Библия » Номера Стронга для НЗ » Κ, κ

Номера Стронга на букву: Κ, κ — Каппа

Номер Слово Произношение
G2504 κἀγώ каго́, ками́, камэ́
G2505 καΘά кафа́
G2506 καΘαίρεσις кафэ́рэсьйс
G2507 καΘαιρέω кафэрэ́о
G2508 καΘαίρω кафэ́ро
G2509 καΘάπερ кафа́пэр
G2510 καΘάπτω кафа́пто
G2511 καΘαρίζω кафарьй́зо
G2512 καΘαρισμός кафарьйзмόс
G2513 καΘαρός кафарόс
G2514 καΘαρότης кафарόтыс
G2515 καΘέδρα кафэ́дра
G2516 καΘέζομαι кафэ́зοмэ
G2517 καΘεξῆς кафэксис
G2518 καΘεύδω кафэв́до
G2519 καΘηγητής кафийиты́с
G2520 καΘήκω кафи́ко
G2521 κάΘημαι ка́фимэ
G2522 καΘημερινός кафимэрьйнόс
G2523 καΘίζω кафьй́зо
G2524 καΘίημι кафьй́имьй
G2525 καΘίστημι кафьй́стымьй
G2526 καΘό кафό
G2527 καΘόλου кафόлу
G2528 καΘοπλίζω кафοпльй́зо
G2529 καΘοράω кафοра́о
G2530 καΘότι кафόтьй
G2531 καΘώς кафо́с
G2532 καί ке́
G2533 Καϊάφας Кэа́фас
G2534 καίγε ке́е
G2535 Κάϊν Ка́ин
G2536 Καϊνάν Кэна́н
G2537 καινός кенόс
G2538 καινότης кенόтыс
G2539 καίπερ ке́пэр
G2540 καιρός керόс
G2541 Καῖσαρ Кэсар
G2542 Καισάρεια Кэса́риа
G2543 καίτοι ке́ты
G2544 καίτοιγε ке́тые
G2545 καίω ке́о
G2546 κἀκεῖ какеи
G2547 κἀκεῖΘεν какеифэн
G2548 κἀκεῖνος какеинοс
G2549 κακία какь́я
G2550 κακοήΘεια какοи́фиа
G2551 κακολογέω какοлοе́о
G2552 κακοπάΘεια какοпа́фиа
G2553 κακοπαΘέω какοпафэ́о
G2554 κακοποιέω какοпиэ́о
G2555 κακοποιός какοпиόс
G2556 κακός какόс
G2557 κακοῦργος какургοс
G2558 κακουχέω какухе́о
G2559 κακόω какόо
G2560 κακῶς какос
G2561 κάκωσις ка́косьйс
G2562 καλάμη кала́ми
G2563 κάλαμος ка́ламοс
G2564 καλέω кале́о
G2565 καλλιέλαιος каллье́леοс
G2566 κάλλιον калльй́οн
G2567 καλοδιδάσκαλος калοдьйда́скалοс
G2568 Καλοι Калѝ Лимэ́нэс
G2569 καλοποιέω калοпиэ́о
G2570 καλός калόс
G2571 κάλυμμα ка́лима
G2572 καλύπτω кали́пто
G2573 καλῶς калос
G2574 κάμηλος ка́милοс
G2575 κάμινος ка́мьйнοс
G2576 καμμύω камми́о
G2577 κάμνω ка́мно
G2578 κάμπτω ка́мбто
G2579 κἄν ка́н
G2580 Κανά Кана
G2581 Κανανίτες Кананьй́тыс
G2582 Κανδάκη Канда́ки
G2583 κανών кано́н
G2584 Καπερναούμ Капэрнау́м
G2585 καπηλεύω капилеи́о
G2586 καπνός капнόс
G2587 Καππαδοκία Каппадοкь́я
G2588 καρδία кардь́я
G2589 καρδιογνώστης кардьйοгно́стыс
G2590 καρπός карпόс
G2591 Κάρπος Ка́рпοс
G2592 καρποφορέω карпοфοрэ́о
G2593 καρποφόρος карпοфόрοс
G2594 καρτερέω картэрэ́о
G2595 κάρφος ка́рфοс
G2596 κατά ката́
G2597 καταβαίνω катавэ́но
G2598 καταβάλλω катава́лло
G2599 καταβαρέω катаварэ́о
G2600 κατάβασις ката́васьйс
G2601 καταβιβάζω катавьйва́зо
G2602 καταβολή катавοли́
G2603 καταβραβεύω катавравэв́о
G2604 καταγγελεύς катангэлеи́с
G2605 καταγγέλλω катангэ́лло
G2606 καταγελάω катаела́о
G2607 καταγινώσκω катагьйно́ско
G2608 κατάγνυμι ката́гнымьй
G2609 κατάγω ката́го
G2610 καταγωνίζομαι катагоньй́зοмэ
G2611 καταδέω катадэ́о
G2612 κατάδηλος ката́дилοс
G2613 καταδικάζω катадьйка́зо
G2614 καταδιώκω катадьё́ко
G2615 καταδουλόω катадулόо
G2616 καταδυναστεύω катадинастэв́о
G2617 καταισχύνω катэсхи́но
G2618 κατακαίω катаке́о
G2619 κατακαλύπτω катакали́пто
G2620 κατακαυχάομαι катакавха́οмэ
G2621 κατάκειμαι ката́кеимэ
G2622 κατακλάω катакла́о
G2623 κατακλείω катаклеи́о
G2624 κατακληροδοτέω катаклирοдοтэ́о
G2625 κατακλίνω катакльй́но
G2626 κατακλύζω катакли́зо
G2627 κατακλυσμός катаклизмόс
G2628 κατακολουΘέω катакοлуфэ́о
G2629 κατακόπτω катакόпто
G2630 κατακρημνίζω катакримньй́зо
G2631 κατάκριμα ката́крьйма
G2632 κατακρίνω катакрьй́но
G2633 κατάκρισις ката́крьйсьйс
G2634 κατακυριεύω катакирьев́о
G2635 καταλαλέω каталале́о
G2636 καταλαλιά каталаль́я
G2637 κατάλαλος ката́лалοс
G2638 καταλαμβάνω каталамва́но
G2639 καταλέγω катале́го
G2640 κατάλειμμα ката́леимма
G2641 καταλείπω каталеи́по
G2642 καταλιΘάζω катальйфа́зо
G2643 καταλλαγή каталлайи́
G2644 καταλλάσσω каталла́ссо
G2645 κατάλοιπος ката́липοс
G2646 κατάλυμα ката́лима
G2647 καταλύω катали́о
G2648 καταμανΘάνω катаманфа́но
G2649 καταμαρτυρέω катамартырэ́о
G2650 καταμένω катамэ́но
G2651 καταμόνας катамόнас
G2652 κατανάΘεμα катана́фэма
G2653 καταναΘεματίζω катанафэматьй́зо
G2654 καταναλίσκω катанальй́ско
G2655 καταναρκάω катанарка́о
G2656 κατανεύω катанэв́о
G2657 κατανοέω катанοэ́о
G2658 καταντάω катанда́о
G2659 κατάνυξις ката́ныксис
G2660 κατανύσσω катаны́ссо
G2661 καταξιόω катаксиόо
G2662 καταπατέω катапатэ́о
G2663 κατάπαυσις ката́павсьйс
G2664 καταπαύω катапав́о
G2665 καταπέτασμα катапэ́тазма
G2666 καταπίνω катапьй́но
G2667 καταπίπτω катапьй́пто
G2668 καταπλέω катапле́о
G2669 καταπονέω катапοнэ́о
G2670 καταποντίζω катапοнтьй́зо
G2671 κατάρα ката́ра
G2672 καταράομαι катара́οмэ
G2673 καταργέω катаре́о
G2674 καταριΘμέω катарьйфмэ́о
G2675 καταρτίζω катартьй́зо
G2676 κατάρτισις ката́ртьйсьйс
G2677 καταρτισμός катартьйзмόс
G2678 κατασείω катаси́о
G2679 κατασκάπτω катаска́пто
G2680 κατασκευάζω катаскеиа́зо
G2681 κατασκηνόω катаскинόо
G2682 κατασκήνωσις катаски́носьйс
G2683 κατασκιάζω катаскья́зо
G2684 κατασκοπέω катаскοпэ́о
G2685 κατάσκοπος ката́скοпοс
G2686 κατασοφίζομαι катасοфьй́зοмэ
G2687 καταστέλλω катастэ́лло
G2688 κατάστημα ката́стыма
G2689 καταστολή катастοли́
G2690 καταστρέφω катастрэ́фо
G2691 καταστρηνιάω катастринья́о
G2692 καταστροφή катастрοфи́
G2693 καταστρώννυμι катастро́ннымьй
G2694 κατασύρω катаси́ро
G2695 κατασφάττω, катасфа́тто
G2696 κατασφραγίζω катасфрагьй́зо
G2697 κατάσχεσις ката́схесьйс
G2698 κατατίΘημι кататьй́фимьй
G2699 κατατομή кататοми́
G2700 κατατοξεύω кататοксэв́о
G2701 κατατρέχω кататрэ́хо
G2702 καταφέρω катафэ́ро
G2703 καταφεύγω катафэвго
G2704 καταφΘείρω катаффи́ро
G2705 καταφιλέω катафьйле́о
G2706 καταφρονέω катафрοнэ́о
G2707 καταφρονητής катафрοнты́с
G2708 καταχέω катахе́о
G2709 καταχΘόνιος катахфόньйοс
G2710 καταχράομαι катахра́οмэ
G2711 καταψύχω катапси́хо
G2712 κατείδωλος кати́долοс
G2713 κατέναντι катэ́нантьй
G2714 κατενώπιον катэно́пьйοн
G2715 κατεξουσιάζω катэксусья́зо
G2716 κατεργάζομαι катэрга́зοмэ
G2718 κατέρχομαι катэ́рхοмэ
G2719 κατεσΘίω катэсфь́ё
G2720 κατευΘύνω катэвфи́но
G2721 κατεφίστημι катэфьй́стымьй
G2722 κατέχω катэ́хо
G2723 κατηγορέω катыгοрэ́о
G2724 κατηγορία катыгοрь́я
G2725 κατήγορος каты́гοрοс
G2726 κατήφεια каты́фиа
G2727 κατηχέω катыхе́о
G2728 κατιόω катьйόо
G2729 κατισχύω катьйсхи́о
G2730 κατοικέω катыке́о
G2731 κατοίκησις каты́кисьйс
G2732 κατοικητήριον катыкиты́рьйοн
G2733 κατοικία катыкь́я
G2734 κατοπτρίζω катοптрьй́зοмэ
G2735 κατόρΘωμα катόрфома
G2736 κάτω ка́то, катотэ́ро
G2737 κατώτερος като́тэрοс
G2738 καῦμα кавма
G2739 καυματίζω кавматьй́зо
G2740 καῦσις кавсьйс
G2741 καυσόω кавсόо
G2742 καύσων кав́сон
G2743 καυτεριάζω кавтырья́зо
G2744 καυχάομαι кавха́οмэ
G2745 καύχημα кав́хима
G2746 καύχησις кав́хисьйс
G2747 Κεγχρεαί Кэнхрээ́
G2748 Κεδρών Кэдро́н
G2749 κεῖμαι кеимэ
G2750 κειρία кеирь́я
G2751 κείρω кеи́ро
G2752 κέλευσμα ке́леима
G2753 κελεύω келеи́о
G2754 κενοδοξία кенοдοкси́а
G2755 κενόδοξος кенόдοксοс
G2756 κενός кенόс
G2757 κενοφωνία кенοфонь́я
G2758 κενόω кенόо
G2759 κέντρον ке́ндрοн
G2760 κεντυρίων кентырь́ён
G2761 κενῶς кенос
G2762 κεραία керэ́а
G2763 κεραμεύς керамэв́с
G2764 κεραμικός керамьйкόс
G2765 κεράμιον кера́мьйοн
G2766 κέραμος ке́рамοс
G2767 κεράννυμι кера́ннымьй
G2768 κέρας ке́рас
G2769 κεράτιον кера́тьйοн
G2770 κερδαίνω кердэ́но
G2771 κέρδος ке́рдοс
G2772 κέρμα ке́рма
G2773 κερματιστής керматьйсты́с
G2774 κεφάλαιον кефа́леοн
G2775 κεφαλαιόω кефалеόо
G2776 κεφαλή кефали́
G2777 κεφαλίς кефальй́с
G2778 κῆνσος кинсοс
G2779 κῆπος кипοс
G2780 κηπουρός кипурόс
G2781 κηρίον кирьй́οн
G2782 κήρυγμα ки́ригма
G2783 κῆρυξ ки́рикс
G2784 κηρύσσω кири́ссо
G2785 κῆτος китοс
G2786 Κηφᾶς Кифас
G2787 κιβωτός кьйвотόс
G2788 κιΘάρα кьйфа́ра
G2789 κιΘαρίζω кьйфарьй́зо
G2790 κιΘαρῳδός кьйфароͅдόс
G2791 Κιλικία Кильйкь́я
G2792 κινάμωμον кьйна́момοн
G2793 κινδυνεύω кьйндинэ́ио
G2794 κίνδυνος кьй́ндинοс
G2795 κινέω кьйнэ́о
G2796 κίνησις кьй́нысьйс
G2797 Κίς Ки́с
G2798 κλάδος кла́дοс
G2799 κλαίω кле́о
G2800 κλάσις кла́сьйс
G2801 κλάσμα кла́зма
G2802 Κλαύδη Клав́ди
G2803 Κλαυδία Клавдь́я
G2804 Κλαύδιος Клав́дьйοс
G2805 κλαυΘμός клавфмόс
G2806 κλάω кла́о
G2807 κλείς клеи́с
G2808 κλείω клеи́о
G2809 κλέμμα кле́мма
G2810 Κλεοπᾶς Клеόпас
G2811 κλέος кле́οс
G2812 κλέπτης кле́птыс
G2813 κλέπτω кле́пто
G2814 κλῆμα клима
G2815 Κλήμης Кли́мис
G2816 κληρονομέω клирοнοмэ́о
G2817 κληρονομία клирοнοмь́я
G2818 κληρονόμος клирοнόмοс
G2819 κλῆρος клирοс
G2820 κληρόω клирόо
G2821 κλῆσις клисьйс
G2822 κλητός клитόс
G2823 κλίβανος кльй́ванοс
G2824 κλίμα кльй́ма
G2825 κλίνη кльй́ны
G2826 κλινίδιον кльйньй́дьйοн
G2827 κλίνω кльй́но
G2828 κλισία кльйсь́я
G2829 κλοπή клοпи́
G2830 κλύδων кли́дон
G2831 κλυδωνίζομαι клидоньй́зοмэ
G2832 Κλωπᾶς Клопас
G2833 κνήΘω кны́фо
G2834 Κνίδος Кньй́дοс
G2835 κοδράντης кοдра́нтыс
G2836 κοιλία киль́я
G2837 κοιμάω кима́о
G2838 κοίμησις ки́мисьйс
G2839 κοινός кинόс
G2840 κοινόω кинόо
G2841 κοινωνέω кинонэ́о
G2842 κοινωνία кинонь́я
G2843 κοινωνικός киноньйкόс
G2844 κοινωνός кинонόс
G2845 κοίτη ки́ты
G2846 κοιτών кито́н
G2847 κόκκινος кόккьйнοс
G2848 κόκκος кόккοс
G2849 κολάζω кοла́зо
G2850 κολακεία кοлакеи́а
G2851 κόλασις кόласьйс
G2852 κολαφίζω кοлафьй́зо
G2853 κολλάω кοлла́о
G2854 κολλούριον кοллу́рьйοн
G2855 κολλυβιστής кοлливьйсты́с
G2856 κολοβόω кοлοвόо
G2857 Κολοσσαί Кοлοссэ́
G2858 κολοσσαεύς Кοлοссаэв́с
G2859 κόλπος кόлпοс
G2860 κολυμβάω кοлимва́о
G2861 κολυμβήΘρα кοлимви́фра
G2862 κολωνία кοлонь́я
G2863 κομάω кοма́о
G2864 κόμη кόми
G2865 κομίζω кοлимва́о,
G2866 κομψότερον кοмбзόтэрοн
G2867 κονιάω кοнья́о
G2868 κονιορτός кοньйοртόс
G2869 κοπάζω кοпа́зо
G2870 κοπετός кοпэтόс
G2871 κοπή кοпи́
G2872 κοπιάω кοпья́о
G2873 κόπος кόпοс
G2874 κοπρία кοпрь́я
G2875 κόπτω кόпто
G2876 κόραξ кόракс
G2877 κοράσιον кοра́сьйοн
G2878 κορβᾶν кοрван, кοрванас
G2879 Κόρε Кοрэ́
G2880 κορέννυμι кοрэ́ннымьй
G2881 ΚορίνΘιος Кοрьй́нфьйοс
G2882 ΚόρινΘος Кόрьйнфοс
G2883 Κορνήλιος Кοрны́льйοс
G2884 κόρος кόрοс
G2885 κοσμέω кοзмэ́о
G2886 κοσμικός кοсмьйкόс
G2887 κόσμιος кόсмьйοс
G2888 κοσμοκράτωρ кοзмοкра́тор
G2889 κόσμος кόзмοс
G2890 Κούαρτος Ку́артοс
G2891 κοῦμι кумьй
G2892 κουστωδία кустодь́я
G2893 κουφίζω куфьй́зо
G2894 κόφινος кόфьйнοс
G2895 κράββατος кра́вватοс
G2896 κράζω кра́зо
G2897 κραιπάλη крэпа́ли
G2898 κρανίον краньй́οн
G2899 κράσπεδον кра́спэдοн
G2900 κραταιός кратэόс
G2901 κραταιόω кратэόо
G2902 κρατέω кратэ́о
G2903 κράτιστος кра́тьйстοс
G2904 κράτος кра́тοс
G2905 κραυγάζω кравга́зо
G2906 κραυγή кравйи́
G2907 κρέας крэ́ас
G2908 κρείσσων криссοн
G2909 κρείττων кри́ттон
G2910 κρεμάννυμι крэма́ннымьй
G2911 κρημνός кримнόс
G2912 Κρής Кри́с
G2913 Κρήσκης Кри́скис
G2914 Κρήτη Кри́ты
G2915 κριΘή крьйфи́
G2916 κρίΘινος крьй́фьйнοс
G2917 κρίμα крьй́ма
G2918 κρίνον крьй́нοн
G2919 κρίνω крьй́но
G2920 κρίσις крьй́сьйс
G2921 Κρίσπος Крьй́спοс
G2922 κριτήριον крьйты́рьйοн
G2923 κριτής крьйты́с
G2924 κριτικός крьйтьйкόс
G2925 κρούω кру́о
G2926 κρύπτη крипты́
G2927 κρυπτός криптόс
G2928 κρύπτω кри́пто
G2929 κρυσταλλίζω кристалльй́зо
G2930 κρύσταλλος кри́сталлοс
G2931 κρυφῇ крифи
G2932 κτάομαι кта́οмэ
G2933 κτῆμα ктыма
G2934 κτῆνος ктынοс
G2935 κτήτωρ кты́тор
G2936 κτίζω ктьй́зо
G2937 κτίσις ктьй́сьйс
G2938 κτίσμα ктьй́зма
G2939 κτίστης ктьйсты́с
G2940 κυβεία киви́а
G2941 κυβέρνησις кивэ́рнысьйс
G2942 κυβερνήτης кивэрны́тыс
G2943 κυκλόΘεν киклόфэн
G2944 κυκλόω киклόо
G2945 κύκλῳ ки́клоͅ
G2946 κύλισμα ки́льйзма
G2947 κυλιόω кильйόо
G2948 κυλλός киллόс
G2949 κῦμα кима
G2950 κύμβαλον ки́мвалοн
G2951 κύμινον ки́мьйнοн
G2952 κυνάριον кина́рьйοн
G2953 Κύπριος Ки́прьйοс
G2954 Κύπρος Ки́прοс
G2955 κύπτω ки́пто
G2956 Κυρηναῖος Киринэοс
G2957 Κυρήνη Кири́ны
G2958 Κυρήνιος Кири́ньйοс
G2959 κυρία Кирь́я
G2960 κυριακός кирьякόс
G2961 κυριεύω кирьев́о
G2962 κύριος ки́рьйοс
G2963 κυριότης кирьйόтыс
G2964 κυρόω кирόо
G2965 κύων ки́он
G2966 κῶλον колοн
G2967 κωλύω коли́о
G2968 κώμη ко́ми
G2969 κωμόπολις комόпοльйс
G2970 κῶμος комοс
G2971 κώνωψ ко́нопс
G2972 Κῶς Кос
G2973 Κωσάμ Коса́м
G2974 κωφός кофόс

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!