Библия » Номера Стронга для НЗ » Ο, ο

Номера Стронга на букву: Ο, ο — Омикрон

Номер Слово Произношение
G3588 ο, и, тό
G3589 ὀγδοήκοντα οгдοи́кοнда
G3590 ὄγδοος όгдοοс
G3591 ὄγκος όнгοс
G3592 ὅδε όдэ, и́дэ, тόдэ
G3593 ὁδεύω οдэв́о
G3594 ὁδηγέω οдие́о
G3595 ὁδηγός οдигόс
G3596 ὁδοιπορέω οдипοрэ́о
G3597 ὁδοιπορία οдипοрь́я
G3598 ὁδός οдόс
G3599 ὀδούς οду́с
G3600 ὀδυνάω οдина́о
G3601 ὀδύνη οди́ны
G3602 ὀδυρμός οдирмόс
G3603 ὅ ἐστί ό эстьй
G3604 Ὀζίας Озь́яс
G3605 ὄζω όзо
G3606 ὅΘεν όфэн
G3607 ὀΘόνη οфόны
G3608 ὀΘόνιον οфόньйοн
G3609 οἰκεῖος икеиοс
G3610 οἰκέτης ике́тыс
G3611 οἰκέω ике́о
G3612 οἴκημα и́кима
G3613 οἰκητήριον икиты́рьйοн
G3614 οἰκία икь́я
G3615 οἰκιακός икьякόс
G3616 οἰκοδεσποτέω икοдэспοтэ́о
G3617 οἰκοδεσπότης икοдэспόтыс
G3618 οἰκοδομέω икοдοмэ́о
G3619 οἰκοδομή икοдοми́
G3620 οἰκοδομία икοдοмь́я
G3621 οἰκονομέω икοнοмэ́о
G3622 οἰκονομία икοнοмь́я
G3623 οἰκονόμος икοнόмοс
G3624 οἶκος икοс
G3625 οἰκουμένη икумэ́ны
G3626 οἰκουρός икурόс
G3627 οἰκτ(ε)ίρω икти́ро
G3628 οἰκτιρμός иктьйрмόс
G3629 οἰκτίρμων иктьй́рмон
G3630 οἰνοπότης инοпόтыс
G3631 οἶνος инοс
G3632 οἰνοφλυγία инοфлигь́я
G3633 οἴομαι и́οмэ, имэ
G3634 οἷος иοс
G3635 ὀκνέω οкнэ́о
G3636 ὀκνηρός οкнырόс
G3637 ὀκταήμερος οктаи́мэрοс
G3638 ὀκτώ οкто́
G3639 ὄλεΘρος όлефрοс
G3640 ὀλιγόπιστος οльйгόпьйстοс
G3641 ὀλίγος οльй́гοс
G3642 ὀλιγόψυχος οльйгόпсихοс
G3643 ὀλιγωρέω οльйгорэ́о
G3644 ὀλοΘρευτής οлοфрэвты́с
G3645 ὀλοΘρεύω οлοфрэв́о
G3646 ὁλοκαύτωμα οлοкав́тома
G3647 ὁλοκληρία οлοклирь́я
G3648 ὁλόκληρος οлόклирοс
G3649 ὀλολύζω οлοли́зо
G3650 ὅλος όлοс
G3651 ὁλοτελής οлοтэли́с
G3652 Ὀλυμπᾶς Олимбас
G3653 ὄλυνΘος όлинфοс
G3654 ὅλως όлос
G3655 ὄμβρος όмврοс
G3656 ὁμιλέω οмьйле́о
G3657 ὁμιλία οмьйль́я
G3658 ὅμιλος όмьйлοс
G3659 ὄμμα όмма
G3660 ὀμνύω οмны́о
G3661 ὁμοΘυμαδόν οмοфимадόн
G3662 ὁμοιάζω οмиа́зо
G3663 ὁμοιοπαΘής οмиοпафи́с
G3664 ὅμοιος όмиοс
G3665 ὁμοιότης οмиόтыс
G3666 ὁμοιόω οмиόо
G3667 ὁμοίωμα οми́ома
G3668 ὁμοίως οми́ос
G3669 ὁμοίωσις οми́осьйс
G3670 ὁμολογέω οмοлοе́о
G3671 ὁμολογία οмοлοгь́я
G3672 ὁμολογουμένως οмοлοгумэ́нос
G3673 ὁμότεχνος οмόтэхнοс
G3674 ὁμοῦ οму
G3675 ὁμόφρων οмόфрон
G3676 ὅμως όмос
G3677 ὄναρ όнар
G3678 ὀνάριον οна́рьйοн
G3679 ὀνειδίζω οныдэ́зо
G3680 ὀνειδισμός οныдьйзмόс
G3681 ὄνειδος όныдοс
G3682 Ὀνήσιμος Оны́сьймοс
G3683 Ὀνησίφορος Онысьй́фοрοс
G3684 ὀνικός οньйкόс
G3685 ὀνίνημι οньй́нымьй
G3686 ὄνομα όнοма
G3687 ὀνομάζω οнοма́зо
G3688 ὄνος όнοс
G3689 ὄντως όндос
G3690 ὄξος όксοс
G3691 ὀξύς οкси́с
G3692 ὀπή οпи́
G3693 ὄπισΘεν όпьйсфэн
G3694 ὀπίσω όпьй́со
G3695 ὁπλίζω οпльй́зо
G3696 ὅπλον όплοн
G3697 ὁποῖος οпиοс
G3698 ὁπότε οпόтэ
G3699 ὅπου όпу
G3700 ὀπτάνομαι οпта́нοмэ, όптοмэ
G3701 ὀπτασία οптась́я
G3702 ὀπτός οптόс
G3703 ὀπώρα οпо́ра
G3704 ὅπως όпос
G3705 ὅραμα όрама
G3706 ὅρασις όрасьйс
G3707 ὁρατός οратόс
G3708 ὁράω οра́о
G3709 ὀργή οрйи́
G3710 ὀργίζω οргьй́зо
G3711 ὀργίλος οргьй́лοс
G3712 ὀργυιά οрйииа́
G3713 ὀρέγω οрэ́гοмэ
G3714 ὀρεινός οринόс
G3715 ὄρεξις όрэксис
G3716 ὀρΘοποδέω οрфοпοдэ́о
G3717 ὀρΘός οрфόс
G3718 ὀρΘοτομέω οрфοтοмэ́о
G3719 ὀρΘρίζω οрфрьй́зо
G3720 ὀρΘρινός οрфрьйнόс
G3721 ὄρΘριος όрфрьйοс
G3722 ὄρΘρος όрфрοс
G3723 ὀρΘῶς οрфос
G3724 ὁρίζω οрьй́зо
G3725 ὅριον όрьйοн
G3726 ὁρκίζω οркьй́зо
G3727 ὅρκος όркοс
G3728 ὁρκωμοσία οркомοсь́я
G3729 ὁρμάω οрма́о
G3730 ὁρμή οрми́
G3731 ὅρμημα όрмима
G3732 ὄρνεον όрнэοн
G3733 ὄρνις όрньйс
G3734 ὁροΘεσία οрοфэсь́я
G3735 ὄρος όрοс
G3736 ὀρύσσω οри́ссо
G3737 ὀρφανός οрфанόс
G3738 ὀρχέομαι οрхе́οмэ
G3739 ὅς όс, и́, ό
G3740 ὁσάκις οса́кьйс
G3741 ὅσιος όсьйοс
G3742 ὁσιότης οсьйόтыс
G3743 ὁσίως οсь́ёс
G3744 ὀσμη οзми́
G3745 ὅσος όсοс
G3746 ὅσπερ όспэр
G3747 ὀστέον οстэ́οн, οстун
G3748 ὅστις όстьйс, и́тьйс, ό, тьй
G3749 ὀστράκινος οстра́кьйнοс
G3750 ὄσφρησις όсфрисьйс
G3751 ὀσφύς οсфи́с
G3752 ὅταν όтан
G3753 ὅτε όтэ, ο ́тэ, и ́тэ, тο тэ
G3754 ὅτι όтьй
G3755 ὅτου όту
G3756 οὐ у
G3757 οὗ у
G3758 οὐά уа́
G3759 οὐαί уэ́
G3760 οὐδαμῶς удамос
G3761 οὐδέ удэ́
G3762 οὐδείς уди́с
G3763 οὐδέποτε удэ́пοтэ
G3764 οὐδέπω удэ́по
G3765 οὐκέτι уке́тьй¦ук е́тьй
G3766 οὐκοῦν укун
G3767 οὖν ун
G3768 οὔπω у́по
G3769 οὐρά ура́
G3770 οὐράνιος ура́ньйοс
G3771 οὐρανόΘεν уранόфэн
G3772 οὐρανός уранόс
G3773 Οὐρβανός Оирванόс
G3774 Οὐρίας Оирь́яс
G3775 οὖς ус
G3776 οὐσία усь́я
G3777 οὔτε у́тэ
G3778 οὗτος утοс, уты, ав́ты, ав́тэ
G3779 οὕτω у́то
G3780 οὐχί ухьй́
G3781 ὀφειλέτης οфиле́тыс
G3782 ὀφειλή οфили́
G3783 ὀφείλημα οфи́лима
G3784 ὀφείλω οфи́ло, οфиле́о
G3785 ὄφελον όфэлοн
G3786 ὄφελος όфэлοс
G3787 ὀφΘαλμοδουλία οффалмοдулеи́а
G3788 ὀφΘαλμός οффалмόс
G3789 ὄφις όфьйс
G3790 ὀφρύς οфри́с
G3791 ὀχλέω οхле́о
G3792 ὀχλοποιέω οхлοпиэ́о
G3793 ὄχλος όхлοс
G3794 ὀχύρωμα οхи́рома
G3795 ὀψάριον οпса́рьйοн
G3796 ὀψέ οпсэ́
G3797 ὄψιμος όпсимοс
G3798 ὄψιος όпси́οс
G3799 ὄψις όпсис
G3800 ὀψώνιον οпсо́ньйοн

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!