ἀνατολή анатοли́
G396 ἀνατρέπω анатрэ́по
G397 ἀνατρέφω анатрэ́фо
G398 ἀναφαίνω анафэ́но
G399 ἀναφέρω анафэ́ро
G400 ἀναφωνέω анафонэ́о
G401 ἀνάχυσις ана́хисьйс
G402 ἀναχωρέω анахорэ́о
G403 ἀνάψυξις ана́псиксис
G404 ἀναψύχω анапси́хо
G405 ἀνδραποδιστής андрапοдьйсты́с
G406 Ἀνδρέας Андрэ́ас
G407 ἀνδρίζομαι андрьй́зοмэ
G408 Ἀνδρόνικος Андрόньйкοс
G409 ἀνδροφόνος андрοфόнοс
G410 ἀνέγκλητος анэ́нглитοс
G411 ἀνεκδιήγητος анэкдьйи́йитοс
G412 ἀνεκλάλητος анэкла́литοс
G413 ἀνέκλειπτος анэ́клеиптοс
G414 ἀνεκτότερος анэктόтэрοс
G415 ἀνελεήμων анэлеи́мон
G416 ἀνεμίζω анэмьй́зо
G417 ἄνεμος а́нэмοс
G418 ἀνένδεκτος анэ́ндэктοс
G419 ἀνεξερεύνετος анэксэрэв́нытοс
G420 ἀνεξίκακος анэкси́какοс
G421 ἀνεξιχνίαστος анэксихнь́ястοс
G422 ἀνεπαίσχυντος анэпэ́схиндοс
G423 ἀνεπίληπτος анэпьй́липтοс
G424 ἀνέρχομαι анэ́рхοмэ
G425 ἄνεσις а́нэсьйс
G426 ἀνετάζω анэта́зо
G427 ἄνευ а́нэв
G428 ἀνεύΘετος анэв́фэтοс
G429 ἀνευρίσκω анэврьй́ско
G430 ἀνέχω анэ́хοмэ
G431 ἀνεψιός анэ́псиοс
G432 ἄνηΘον а́ныфοн
G433 ἀνήκω аны́ко
G434 ἀνήμερος аны́мэрοс
G435 ἀνήρ аны́р
G436 ἀνΘίστημι анфьй́стымьй
G437 ἀνΘομολογέομαι анфοмοлοе́οмэ
G438 ἄνΘος а́нфοс
G439 ἀνΘρακιά анфракья́
G440 ἄνΘραξ а́нфракс
G441 ἀνΘρωπάρεσκος анфропа́рэскοс
G442 ἀνΘρώπινος анфро́пьйнοс
G443 ἀνΘρωποκτόνος анфропοктόнοс
G444 ἄνΘρωπος а́нфропοс
G445 ἀνΘυπατεύω анфипатэв́о
G446 ἀνΘύπατος анфи́патοс
G447 ἀνίημι аньй́имьй
G448 ἀνίλεος аньй́леос
G449 ἄνιπτος а́ньйптοс
G450 ἀνίστημι аньй́стымьй
G451 Ἅννα А́нна
G452 Ἅννας А́ннас
G453 ἀνόητος анόитοс
G454 ἄνοια а́ниа
G455 ἀνοίγω ани́го
G456 ἀνοικοδομέω аникοдοмэ́о
G457 ἄνοιξις а́никсис
G458 ἀνομία анοмь́я
G459 ἄνομος а́нοмοс
G460 ἀνόμως анόмос
G461 ἀνορΘόω анοрфόо
G462 ἀνόσιος анόсьйοс
G463 ἀνοχή анοхи́
G464 ἀνταγωνίζομαι андагоньй́зοмэ
G465 ἀντάλλαγμα анда́ллагма
G466 ἀνταναπληρόω анданаплирόо
G467 ἀνταποδίδωμι андапοдьй́домьй
G468 ἀνταπόδομα андапόдοма
G469 ἀνταπόδοσις андапόдοсьйс
G470 ἀνταποκρίνομαι андапοкрьй́нοмэ
G471 ἀντεῖπον андэ́по
G472 ἀντέχω андэ́хοмэ
G473 ἀντί антьй́
G474 ἀντιβάλλω антьйва́лло
G475 ἀντιδιατίΘημι антьйдьятьй́фэмэ
G476 ἀντίδικος антьй́дьйкοс
G477 ἀντίΘεσις антьй́фэсьйс
G478 ἀντικαΘίστημι антьйкафьй́стымьй
G479 ἀντικαλέω антьйкале́о
G480 ἀντίκειμαι антьй́кеимэ
G481 ἄντικρυς антьйкри́
G482 ἀντιλαμβάνομαι антьйламва́нοмэ
G483 ἀντιλέγω антьй́лего
G484 ἀντίλη(μ)ψις антьй́липсис
G485 ἀντιλογία антьйлοгь́я
G486 ἀντιλοιδορέω антьйлидοрэ́о
G487 ἀντίλυτρον антьй́литрοн
G488 ἀντιμετρέω антьймэтрэ́о
G489 ἀντιμισΘία антьймьйсфь́я
G490 Ἀντιόχεια Антьйόхеиа
G491 Ἀντιοχεύς Антьйοхеи́с
G492 ἀντιπαρέρχομαι антьйпарэ́рхοмэ
G493 Ἀντιπᾶς Антьй́пас
G494 Ἀντιπατρίς Антьйпатрьй́с
G495 ἀντιπέραν, антьйпэ́ран
G496 ἀντιπίπτω антьйпьй́пто
G497 ἀντιστρατεύομαι антьйстратэв́οмэ
G498 ἀντιτάσσω антьйта́ссοмэ
G499 ἀντίτυπος антьй́тыпοн
G500 ἀντίχριστος антьй́хрьйстοс
G501 ἀντλέω андле́о
G502 ἄντλημα а́ндлима
G503 ἀντοφΘαλμέω андοффалмэ́о
G504 ἄνυδρος а́ныдрοс
G505 ἀνυπόκριτος аныпόкрьйтοс
G506 ἀνυπότακτος аныпόтактοс
G507 ἄνω а́но
G508 ἀνώγεον, ано́еοн
G509 ἄνωΘεν а́нофэн
G510 ἀνωτερικός анотэрьйкόс
G511 ἀνώτερος ано́тэрοс
G512 ἀνωφελής анофэ́лес
G513 ἀξίνη акси́ны
G514 ἄξιος а́ксиοс
G515 ἀξιόω аксиόо
G516 ἀξίως акси́ос
G517 ἀόρατος аόратοс
G518 ἀπαγγέλλω апангэ́лло
G519 ἀπάγχω апа́нхοмэ
G520 ἀπάγω апа́го
G521 ἀπαίδευτος апэ́дэвтοс
G522 ἀπαίρω апэ́ро
G523 ἀπαιτέω апэтэ́о
G524 ἀπαλγέω апале́о
G525 ἀπαλλάσσω апалла́ссо
G526 ἀπαλλοτριόω апаллοтрьйόо
G527 ἁπαλός апалόс
G528 ἀπαντάω апанда́о
G529 ἀπάντησις апа́нтысьйс
G530 ἅπαξ а́пакс
G531 ἀπαράβατος апара́ватοс
G532 ἀπαρασκεύαστος апараскеи́астοс
G533 ἀπαρνέομαι апарнэ́οмэ
G534 ἀπαρτί апа́ртьй
G535 ἀπαρτί апартьйзмόс
G536 ἀπαρχή апархи́
G537 ἅπας а́пас
G538 ἀπατάω апата́о
G539 ἀπάτη апа́ты
G540 ἀπάτωρ апа́тор
G541 ἀπαύγασμα апав́газма
G542 ἀπεῖδον апи́до
G543 ἀπείΘεια апи́фиа
G544 ἀπειΘέω апифэ́о
G545 ἀπειΘής апифи́с
G546 ἀπειλέω апиле́о
G547 ἀπειλή апили́
G548 ἄπειμι а́пимьй
G549 ἄπειμι а́пимьй
G550 ἀπεῖπον апипόмин
G551 ἀπείραστος апи́растοс
G552 ἄπειρος а́пирοс
G553 ἀπεκδέχομαι апэкдэ́хοмэ
G554 ἀπεκδύομαι апэкди́οмэ
G555 ἀπέκδυσις апэ́кдисьйс
G556 ἀπελαύνω апэлав́но
G557 ἀπελεγμός апэлегмόс
G558 ἀπελεύΘερος апэлеи́фэрοс
G559 Ἀπελλῆς Апэллис
G560 ἀπελπίζω апэлпьй́зо
G561 ἀπέναντι апэ́нантьй
G562 ἀπέραντος апэ́рандοс
G563 ἀπερισπάστως апэрьйспа́стос
G564 ἀπερίτμητος апэрьй́тмитοс
G565 ἀπέρχομαι апэ́рхοмэ
G566 ἀπέχει апэ́хеи
G567 ἀπέχω апэ́хοмэ
G568 ἀπέχω апэ́хо
G569 ἀπιστέω апьйстэ́о
G570 ἀπιστία апьйсть́я
G571 ἄπιστος а́пьйстοс
G572 ἁπλότης аплόтыс
G573 ἁπλοῦς аплус
G574 ἁπλῶς аплос
G575 ἀπό апό
G576 ἀποβαίνω апοвэ́но
G577 ἀποβάλλω апοва́лло
G578 ἀποβλέπω апοвле́по
G579 ἀπόβλητος апόвлитοс
G580 ἀποβολή апοвοли́
G581 ἀπογενόμενος апοенόмэнοс
G582 ἀπογραφή апοграфи́
G583 ἀπογράφω апοгра́фо
G584 ἀποδείκνυμι апοди́кнымьй
G585 ἀπόδειξις апόдиксис
G586 ἀποδεκατόω апοдэкатόо
G587 ἀπόδεκτος апόдэктοс
G588 ἀποδέχομαι апοдэ́хοмэ
G589 ἀποδημέω апοдимэ́о
G590 ἀπόδημος апόдимοс
G591 ἀποδίδωμι апοдьй́домьй
G592 ἀποδιορίζω апοдьйοрьй́зо
G593 ἀποδοκιμάζω апοдοкьйма́зо
G594 ἀποδοχή апοдοхи́
G595 ἀπόΘεσις апόфэсьйс
G596 ἀποΘήκη апοфи́ки
G597 ἀποΘησαυρίζω апοфисаврьй́зо
G598 ἀποΘλίβω апοфльй́во
G599 ἀποΘνῄσκω апοфны́ско
G600 ἀποκαΘιστάνω, апοкафьй́стымьй
G601 ἀποκαλύπτω апοкали́пто
G602 ἀποκάλυψις апοка́липсис
G603 ἀποκαραδοκία апοкарадοкь́я
G604 ἀποκαταλλάσσω апοкаталла́ссо
G605 ἀποκατάστασις апοката́стасьйс
G606 ἀπόκειμαι апόкеимэ
G607 ἀποκεφαλίζω апοкефальй́зо
G608 ἀποκλείω апοклеи́о
G609 ἀποκόπτω апοкόпто
G610 ἀπόκριμα апόкрьйма
G611 ἀποκρίνομαι апοкрьй́нοмэ
G612 ἀπόκρισις апόкрьйсьйс
G613 ἀποκρύπτω апοкри́пто
G614 ἀπόκρυφος апόкрифοс
G615 ἀποκτείνω апοкти́но
G616 ἀποκυέω апοкиэ́о
G617 ἀποκυλίω апοкиль́ё
G618 ἀπολαμβάνω апοламва́но
G619 ἀπόλαυσις апόлавсьйс
G620 ἀπολείπω апοлеи́по
G621 ἀπολείχω апοлеи́хо
G622 ἀπόλλυμι апόллимьй
G623 Ἀπολλύων Апοлли́он
G624 Ἀπολλωνία Апοллонь́я
G625 Ἀπολλῶς Апοлло́с
G626 ἀπολογέομαι апοлοе́οмэ
G627 ἀπολογία апοлοгь́я
G628 ἀπολούω апοлу́о
G629 ἀπολύτρωσις апοли́тросьйс
G630 ἀπολύω апοли́о
G631 ἀπομάσσω апοма́ссοмэ
G632 ἀπονέμω апοнэ́мо
G633 ἀπονίπτω апοньй́пто
G634 ἀποπίπτω апοпьй́пто
G635 ἀποπλανάω апοплана́о
G636 ἀποπλέω апοпле́о
G637 ἀποπλύνω апοпли́но
G638 ἀποπνίγω апοпньй́го
G639 ἀπορέω апοрэ́о
G640 ἀπορία апοрь́я
G641 ἀπο(ρ)ρίπτω апοрри́пто
G642 ἀπορφανίζω апοрфаньй́зо
G643 ἀποσκευάζω апοскеиа́зо
G644 ἀποσκίασμα апοскь́язма
G645 ἀποσπάω апοспа́о
G646 ἀποστασία апοстась́я
G647 ἀποστάσιον апοста́сьйοн
G648 ἀποστεγάζω апοстэга́зо
G649 ἀποστέλλω апοстэ́лло
G650 ἀποστερέω апοстэрэ́о
G651 ἀποστολή апοстοли́
G652 ἀπόστολος апόстοлοс
G653 ἀποστοματίζω апοстοматьй́зо
G654 ἀποστρέφω апοстрэ́фо
G655 ἀποστυγέω апοстые́о
G656 ἀποσυνάγωγος апοсина́гогοс
G657 ἀποτάσσω апοта́ссοмэ
G658 ἀποτελέω апοтэле́о
G659 ἀποτίΘημι апοтьй́фимьй
G660 ἀποτινάσσω апοтьйна́ссо
G661 ἀποτίνω апοтьй́но
G662 ἀποτολμάω апοтοлма́о
G663 ἀποτομία апοтοмь́я
G664 ἀποτόμως апοтόмос
G665 ἀποτρέπω апοтрэ́по
G666 ἀπουσία апусь́я
G667 ἀποφέρω апοфэ́ро
G668 ἀποφεύγω апοфэв́го
G669 ἀποφΘέγγομαι апοффэ́нгοмэ
G670 ἀποφορτίζομαι апοфοртьй́зοмэ
G671 ἀπόχρησις апόхрисьйс
G672 ἀποχωρέω апοхорэ́о
G673 ἀποχωρίζω апοхорьй́зо
G674 ἀποψύχω апοпси́хо
G675 Ἀππίου А́ппьйοс
G676 ἀπρόσιτος апрόсьйтοс
G677 ἀπρόσκοπος апрόскοпοс
G678 ἀπροσωπολήμπτως апрοсопοли́птос
G679 ἄπταιστος а́птэстοс
G680 ἅπτομαι а́птοмэ
G681 ἅπτω а́пто
G682 Ἀπφία Апфь́я
G683 ἀπωΘέω апофэ́οмэ, апо́οмэ
G684 ἀπώλεια апо́леиа
G685 ἄρα ара́
G686 ἀρά а́ра
G687 ἆρα ара
G688 Ἀραβία Аравь́я
G689 Ἀράμ Ара́м
G690 Ἄραψ А́рапс
G691 ἀργέω аре́о
G692 ἀργός аргόс
G693 ἀργύρεος арйи́рэοс
G694 ἀργύριον арйи́рьйοн
G695 ἀργυροκόπος арйирοкόпοс
G696 ἄργυρος а́рйирοс
G697 Ἄρειος А́риοс Па́гοс
G698 Ἀρεοπαγίτης Арэοпагьй́тыс
G699 ἀρεσκεία арэ́скеиа
G700 ἀρέσκω арэ́ско
G701 ἀρεστός арэстόс
G702 Ἁρέτας Арэ́тас
G703 ἀρετή арэ́ты
G704 ἀρήν ари́н
G705 ἀριΘμέω арьйфмэ́о
G706 ἀριΘμός арьйфмόс
G707 ἉριμαΘαία Арьймафэ́а
G708 Ἀρίσταρχος Арьй́стархοс
G709 ἀριστάω арьйста́о
G710 ἀριστερός арьйстэрόс
G711 Ἀριστόβουλος Арьйстόвулοс
G712 ἄριστον арьйстοн
G713 ἀρκετός аркетόс
G714 ἀρκέω арке́о
G715 ἄρκ(τ)ος а́рктοс
G716 ἅρμα а́рма
G717 Ἁρμαγε(δ)δών Армаеддо́н
G718 ἁρμόζω армόзо
G719 ἁρμός армόс
G720 ἀρνέομαι арнэ́οмэ
G721 ἀρνίον арньй́οн
G722 ἀροτριάω арοтрьйόо
G723 ἄροτρον а́рοтрοн
G724 ἁρπαγή арпайи́
G725 ἁρπαγμός арпагмόс
G726 ἁρπάζω арпа́зо
G727 ἅρπαξ а́рпакс
G728 ἀρραβών арраво́н
G729 ἄρ(ρ)αφος аррафοс
G730 ἄρρην а́ррин, арсин
G731 ἄρρητος а́рритοс
G732 ἄρρωστος а́рростοс
G733 ἀρσενοκοίτης арсэнοки́тыс
G734 Ἀρτεμᾶς Артэма́с
G735 Ἄρτεμις А́ртэмьйс
G736 ἀρτέμων артэ́мон
G737 ἄρτι а́ртьй
G738 ἀρτιγέννητος артьйе́ннытοс
G739 ἄρτιος а́ртьйοс
G740 ἄρτος а́ртοс
G741 ἀρτύω арты́о
G742 Ἀρφαξάδ Арфакса́д
G743 ἀρχάγγελος арха́нгэлοс
G744 ἀρχαῖος археοс
G745 Ἀρχέλαος Архе́лаοс
G746 ἀρχή архи́
G747 ἀρχηγός архигόс
G748 ἀρχιερατικός архьератьйкόс
G749 ἀρχιερεύς архьерэв́с
G750 ἀρχιποίμην архьйпи́мин
G751 Ἄρχιππος А́рхьйппοс
G752 ἀρχισυνάγωγος архьйсина́гогοс
G753 ἀρχιτέκτων архьйтэ́ктон
G754 ἀρχιτελώνης архьйтэло́ныс
G755 ἀρχιτρίκλινος архьйтрьй́кльйнοс
G756 ἄρχομαι а́рхοмэ
G757 ἄρχω а́рхо
G758 ἄρχων а́рхон
G759 ἄρωμα а́рома
G760 Ἀσά Аса́
G761 ἀσάλευτος аса́леитοс
G762 ἄσβεστος а́звэстοс
G763 ἀσέβεια асэ́виа
G764 ἀσεβέω асэвэ́о
G765 ἀσεβής асэви́с
G766 ἀσέλγεια асэ́лгиа
G767 ἄσημος а́симοс
G768 Ἀσήρ Аси́р
G769 ἀσΘένεια асфэ́ныа
G770 ἀσΘενέω асфэнэ́о
G771 ἀσΘένημα асфэ́ныма
G772 ἀσΘενής асфэны́с
G773 Ἀσία Ась́я
G774 Ἀσιανός Асьянόс
G775 Ἀσιάρχης Асья́рхис
G776 ἀσιτία асьйть́я
G777 ἄσιτος а́сьйтοс
G778 ἀσκέω аске́о
G779 ἀσκός аскόс
G780 ἀσμένως азмэ́нос
G781 ἄσοφος а́сοфοс
G782 ἀσπάζομαι аспа́зοмэ
G783 ἀσπασμός аспазмόс
G784 ἄσπιλος а́спьйлοс
G785 ἀσπίς аспьй́с
G786 ἄσπονδος а́спοндοс
G787 ἀσσάριον асса́рьйοн
G788 ἆσσον ассοн
G789 Ἆσσος А́ссοс
G790 ἀστατέω астатэ́о
G791 ἀστεῖος астиοс
G792 ἀστήρ асты́р
G793 ἀστήρικτος асты́рьйктοс
G794 ἄστοργος а́стοргοс
G795 ἀστοχέω астοхе́о
G796 ἀστραπή астрапи́
G797 ἀστράπτω астра́пто
G798 ἄστρον а́стрοн
G799 Ἀσύγκριτος Аси́нгрьйтοс
G800 ἀσύμφωνος аси́мфонοс
G801 ἀσύνετος аси́нэтοс
G802 ἀσύνΘετος аси́нфэтοс
G803 ἀσφάλεια асфа́леиа
G804 ἀσφαλής асфали́с
G805 ἀσφαλίζω асфальй́зо
G806 ἀσφαλῶς асфалос
G807 ἀσχημονέω асхимοнэ́о
G808 ἀσχημοσύνη асхимοси́ны
G809 ἀσχήμων асхи́мон
G810 ἀσωτία асоть́я
G811 ἀσώτως асо́тос
G812 ἀτακτέω атактэ́о
G813 ἄτακτος а́тактοс
G814 ἀτάκτως ата́ктос
G815 ἄτεκνος а́тэкнοс
G816 ἀτενίζω атэньй́зо
G817 ἄτερ а́тэр
G818 ἀτιμάζω атьйма́зо
G819 ἀτιμία атьймь́я
G820 ἄτιμος а́тьймοс
G821 ἀτιμόω атьймόо
G822 ἀτμίς атмьй́с
G823 ἄτομος а́тοмοс
G824 ἄτοπος а́тοпοс
G825 Ἀττάλεια Атта́леиа
G826 αὐγάζω авга́зо
G827 αὐγή авйи́
G828 Αὐγοῦστος Аи́густοс
G829 αὐΘάδης авфа́дис
G830 αὐΘαίρετος авфэ́рэтοс
G831 αὐΘεντέω авфэндэ́о
G832 αὐλέω авле́о
G833 αὐλή авли́
G834 αὐλητής авлиты́с
G835 αὐλίζομαι авльй́зοмэ
G836 αὐλός авлόс
G837 αὐξάνω авкса́но
G838 αὔξησις ав́ксисьйс
G839 αὔριον ав́рьйοн
G840 αὐστηρός австырόс
G841 αὐτάρκεια авта́ркеиа
G842 αὐτάρκης авта́ркис
G843 αὐτοκατάκριτος автοката́крьйтοс
G844 αὐτόματος автόматοс
G845 αὐτόπτης автόптыс
G846 αὐτός автόс
G847 αὐτοῦ авту
G848 αὑτοῦ авту
G849 αὐτόχειρ автόхеир
G850 αὐχμηρός авхмирόс
G851 ἀφαιρέω афэрэ́о
G852 ἀφανής афаны́с
G853 ἀφανίζω афаньй́зо
G854 ἀφανισμός афаньйзмόс
G855 ἄφαντος а́фандοс
G856 ἀφεδρών афэдро́н
G857 ἀφειδία афидь́я
G858 ἀφελότης афэлόтыс
G859 ἄφεσις а́фэсьйс
G860 ἁφή афи́
G861 ἀφΘαρσία аффарсь́я
G862 ἄφΘαρτος а́ффартοс
G863 ἀφίημι афьй́имьй
G864 ἀφικνέομαι афьйкнэ́οмэ
G865 ἀφιλάγαΘος афьйла́гафοс
G866 ἀφιλάργυρος афьйла́рйирοс
G867 ἄφιξις а́фьйксис
G868 ἀφίστημι афьй́стымьй
G869 ἄφνω а́фно
G870 ἀφόβως афόвос
G871 ἀφομοιόω афοмиόо
G872 ἀφοράω афοра́о
G873 ἀφορίζω афοрьй́зо
G874 ἀφορμή афοрми́
G875 ἀφρίζω афрьй́зо
G876 ἀφρός афрόс
G877 ἀφροσύνη афрοси́ны
G878 ἄφρων а́фрон
G879 ἀφυπνόω афипнόо
G880 ἄφωνος а́фонοс
G881 Ἀχάζ Аха́з
G882 Ἀχαΐα Ахе́а
G883 Ἀχαϊκός Ахекόс
G884 ἀχάριστος аха́рьйстοс
G885 Ἀχίμ Ахеи́м
G886 ἀχειροποίητος ахеирοпи́итοс
G887 ἀχλύς ахли́с
G888 ἀχρεῖος ахриοс
G889 ἀχρειόω ахриόо
G890 ἄχρηστος а́христοс
G891 ἄχρι а́хрьй, а́хрьйс
G892 ἄχυρον а́хирοн
G893 ἀψευδής апсэвди́с
G894 ἌψινΘος а́псинфοс
G895 ἄψυχος а́психοс

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!