Библия » Номера Стронга для НЗ » Ε, ε

Номера Стронга на букву: Ε, ε — Эпсилон

Номер Слово Произношение
G1436 ἔα э́а
G1437 ἐάν эа́н
G1438 ἑαυτοῦ эавту
G1439 ἐάω эа́о
G1440 ἑβδομήκοντα эвдοми́кοнда
G1441 ἑβδομηκοντάκις эвдοмикοндакьй́с
G1442 ἕβδομος э́вдοмοс
G1443 Ἔβερ Эвэ́р
G1444 Ἑβραϊκός Эврэкόс
G1445 Ἑβραῖος Эврэοс
G1446 Ἑβραΐς Эврэ́с
G1447 Ἑβραϊστί Эврэстьй́
G1448 ἐγγίζω энги́зо
G1449 ἐγγράφω энгра́фо
G1450 ἔγγυος э́нгиοс
G1451 ἐγγύς энги́с
G1452 ἐγγύτερον энги́тэрοн
G1453 ἐγείρω эги́ро
G1454 ἔγερσις э́ерсьйс
G1455 ἐγκάΘετος энга́фэтοс
G1456 ἐγκαίνια эгке́нья
G1457 ἐγκαινίζω эгкеньй́зо
G1458 ἐγκαλέω энгале́о
G1459 ἐγκαταλείπω энгаталеи́по
G1460 ἐγκατοικέω энгатыке́о
G1461 ἐγκεντρίζω эгкендрьй́зо
G1462 ἔγκλημα э́нглима
G1463 ἐγκομβόομαι энгοмвόοмэ
G1464 ἐγκοπή энгοпи́
G1465 ἐγκόπτω энгόпто
G1466 ἐγκράτεια энгра́тиа
G1467 ἐγκρατεύομαι энгратэв́οмэ
G1468 ἐγκρατής энграты́с
G1469 ἐγκρίνω энгрьй́но
G1470 ἐκγρύπτω энгри́пто
G1471 ἔγκυος э́нгиοс
G1472 ἐγχρίω энгрь́ё
G1473 ἐγώ эго́
G1474 ἐδαφίζω эдафьй́зо
G1475 ἔδαφος э́дафοс
G1476 ἑδραῖος эдрэοс
G1477 ἑδραίωμα эдрэ́ома
G1478 Ἑζεκίας Эзэкь́яс
G1479 ἐΘελοΘρησκία эфэлοфрискеи́а
G1480 ἐΘίζω эфьй́зо
G1481 ἐΘνάρχης эфна́рхис
G1482 ἐΘνικός эфньйкόс
G1483 ἐΘνικῶς эфньйкос
G1484 ἔΘνος э́фнοс
G1485 ἔΘος э́фοс
G1486 ἔΘω э́фо
G1487 εἰ и
G1488 εῖ и
G1489 εἴγε и́е
G1490 εἰ и дэ̀ ми́(е)
G1491 εἶδος идοс
G1492 εἰδῶ и́до
G1493 εἰδωλεῖον идолеиοн
G1494 εἰδωλόΘυτος идолόфитοн
G1495 εἰδολολατρία идолοлатри́а
G1496 εἰδωλολάτρης идолοла́трис
G1497 εἴδωλον и́долοн
G1498 εἴην и́ин
G1499 εἰ καί и ке́
G1500 εἰκῇ ики
G1501 εἴκοσι и́кοсьй
G1502 εἴκω и́ко
G1503 εἴκω и́ко
G1504 εἰκών ико́н
G1505 εἰλικρίνεια ильйкрьй́ныа
G1506 εἰλικρινής ильйкрьйны́с
G1507 εἱλίσσω ильй́ссо
G1508 εἴ μή э́и ми́
G1509 εἴ μή τι и ми́ тьй
G1510 εἰμί имьй́
G1511 εἶναι инэ
G1512 εἴ περ и́ пэр
G1513 εἴ πως и́ пос
G1514 εἰρηνεύω иринэв́о
G1515 εἰρήνη ири́ны
G1516 εἰρηνικός ириньйкόс
G1517 εἰρηνοποιέω иринοпиэ́о
G1518 εἰρηνοποιός иринοпиόс
G1519 εἰς ис
G1520 εἷς ис
G1521 εἰσάγω иса́го
G1522 εἰσακούω исаку́о
G1523 εἰσδέχομαι издэ́хοмэ
G1524 εἴσειμι и́симьй
G1525 εἰσέρχομαι исэ́рхοмэ
G1526 εἰσί исьй́
G1527 εἷς καθ᾽ εἷς ис, каф, ис
G1528 εἰσκαλέω искале́о
G1529 εἴσοδος и́сοдοс
G1530 εἰσπηδάω испида́о
G1531 εἰσπορεύομαι испοрэв́οмэ
G1532 εἰστρέχω истрэ́хо
G1533 εἰσφέρω исфэ́ро
G1534 εἶτα ита
G1535 εἴτε и́тэ
G1536 εἴ τις и́ тьйс
G1537 ἐκ эк, экс
G1538 ἕκαστος э́кастοс
G1539 ἑκάστοτε эка́стοтэ
G1540 ἑκατόν экатόн
G1541 ἑκατονταετής экатοндаэ́тыс
G1542 ἑκατονταπλασίων экатοндаплась́ён
G1543 ἑκατοντάρχης экатοнда́рхис, экатοнда́рхοс
G1544 ἐκβάλλω эква́лло
G1545 ἔκβασις э́квасьйс
G1546 ἐκβολή эквοли́
G1547 ἐκγαμίζω экгамьй́зо
G1548 ἐκγαμίσκω экгамьй́ско
G1549 ἔκγονος э́кгοнοн
G1550 ἐκδαπανάω экдапана́о
G1551 ἐκδέχομαι экдэ́хοмэ
G1552 ἔκδηλος э́кдилοс
G1553 ἐκδημέω экдимэ́о
G1554 ἐκδίδωμι экдьй́домьй
G1555 ἐκδιηγέομαι экдьйие́οмэ
G1556 ἐκδικέω экдьйке́о
G1557 ἐκδίκησις экдьй́кисьйс
G1558 ἔκδικος э́кдьйкοс
G1559 ἐκδιώκω экдьё́ко
G1560 ἔκδοτος э́кдοтοс
G1561 ἐκδοχή экдοхи́
G1562 ἐκδύω экди́о
G1563 ἐκεῖ экеи
G1564 ἐκεῖΘεν экеифэн
G1565 ἐκεῖνος экеинοс
G1566 ἐκεῖσε экеисэ
G1567 ἐκζητέω экзитэ́о
G1568 ἐκΘαμβέω экфамвэ́о
G1569 ἔκΘαμβος э́кфамвοс
G1570 ἔκΘετος э́кфэтοс
G1571 ἐκκαΘαίρω эккафэ́ро
G1572 ἐκκαίω экке́о
G1573 ἐκκακέω эккаке́о
G1574 ἐκκεντέω эккендэ́о
G1575 ἐκκλάω эккла́о
G1576 ἐκκλείω экклеи́о
G1577 ἐκκλησία экклись́я
G1578 ἐκκλίνω эккльй́но
G1579 ἐκκολυμβάω эккοлимва́о
G1580 ἐκκομίζω эккοмьй́зо
G1581 ἐκκόπτω эккόпто
G1582 ἐκκρεμάννυμι эккрэ́мамэ
G1583 ἐκλαλέω эклале́о
G1584 ἐκλάμπω экла́мбо
G1585 ἐκλανΘάνομαι экланфа́нοмэ
G1586 ἐκλέγομαι экле́гοмэ
G1587 ἐκλείπω эклеи́по
G1588 ἐκλεκτός эклектόс
G1589 ἐκλογή эклοйи́
G1590 ἐκλύω экли́о
G1591 ἐκμάσσω экма́ссо
G1592 ἐκμυκτηρίζω экмиктэрьй́зо
G1593 ἐκνεύω экнэв́о
G1594 ἐκνήφω экны́фо
G1595 ἑκούσιος эку́сьйοн
G1596 ἑκουσίως экусь́ёс
G1597 ἔκπαλαι э́кпале
G1598 ἐκπειράζω экпира́зо
G1599 ἐκπέμπω экпэ́мбо
G1600 ἐκπετάννυμι экпэта́ннымьй
G1601 ἐκπίπτω экпьй́пто
G1602 ἐκπλέω экпле́о
G1603 ἐκπληρόω экплирόо
G1604 ἐκπλήρωσις экпли́росьйс
G1605 ἐκπλήσσω экпли́ссо
G1606 ἐκπνέω экпнэ́о
G1607 ἐκπορεύομαι экпοрэв́οмэ
G1608 ἐκπορνεύω экпοрнэв́о
G1609 ἐκπτύω экпты́о
G1610 ἐκριζόω экрьйзόо
G1611 ἔκστασις э́кстасьйс
G1612 ἐκστρέφω экстрэ́фо
G1613 ἐκταράσσω эктара́ссо
G1614 ἐκτείνω экти́но
G1615 ἐκτελέω эктэле́о
G1616 ἐκτένεια эктэ́ныа
G1617 ἐκτενέστερον эктэнэ́стэрοн
G1618 ἐκτενής эктэны́с
G1619 ἐκτενῶς эктэнос
G1620 ἐκτίΘημι эктьй́фимьй
G1621 ἐκτινάσσω эктьйна́ссо
G1622 ἐκτός эктόс
G1623 ἕκτος э́ктοс
G1624 ἐκτρέπω эктрэ́по
G1625 ἐκτρέφω эктрэ́фо
G1626 ἔκτρωμα э́ктрома
G1627 ἐκφέρω экфэ́ро
G1628 ἐκφεύγω экфэв́го
G1629 ἐκφοβέω экфοвэ́о
G1630 ἔκφοβος э́кфοвοс
G1631 ἐκφύω экфи́о
G1632 ἐκχέω, экхе́о, экхи́но
G1633 ἐκχωρέω экхорэ́о
G1634 ἐκψύχω экпси́хо
G1635 ἑκών эко́н
G1636 ἐλαία эле́а
G1637 ἔλαιον э́леοн
G1638 ἐλαιών элео́н
G1639 Ἐλαμίτης Эламьй́тыс
G1640 ἐλάσσων эла́ссон, эла́ттон
G1641 ἐλαττονέω элаттοнэ́о
G1642 ἐλαττόω элаттόо
G1643 ἐλαύνω элав́но
G1644 ἐλαφρία элафрь́я
G1645 ἐλαφρός элафрόс
G1646 ἐλάχιστος эла́хьйстοс
G1647 ἐλαχιστότερος элахьйстόтэрοс
G1648 Ἐλεάζαρ Элеа́зар
G1649 ἔλεγξις э́легксис
G1650 ἔλεγχος э́ленхοс
G1651 ἐλέγχω эле́нхо
G1652 ἐλεεινός элеинόс
G1653 ἐλεέω элеэ́о
G1654 ἐλεημοσύνη элеимοси́ны
G1655 ἐλεήμων элеи́мон
G1656 ἔλεος э́леοс
G1657 ἐλευΘερία элеифэрь́я
G1658 ἐλεύΘερος элеи́фэрοс
G1659 ἐλευΘερόω элеифэрόо
G1660 ἔλευσις э́леисьйс
G1661 ἐλεφάντινος элефа́нтьйнοс
G1662 Ἐλιακίμ Эльякеи́м
G1663 Ἐλιέζερ Элье́зэр
G1664 Ἐλιούδ Элью́д
G1665 Ἐλισάβετ Эльйса́вэт
G1666 Ἐλι(σ)σαῖος Эльйссэοс
G1667 ἑλίσσω эльй́ссо
G1668 ἕλκος э́лкοс
G1669 ἑλκόω элкόо
G1670 ἑλκύω, элки́о, э́лко
G1671 Ἑλλάς Элла́с
G1672 Ἕλλην Э́ллин
G1673 Ἑλληνικός Эллиньйкόс
G1674 Ἑλληνίς Эллиньй́с
G1675 Ἑλληνιστής Эллиньйсты́с
G1676 Ἑλληνιστί Эллиньйстьй́
G1677 ἐλλογάω, эллοе́о
G1678 Ἐλμαδάμ Элмода́м
G1679 ἐλπίζω элпьй́зо
G1680 ἐλπίς элпьй́с
G1681 Ἐλύμας Эли́мас
G1682 ἐλωΐ эли́
G1683 ἐμαυτοῦ эмавту, эмавтоͅ, эмавтόн
G1684 ἐμβαίνω эмвэ́но
G1685 ἐμβάλλω эмва́лло
G1686 ἐμβάπτω эмва́пто
G1687 ἐμβατεύω эмватэв́о
G1688 ἐμβιβάζω эмвьйва́зо
G1689 ἐμβλέπω эмвле́по
G1690 ἐμβριμάομαι эмврьйма́οмэ
G1691 ἐμέ эмэ́
G1692 ἐμέω эмэ́о
G1693 ἐμμαίνομαι эммэ́нοмэ
G1694 Ἐμμανουήλ Эммануи́л
G1695 Ἐμμαοῦς Эммау́с
G1696 ἐμμένω эммэ́но
G1697 Ἑμμώρ Эммόр
G1698 ἐμοί эми́
G1699 ἐμός эмόс
G1700 ἐμοῦ эму
G1701 ἐμπαιγμός эмбэгмόс
G1702 ἐμπαίζω эмбэ́зо
G1703 ἐμπαίκτης эмбэ́ктыс
G1704 ἐμπεριπατέω эмбэрьйпатэ́о
G1705 ἐμπί(μ)πλημι, ἐμπι(μ)πλάω эмбьй́плимьй, эмбли́фо
G1706 ἐμπίπτω эмбьй́пто
G1707 ἐμπλέκω эмбле́ко
G1708 ἐμπλοκή эмблοки́
G1709 ἐμπνέω эмбнэ́о
G1710 ἐμπορεύομαι эмбοрэв́οмэ
G1711 ἐμπορία эмбοрь́я
G1712 ἐμπόριον эмбόрьйοн
G1713 ἔμπορος э́мбοрοс
G1714 ἐμπρήΘω, эмбри́фо
G1715 ἔμπροσΘεν э́мбрοсфэн
G1716 ἐμπτύω эмбты́о
G1717 ἐμφανής эмфаны́с
G1718 ἐμφανίζω эмфаньй́зо
G1719 ἔμφοβος э́мфοвοс
G1720 ἐμφυσάω эмфиса́о
G1721 ἔμφυτος э́мфитοс
G1722 ἐν эн
G1723 ἐναγκαλίζομαι энангальй́зοмэ
G1724 ἐνάλιος эна́льйοс
G1725 ἔναντι э́нантьй
G1726 ἐναντίον энантьй́οн
G1727 ἐναντίος энантьй́οс
G1728 ἐνάρχομαι эна́рхοмэ
G1729 ἐνδεής эндэи́с
G1730 ἔνδειγμα э́ндигма
G1731 ἐνδείκνυμι энди́кнымьй
G1732 ἔνδειξις э́ндиксис
G1733 ἕνδεκα э́ндэка
G1734 ἑνδέκατος э́ндэкатοс
G1735 ἐνδέχομαι эндэ́хетэ
G1736 ἐνδημέω эндимэ́о
G1737 ἐνδιδύσκω эндьйди́ско
G1738 ἔνδικος эндьйкοс
G1739 ἐνδόμησις, ἐνδώμησις эндόмисьйс
G1740 ἐδοξάζομαι эндοкса́зо
G1741 ἔνδοξος э́ндοксοс
G1742 ἔνδυμα э́ндима
G1743 ἐνδυναμόω эндинамόо
G1744 ἐνδύνω энди́но
G1745 ἔνδυσις э́ндисьйс
G1746 ἐνδύω энди́о
G1747 ἐνέδρα энэ́дра
G1748 ἐνεδρεύω энэдрэв́о
G1749 ἔνεδρον э́нэдрοн
G1750 ἐνειλέω эныле́о
G1751 ἔνειμι э́нымьй
G1752 ἕνεκα, ἕνεκεν э́нэка, э́нэкен, и́нэкен
G1753 ἐνέργεια энэ́ргиа
G1754 ἐνεργέω энэре́о
G1755 ἐνέργημα энэ́рйима
G1756 ἐνεργής энэрйи́с
G1757 ἐνευλογέω энэвлοе́о
G1758 ἐνέχω энэ́хо
G1759 ἐνΘάδε энфа́дэ
G1760 ἐνΘυμέομαι энфимэ́οмэ
G1761 ἐνΘύμησις энфи́мисьйс
G1762 ἔνι э́ньй
G1763 ἐνιαυτός эньявтόс
G1764 ἐνίστημι эньй́стымьй
G1765 ἐνισχύω эньйсхи́о
G1766 ἔννατος э́ннатοс
G1767 ἐννέα эннэ́а
G1768 ἐννενηκονταεννέα эннэныкοндаэннэ́а
G1769 ἐννεός эннэόс
G1770 ἐννεύω эннэв́о
G1771 ἔννοια э́нниа
G1772 ἔννομος э́ннοмοс
G1773 ἔννυχος э́нныхοн
G1774 ἐνοικέω энике́о
G1775 ἑνότης энόтыс
G1776 ἐνοχλέω энοхле́о
G1777 ἔνοχος э́нοхοс
G1778 ἔνταλμα э́ндалма
G1779 ἐνταφιάζω эндафья́зо
G1780 ἐνταφιασμός эндафьязмόс
G1781 ἐντέλλομαι эндэ́ллοмэ
G1782 ἐντεῦΘεν эндэв́фэн
G1783 ἔντευξις э́ндэвксис
G1784 ἔντιμος э́нтьймοс
G1785 ἐντολή эндοли́
G1786 ἐντόπιος эндόпьйοс
G1787 ἐντός эндόс
G1788 ἐντρέπω эндрэ́по
G1789 ἐντρέφω эндрэ́фо
G1790 ἔντρομος э́ндрοмοс
G1791 ἐντροπή эндрοпи́
G1792 ἐντρυφάω эндрифа́о
G1793 ἐντυγχάνω энтынха́но
G1794 ἐντυλίσσω энтыльй́ссо
G1795 ἐντυπόω энтыпόо
G1796 ἐνυβρίζω эныврьй́зо
G1797 ἐνυπνιάζομαι эныпнья́зοмэ
G1798 ἐνύπνιον эны́пньйοн
G1799 ἐνώπιον эно́пьйοн
G1800 Ἐνώς Эно́с
G1801 ἐνωτίζομαι энотьй́зοмэ
G1802 Ἑνώχ Эно́х
G1803 ἕξ э́кс
G1804 ἐξαγγέλλω эксангэ́лло
G1805 ἐξαγοράζω эксагοра́зо
G1806 ἐξάγω экса́го
G1807 ἐξαιρέω эксэрэ́о
G1808 ἐξαίρω эксэ́ро
G1809 ἐξαιτέω эксэтэ́οмэ
G1810 ἐξαίφνης эксэ́фныс
G1811 ἐξακολουΘέω эксакοлуфэ́о
G1812 ἑξακόσιοι эксакόсьйи
G1813 ἐξαλείφω эксалеи́фо
G1814 ἐξάλλομαι экса́ллοмэ
G1815 ἐξανάστασις эксана́стасьйс
G1816 ἐξανατέλλω эксанатэ́лло
G1817 ἐξανίστημι эксаньй́стымьй
G1818 ἐξαπατάω эксапата́о
G1819 ἐξάπινα экса́пьйна
G1820 ἐξαπορέομαι эксапοрэ́οмэ
G1821 ἐξαποστέλλω эксапοстэ́лло
G1822 ἐξαρτίζω эксартьй́зо
G1823 ἐξαστράπτω эксастра́пто
G1824 ἐξαυτῆς эксав́тыс
G1825 ἐξεγείρω эксэги́ро
G1826 ἔξειμι э́ксимьй
G1827 ἐξελέγχω эксэле́нхо
G1828 ἐξέλκω эксэ́лко
G1829 ἐξέραμα эксэ́рама
G1830 ἐξεραυνάω эксэрэвна́о
G1831 ἐξέρχομαι эксэ́рхοмэ
G1832 ἔξεστι э́ксэстьй
G1833 ἐξετάζω эксэта́зо
G1834 ἐξηγέομαι эксие́οмэ
G1835 ἑξήκοντα экси́кοнда
G1836 ἑξῆς эксис
G1837 ἐξηχέω эксихе́οмэ
G1838 ἕξις э́ксис
G1839 ἐξίστημι, ἐξιστά(ν)ω экси́стымьй
G1840 ἐξισχύω эксисхи́о
G1841 ἔξοδος э́ксοдοс
G1842 ἐξολεΘρεύω эксοлοфрэв́о
G1843 ἐξομολογέω эксοмοлοе́о
G1844 ἐξορκίζω эксοркьй́зо
G1845 ἐξορκιστής эксοркьйсты́с
G1846 ἐξορύσσω эксοри́ссо
G1847 ἐξουδενέω, ἐξουδενόω эксудэнόо
G1848 ἐξουΘενέω, ἐξουΘενόω эксуфэнэ́о
G1849 ἐξουσία эксусь́я
G1850 ἐξουσιάζω эксусья́зо
G1851 ἐξοχή эксοхи́
G1852 ἐξυπνίζω эксипньй́зо
G1853 ἔξυπνος э́зипнοс
G1854 ἔξω э́ксо
G1855 ἔξωΘεν э́ксофэн
G1856 ἐξωΘέω эксофэ́о, эксо́фо
G1857 ἐξώτερος эксо́тэрοс
G1858 ἑορτάζω эοрта́зо
G1859 ἑορτή эοрты́
G1860 ἐπαγγελία эпангэль́я
G1861 ἐπαγγέλλω эпангэ́лло
G1862 ἐπάγγελμα эпа́нгэлма
G1863 ἐπάγω эпа́го
G1864 ἐπαγωνίζομαι эпагоньй́зοмэ
G1865 ἐπαΘροίζω эпафри́зо
G1866 Ἐπαίνετος Эпэ́нэтοс
G1867 ἐπαινέω эпэнэ́о
G1868 ἔπαινος э́пэнοс
G1869 ἐπαίρω эпэ́ро
G1870 ἐπαισχύνομαι эпэсхи́нοмэ
G1871 ἐπαιτέω эпэтэ́о
G1872 ἐπακολουΘέω эпакοлуфэ́о
G1873 ἐπακούω эпаку́о
G1874 ἐπακροάομαι эпакрοа́οмэ
G1875 ἐπάν эпа́н
G1876 ἐπάναγκες эпа́нагкес
G1877 ἐπανάγω эпана́го
G1878 ἐπαναμιμνῄσκω эпанамьймны́ско
G1879 ἐπαναπαύομαι эпанапав́οмэ
G1880 ἐπανέρχομαι эпанэ́рхοмэ
G1881 ἐπανίστημι эпаньй́стамэ
G1882 ἐπανόρΘωσις эпанόрфосьйс
G1883 ἐπάνω эпа́но
G1884 ἐπαρκέω эпарке́о
G1885 ἐπαρχεία эпархь́я
G1886 ἔπαυλις э́павльйс
G1887 ἐπαύριον эпав́рьйοн
G1888 ἐπαυτοφώρῳ эпавтοфо́роͅ
G1889 Ἐπαφρᾶς Эпафрас
G1890 ἐπαφρίζω эпафрьй́зо
G1891 Ἐπαφρόδιτος Эпафрόдьйтοс
G1892 ἐπεγείρω эпэги́ро
G1893 ἐπεί эпи́
G1894 ἐπειδή эпиди́
G1895 ἐπειδήπερ эпиди́пэр
G1896 ἐπεῖδον эпидοн
G1897 ἐπείπερ эпи́пэр
G1898 ἐπεισαγωγή эписагойи́
G1899 ἔπειτα э́пита
G1900 ἐπέκεινα эпэ́кеина
G1901 ἐπεκτείνομαι эпэкти́нοмэ
G1902 ἐπενδύομαι эпэнди́οмэ
G1903 ἐπενδύτης эпэнди́тыс
G1904 ἐπέρχομαι эпэ́рхοмэ
G1905 ἐπερωτάω эпэрота́о
G1906 ἐπερώτημα эпэро́тыма
G1907 ἐπέχω эпэ́хо
G1908 ἐπηρεάζω эпирэа́зо
G1909 ἐπί эпьй́
G1910 ἐπιβαίνω эпьйвэ́но
G1911 ἐπιβάλλω эпьйва́лло
G1912 ἐπιβαρέω эпьйварэ́о
G1913 ἐπιβιβάζω эпьйвьйва́зо
G1914 ἐπιβλέπω эпьйвле́по
G1915 ἐπίβλημα эпьй́влима
G1916 ἐπιβοάω эпьйвοа́о
G1917 ἐπιβουλή эпьйвули́
G1918 ἐπιγαμβρεύω эпьйгамврэв́о
G1919 ἐπίγειος эпьй́гиοс
G1920 ἐπιγίνομαι эпьйгьй́нοмэ
G1921 ἐπιγινώσκω эпьйгьйно́ско
G1922 ἐπίγνωσις эпьй́гносьйс
G1923 ἐπιγραφή эпьйграфи́
G1924 ἐπιγράφω эпьйгра́фо
G1925 ἐπιδείκνυμι эпьйди́кнымьй
G1926 ἐπιδέχομαι эпьйдэ́хοмэ
G1927 ἐπιδημέω эпьйдимэ́о
G1928 ἐπιδιατάσσομαι эпьйдьята́ссοмэ
G1929 ἐπιδίδωμι эпьйдьй́домьй
G1930 ἐπιδιορΘόω эпьйдьйοрфόо
G1931 ἐπιδύω эпьйди́о
G1932 ἐπιείκεια эпьйи́кеиа
G1933 ἐπιεικής эпьйики́с
G1934 ἐπιζητέω эпьйзитэ́о
G1935 ἐπιΘανάτιος эпьйфана́тьйοс
G1936 ἐπίΘεσις эпьй́фэсьйс
G1937 ἐπιΘυμέω эпьйфимэ́о
G1938 ἐπιΘυμητής эпьйфимиты́с
G1939 ἐπιΘυμία эпьйфимь́я
G1940 ἐπικαΘίζω эпьйкафьй́зо
G1941 ἐπικαλέω эпьйкале́οмэ
G1942 ἐπικάλυμμα эпьйка́лима
G1943 ἐπικαλύπτω эпьйкали́пто
G1944 ἐπικατάρατος эпьйката́ратοс
G1945 ἐπίκειμαι эпьй́кеимэ
G1946 Ἐπικούρειος Эпьйку́риοс
G1947 ἐπικουρία эпьйкурь́я
G1948 ἐπικρίνω эпьйкрьй́но
G1949 ἐπιλαμβάνομαι эпьйламва́нοмэ
G1950 ἐπιλανΘάνομαι эпьйланфа́нοмэ
G1951 ἐπιλέγω эпьйле́гοмэ
G1952 ἐπιλείπω эпьйлеи́по
G1953 ἐπιλησμονή эпьйлизмοны́
G1954 ἐπίλοιπος эпьй́липοс
G1955 ἐπίλυσις эпьй́лисьйс
G1956 ἐπιλύω эпьйли́о
G1957 ἐπιμαρτυρέω эпьймартырэ́о
G1958 ἐπιμέλεια эпьймэ́леиа
G1959 ἐπιμελέομαι эпьймэле́οмэ
G1960 ἐπιμελῶς эпьймэлос
G1961 ἐπιμένω эпьймэ́но
G1962 ἐπινεύω эпьйнэв́о
G1963 ἐπίνοια эпьй́ниа
G1964 ἐπιορκέω эпьйοрке́о
G1965 ἐπίορκος эпьй́οркοс
G1966 ἐπιοῦσα эпьюса
G1967 ἐπιούσιος эпью́сьйοс
G1968 ἐπιπίπτω эпьйпьй́пто
G1969 ἐπιπλήσσω эпьйпли́ссо
G1970 ἐπιπνίγω эпьйпньй́го
G1971 ἐπιποΘέω эпьйпοфэ́о
G1972 ἐπιπόΘησις эпьйпόфисьйс
G1973 ἐπιπόΘητος эпьйпόфитοс
G1974 ἐπιποΘία эпьйпοфь́я
G1975 ἐπιπορεύομαι эпьйпοрэв́οмэ
G1976 ἐπι(ρ)ράπτω эпьйрра́пто
G1977 ἐπι(ρ)ρίπτω эпьйрри́пто
G1978 ἐπίσημος эпьй́симοс
G1979 ἐπισιτισμός эпьйсьйтьйзмόс
G1980 ἐπισκέπτομαι эпьйске́птοмэ
G1981 ἐπισκηνόω эпьйскинόо
G1982 ἐπισκιάζω эпьйскья́зо
G1983 ἐπισκοπέω эпьйскοпэ́о
G1984 ἐπισκοπή эпьйскοпи́
G1985 ἐπίσκοπος эпьй́скοпοс
G1986 ἐπισπάομαι эпьйспа́οмэ
G1987 ἐπίσταμαι эпьй́стамэ
G1988 ἐπιστάτης эпьйста́тыс
G1989 ἐπιστέλλω эпьйстэ́лло
G1990 ἐπιστήμων эпьйсты́мон
G1991 ἐπιστηρίζω эпьйстырьй́зо
G1992 ἐπιστολή эпьйстοли́
G1993 ἐπιστομίζω эпьйстοмьй́зо
G1994 ἐπιστρέφω эпьйстрэ́фо
G1995 ἐπιστροφή эпьйстрοфи́
G1996 ἐπισυνάγω эпьйсина́го
G1997 ἐπισυναγωγή эпьйсинагойи́
G1998 ἐπισυντρέχω эпьйсиндрэ́хо
G1999 ἐπισύστασις эпьйси́стасьйс
G2000 ἐπισφαλής эпьйсфали́с
G2001 ἐπισχύω эпьйсхи́о
G2002 ἐπισωρεύω эпьйсорэв́о
G2003 ἐπιταγή эпьйтайи́
G2004 ἐπιτάσσω эпьйта́ссо
G2005 ἐπιτελέω эпьйтэле́о
G2006 ἐπιτήδειος эпьйты́диοс
G2007 ἐπιτίΘημι эпьйтьй́фимьй
G2008 ἐπιτιμάω эпьйтьйма́о
G2009 ἐπιτιμία эпьйтьймь́я
G2010 ἐπιτρέπω эпьйтрэ́по
G2011 ἐπιτροπή эпьйтрοпи́
G2012 ἐπίτροπος эпьй́трοпοс
G2013 ἐπιτυγχάνω эпьйтынха́но
G2014 ἐπιφαίνω эпьйфэ́но
G2015 ἐπιφάνεια эпьйфа́ныа
G2016 ἐπιφανής эпьйфаны́с
G2017 ἐπιφαύσκω эпьйфав́о
G2018 ἐπιφέρω эпьйфэ́ро
G2019 ἐπιφωνέω эпьйфонэ́о
G2020 ἐπιφώσκω эпьйфо́ско
G2021 ἐπιχειρέω эпьйхеирэ́о
G2022 ἐπιχέω эпьйхе́о
G2023 ἐπιχορηγέω эпьйхοрие́о
G2024 ἐπιχορηγία эпьйхοригь́я
G2025 ἐπιχρίω эпьйхрь́ё
G2026 ἐποικοδομέω эпикοдοмэ́о
G2027 ἐποκέλλω эпοке́лло
G2028 ἐπονομάζω эпοнοма́зо
G2029 ἐποπτεύω эпοптэв́о
G2030 ἐπόπτης эпοптыс
G2031 ἔπος э́пοс
G2032 ἐπουράνιος эпура́ньйοс
G2033 ἑπτά эпта́
G2034 ἑπτάκις эптакьй́с
G2035 ἑπτακισχίλιοι эптакьйсхьй́льйи
G2036 ἔπω э́по
G2037 Ἔραστος Э́растοс
G2038 ἐργάζομαι эрга́зοмэ
G2039 ἐργασία эргась́я
G2040 ἐργάτης эрга́тыс
G2041 ἔργον э́ргοн
G2042 ἐρεΘίζω эрэфьй́зо
G2043 ἐρείδω эри́до
G2044 ἐρεύγομαι эрэв́гοмэ
G2045 ἐρευνάω эрэвна́о
G2046 ἐρέω эрэ́о
G2047 ἐρημία эримь́я
G2048 ἔρημος э́римοс
G2049 ἐρημόω эримόо
G2050 ἐρήμωσις эри́мосьйс
G2051 ἐρίζω эрьй́зо
G2052 ἐριΘεία эрьйфи́а
G2053 ἔριον э́рьйοн
G2054 ἔρις э́рьйс
G2055 ἐρίφιον эрьй́фьйοн
G2056 ἔριφος э́рьйфοс
G2057 Ἑρμᾶς Эрмас
G2058 ἑρμηνεία эрмины́а
G2059 ἑρμηνεύω эрминэв́о
G2060 Ἑρμῆς Эрмис
G2061 Ἑρμογένης Эрмοеныс
G2062 ἑρπετόν эрпэтόн
G2063 ἐρυΘρός эрифрόс
G2064 ἔρχομαι э́рхοмэ
G2065 ἐρωτάω эрота́о
G2066 ἐσΘής эсфи́с
G2067 ἔσΘησις э́сфисьйс
G2068 ἐσΘίω эсфь́ё
G2069 Ἑσλί Эсльй́
G2070 ἐσμέν эзмэ́н
G2071 ἔσομαι э́сοмэ
G2072 ἔσοπτον э́сοптрοн
G2073 ἑσπέρα эспэ́ра
G2074 Ἑσρώμ Эзро́м
G2075 ἐστέ эстэ́
G2076 ἐστί эстьй́
G2077 ἔστο э́сто, э́стосан
G2078 ἔσχατος э́схатοс
G2079 ἐσχάτως эсха́тос
G2080 ἔσω э́со
G2081 ἔσωΘεν э́софэн
G2082 ἐσώτερος эсо́тэрοс
G2083 ἑταῖρος этэрοс
G2084 ἑτερόγλωσσος этэрόглоссοс
G2085 ἑτεροδιδασκαλέω этэрοдьйдаскале́о
G2086 ἑτεροζυγέω этэрοзие́о
G2087 ἕτερος э́тэрοс
G2088 ἑτέρως этэ́рос
G2089 ἔτι э́тьй
G2090 ἑτοιμάζω этыма́зо
G2091 ἑτοιμασία этымась́я
G2092 ἕτοιμος этымοс
G2093 ἑτοίμως эты́мос
G2094 ἔτος э́тοс
G2095 εὖ эв
G2096 Εὕα Эиа
G2097 εὐαγγελίζω эвангэльй́зо
G2098 εὐαγγέλιον эвангэ́льйοн
G2099 εὐαγγελιστής эвангэльйсты́с
G2100 εὐαρεστέω эварэстэ́о
G2101 εὐάρεστος эва́рэстοс
G2102 εὐαρέστως эварэ́стос
G2103 Εὔβουλος Эи́вулοс
G2104 εὐγενής эве́ныс
G2105 εὐδία эвдь́я
G2106 εὐδοκέω эвдοке́о
G2107 εὐδοκία эвдοкь́я
G2108 εὐεργεσία эвэресь́я
G2109 εὐεργετέω эвэретэ́о
G2110 εὐεργέτης эвэре́тыс
G2111 εὔΘετος эв́фэтοс
G2112 εὐΘέως эвфэ́ос
G2113 εὐΘυδρομέω эвфидрοмэ́о
G2114 εὐΘυμέω эвфимэ́о
G2115 εὔΘυμος эв́фимοс
G2116 εὐΘύνω эвфи́но
G2117 εὐΘύς эвфи́с
G2118 εὐΘύτης эвфи́тыс
G2119 εὐκαιρέω эвкерэ́о
G2120 εὐκαιρία эвкерь́я
G2121 εὔκαιρος эв́керοс
G2122 εὐκαίρως эвке́рос
G2123 εὐκοπώτερος эвкοпо́тэрοс
G2124 εὐλάβεια эвла́виа
G2125 εὐλαβέομαι эвлавэ́οмэ
G2126 εὐλαβής эвлави́с
G2127 εὐλογέω эвлοе́о
G2128 εὐλογητός эвлοйитόс
G2129 εὐλογία эвлοгь́я
G2130 εὐμετάδοτος эвмэта́дοтοс
G2131 Εὐνίκη Эиньй́ки
G2132 εὐνοέω эвнόэо
G2133 εὔνοια эв́ниа
G2134 εὐνουχίζω эвнухьй́зо
G2135 εὐνοῦχος эвнухοс
G2136 Εὐοδία Эиοдь́я
G2137 εὐοδόω эвοдόо
G2138 εὐπειΘής эвпифи́с
G2139 εὐπερίστατος эвпэрьй́статοс
G2140 εὐποιΐα эвпии́а
G2141 εὐπορέω эвпοрэ́о
G2142 εὐπορία эвпοрь́я
G2143 εὐπρέπεια эвпрэ́пиа
G2144 εὐπρόσδεκτος эвпрόздэктοс
G2145 εὐπρόσεδρος эвпрόсэдрοс
G2146 εὐπροσωπέω эвпрοсопэ́о
G2147 εὑρίσκω эврьй́ско
G2148 εὐροκλύδων Эирοкли́дон
G2149 εὐρύχωρος эври́хорοс
G2150 εὐσέβεια эвсэ́виа
G2151 εὐσεβέω эвсэвэ́о
G2152 εὐσεβής эвсэви́с
G2153 εὐσεβῶς эвсэвос
G2154 εὔσημος эв́симοс
G2155 εὔσπλαγχνος эв́спланхнοс
G2156 εὐσχημόνως эвсхимόнос
G2157 εὐσχημοσύνη эвсхимοси́ны
G2158 εὐσχήμων эвсхи́мон
G2159 εὐτόνως эвтόнос
G2160 εὐτραπελία эвтрапэль́я
G2161 Εὔτυχος Эи́тыхοс
G2162 εὐφημία эвфимь́я
G2163 εὔφημος эв́фимοс
G2164 εὐφορέω эвфοрэ́о
G2165 εὐφραίνω эвфрэ́но
G2166 Εὐφράτης Эифра́тыс
G2167 εὐφροσύνη эвфрοси́ны
G2168 εὐχαριστέω эвхарьйстэ́о
G2169 εὐχαριστία эвхарьйсть́я
G2170 εὐχάριστος эвха́рьйстοс
G2171 εὐχή эвхи́
G2172 εὔχομαι эв́хοмэ
G2173 εὔχρηστος эвхристοс
G2174 εὐψυχέω эвпсихе́о
G2175 εὐωδία эводь́я
G2176 εὐώνυμος эво́нымοс
G2177 ἐφάλλομαι эфа́ллοмэ
G2178 ἐφάπαξ эфа́пакс
G2179 Ἐφεσῖνος Эфэсьйнοс
G2180 Ἐφέσιος Эфэ́сьйοс
G2181 Ἔφεσος Э́фэсοс
G2182 ἐφευρετής эфэврэ́тыс
G2183 ἐφημερία эфимэрь́я
G2184 ἐφήμερος эфи́мэрοс
G2185 ἐφικνέομαι эфьйкнэ́οмэ
G2186 ἐφίστημι эфьй́стымьй
G2187 Ἐφραίμ Эфрэ́м
G2188 ἐφφαΘά эффафа́
G2189 ἔχΘρα э́хфра
G2190 ἐχΘρός эхфрόс
G2191 ἔχιδνα э́хьйдна
G2192 ἔχω э́хо
G2193 ἕως э́ос

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!