Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


1-е послание Тимофею | 5 глава

Подстрочник Винокурова


1
Πρεσβυτέρῳ [На] старика 4245 A-DSM-C
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπιπλήξῃς, напади, 1969 V-AAS-2S
ἀλλὰ но 235 CONJ
παρακάλει увещевай 3870 V-PAM-2S
ὡς как 5613 ADV
πατέρα, отца, 3962 N-ASM
νεωτέρους юношей 3501 A-APM-C
ὡς как 5613 ADV
ἀδελφούς, братьев, 80 N-APM
2
πρεσβυτέρας старух 4245 A-APF-C
ὡς как 5613 ADV
μητέρας, матерей, 3384 N-APF
νεωτέρας девушек 3501 A-APF-C
ὡς как 5613 ADV
ἀδελφὰς сестёр 79 N-APF
ἐν во 1722 PREP
πάσῃ всей 3956 A-DSF
ἁγνείᾳ. чистоте. 47 N-DSF
3
Χήρας Вдов 5503 N-APF
τίμα почитай 5091 V-PAM-2S
τὰς которых 3588 T-APF
ὄντως действительно 3689 ADV
χήρας. вдов. 5503 N-APF
4
εἰ Если 1487 COND
δέ же 1161 CONJ
τις какая 5100 X-NSM
χήρα вдова 5503 N-NSF
τέκνα детей 5043 N-APN
или 1510 PRT
ἔκγονα внуков 1549 A-APN
ἔχει, имеет, 2192 V-PAI-3S
μανθανέτωσαν пусть учатся 3129 V-PAM-3P
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
τὸν  3588 T-ASM
ἴδιον собственный 2398 A-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
εὐσεβεῖν уважать 2151 V-PAN
καὶ и 2532 CONJ
ἀμοιβὰς ответы 287 N-APF
ἀποδιδόναι отдавать 591 V-PAN
τοῖς  3588 T-DPM
προγόνοις, предкам, 4269 N-DPM
τοῦτο это 5124 D-NSN
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἀπόδεκτον принято 587 A-NSN
ἐνώπιον перед 1799 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Богом. 2316 N-GSM
5
Которая 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
ὄντως действительно 3689 ADV
χήρα вдова 5503 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
μεμονωμένη оставшаяся одинокая 3443 V-RPP-NSF
ἤλπικεν возложила надежду 1679 V-RAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
θεὸν Бога 2316 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
προσμένει остаётся при 4357 V-PAI-3S
ταῖς  3588 T-DPF
δεήσεσιν прошениях 1162 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
προσευχαῖς молитвах 4335 N-DPF
νυκτὸς ночью 3571 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἡμέρας· днём; 2250 N-GSF
6
 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
σπαταλῶσα роскошествующая 4684 V-PAP-NSF
ζῶσα живущая 2198 V-PAP-NSF
τέθνηκεν. умерла. 2348 V-RAI-3S
7
καὶ И 2532 CONJ
ταῦτα это 5023 D-APN
παράγγελλε, приказывай, 3853 V-PAM-2S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἀνεπίλημπτοι безукоризненны 423 A-NPM
ὦσιν. они были. 1510 V-PAS-3P
8
εἰ Если 1487 COND
δέ же 1161 CONJ
τις кто 5100 X-NSM
τῶν  3588 T-GPM
ἰδίων [о] собственных 2398 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
μάλιστα наиболее 3122 ADV-S
οἰκείων домашних 3609 A-GPM
οὐ не 3739 PRT-N
προνοεῖ, заботится, 4306 V-PAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
πίστιν веры 4102 N-ASF
ἤρνηται он отказался 720 V-RDI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἀπίστου неверного 571 A-GSM
χείρων. худший. 5495 A-NSM-C
9
Χήρα Вдова 5503 N-NSF
καταλεγέσθω пусть считается 2639 V-PPM-3S
μὴ не 3361 PRT-N
ἔλαττον менее 1640 A-NSN
ἐτῶν лет 2094 N-GPN
ἑξήκοντα шестидесяти 1835 A-NUI
γεγονυῖα, сделавшаяся, 1096 V-2RAP-NSF
ἑνὸς одного 1520 A-GSM
ἀνδρὸς мужа 435 N-GSM
γυνή, жена, 1135 N-NSF
10
ἐν в 1722 PREP
ἔργοις делах 2041 N-DPN
καλοῖς хороших 2570 A-DPN
μαρτυρουμένη, свидетельствуемая, 3140 V-PPP-NSF
εἰ если 1487 COND
ἐτεκνοτρόφησεν, она вскормила детей, 5044 V-AAI-3S
εἰ если 1487 COND
ἐξενοδόχησεν, она была гостеприимная, 3580 V-AAI-3S
εἰ если 1487 COND
ἁγίων святых 40 A-GPM
πόδας но́ги 4228 N-APM
ἔνιψεν, она омыла, 3538 V-AAI-3S
εἰ если 1487 COND
θλιβομένοις угнетаемых 2346 V-PPP-DPM
ἐπήρκεσεν, она поддержала, 1884 V-AAI-3S
εἰ если 1487 COND
παντὶ всякому 3956 A-DSN
ἔργῳ делу 2041 N-DSN
ἀγαθῷ доброму 18 A-DSN
ἐπηκολούθησεν. она последовала. 1872 V-AAI-3S
11
νεωτέρας Молодых 3501 A-APF-C
δὲ же 1161 CONJ
χήρας вдов 5503 N-APF
παραιτοῦ· отвращайся; 3868 V-PNM-2S
ὅταν когда 3752 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
καταστρηνιάσωσιν разгуляются против 2691 V-AAS-3P
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
γαμεῖν выходить замуж 1060 V-PAN
θέλουσιν, желают, 2309 V-PAI-3P
12
ἔχουσαι имеющие 2192 V-PAP-NPF
κρίμα приговор 2917 N-ASN
ὅτι потому что 3754 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
πρώτην первую 4413 A-ASF-S
πίστιν веру 4102 N-ASF
ἠθέτησαν· они отвергли; 114 V-AAI-3P
13
ἅμα одновременно 260 ADV
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀργαὶ праздные 692 A-NPF
μανθάνουσιν, научиваются, 3129 V-PAI-3P
περιερχόμεναι обходящие 4022 V-PNP-NPF
τὰς  3588 T-APF
οἰκίας, дома́, 3614 N-APF
οὐ не 3739 PRT-N
μόνον только 3440 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἀργαὶ праздные 692 A-NPF
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
φλύαροι вздорные 5397 A-NPF
καὶ и 2532 CONJ
περίεργοι, любопытные, 4021 A-NPF
λαλοῦσαι болтающие 2980 V-PAP-NPF
τὰ  3588 T-APN
μὴ не 3361 PRT-N
δέοντα. надлежащее. 1163 V-PAP-APN
14
βούλομαι Хочу 1014 V-PNI-1S
οὖν итак 3767 CONJ
νεωτέρας чтобы молодые [вдо́вы] 3501 A-APF-C
γαμεῖν, выходили замуж, 1060 V-PAN
τεκνογονεῖν, рожали детей, 5041 V-PAN
οἰκοδεσποτεῖν, хозяйничали в доме, 3616 V-PAN
μηδεμίαν никакой 3367 A-ASF-N
ἀφορμὴν повод 874 N-ASF
διδόναι давали 1325 V-PAN
τῷ  3588 T-DSM
ἀντικειμένῳ противостоящему 480 V-PNP-DSM
λοιδορίας порицания 3059 N-GSF
χάριν· ради; 5485 ADV
15
ἤδη уже́ 2235 ADV
γάρ ведь 1063 CONJ
τινες некоторые 5100 X-NPM
ἐξετράπησαν свернули 1624 V-2API-3P
ὀπίσω за 3694 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
Σατανᾶ. Сатаной. 4567 N-GSM
16
εἴ Если 1487 COND
τις какая 5100 X-NSM
πιστὴ верная 4103 A-NSF
ἔχει имеет 2192 V-PAI-3S
χήρας, вдов, 5503 N-APF
ἐπαρκείτω пусть поддерживает 1884 V-PAM-3S
αὐταῖς, их, 846 P-DPF
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
βαρείσθω пусть отягощается 916 V-PPM-3S
 1510 T-NSF
ἐκκλησία, Церковь, 1577 N-NSF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
ὄντως действительно 3689 ADV
χήραις вдов 5503 N-DPF
ἐπαρκέσῃ. Она поддержала. 1884 V-AAS-3S
17
Οἱ  3588 T-NPM
καλῶς Хорошо 2573 ADV
προεστῶτες главенствующие 4291 V-RAP-NPM
πρεσβύτεροι пресвитеры 4245 A-NPM-C
διπλῆς двойной 1362 A-GSF
τιμῆς чести 5092 N-GSF
ἀξιούσθωσαν, пусть удостаиваются, 515 V-PPM-3P
μάλιστα наиболее 3122 ADV-S
οἱ которые 3588 T-NPM
κοπιῶντες трудятся 2872 V-PAP-NPM
ἐν в 1722 PREP
λόγῳ слове 3056 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
διδασκαλίᾳ· учении; 1319 N-DSF
18
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
 1510 T-NSF
γραφή, Писание, 1124 N-NSF
Βοῦν Быку 1016 N-ASM
ἀλοῶντα молотящему 248 V-PAP-ASM
οὐ не 3739 PRT-N
φιμώσεις· будешь закрывать рот; 5392 V-FAI-2S
καί, и, 2532 CONJ
Ἄξιος Достоин 514 A-NSM
 3588 T-NSM
ἐργάτης работник 2040 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
μισθοῦ платы 3408 N-GSM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
19
κατὰ На 2596 PREP
πρεσβυτέρου пресвитера 4245 A-GSM-C
κατηγορίαν обвинение 2724 N-ASF
μὴ не 3361 PRT-N
παραδέχου, принимай, 3858 V-PNM-2S
ἐκτὸς кроме 1622 ADV
εἰ если 1508 COND
μὴ не 1508 PRT-N
ἐπὶ при 1909 PREP
δύο двух 1417 A-NUI
или 1510 PRT
τριῶν трёх 5140 A-GPM
μαρτύρων. свидетелях. 3144 N-GPM
20
τοὺς  3588 T-APM
ἁμαρτάνοντας Грешащих 264 V-PAP-APM
ἐνώπιον перед 1799 ADV
πάντων всеми 3956 A-GPM
ἔλεγχε, обличай, 1651 V-PAM-2S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
λοιποὶ остальные 3062 A-NPM
φόβον страх 5401 N-ASM
ἔχωσιν. имели. 2192 V-PAS-3P
21
Διαμαρτύρομαι Заклинаю 1263 V-PNI-1S
ἐνώπιον перед 1799 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Богом 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Χριστοῦ Христом 5547 N-GSM
Ἰησοῦ Иисусом 2424 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
ἐκλεκτῶν избранными 1588 A-GPM
ἀγγέλων, ангелами, 32 N-GPM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ταῦτα это 5023 D-APN
φυλάξῃς ты сохранил 5442 V-AAS-2S
χωρὶς без 5565 ADV
προκρίματος, предубеждения, 4299 N-GSN
μηδὲν ничего 3367 A-ASN-N
ποιῶν творящий 4160 V-PAP-NSM
κατὰ по 2596 PREP
πρόσκλισιν. склонности. 4346 N-ASF
22
Χεῖρας Ру́ки 5495 N-APF
ταχέως быстро 5030 ADV
μηδενὶ никому 3367 A-DSM-N
ἐπιτίθει, возлагай, 2007 V-PAM-2S
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
κοινώνει имей общение 2841 V-PAM-2S
ἁμαρτίαις [с] грехами 266 N-DPF
ἀλλοτρίαις· чужими; 245 A-DPF
σεαυτὸν тебя самого 4572 F-2ASM
ἁγνὸν чистого 53 A-ASM
τήρει. соблюдай. 5083 V-PAM-2S
23
Μηκέτι Уже́ не 3371 ADV-N
ὑδροπότει, пей воду [только], 5202 V-PAM-2S
ἀλλὰ но 235 CONJ
οἴνῳ вино 3631 N-DSM
ὀλίγῳ немногое 3641 A-DSM
χρῶ употребляй 5530 V-PNM-2S
διὰ из-за 1223 PREP
τὸν  3588 T-ASM
στόμαχον желудка 4751 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὰς  3588 T-APF
πυκνάς частых 4437 A-APF
σου твоих 4675 P-2GS
ἀσθενείας. недомоганий. 769 N-APF
24
Τινῶν Некоторых 5101 X-GPM
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
αἱ  3588 T-NPF
ἁμαρτίαι грехи 266 N-NPF
πρόδηλοί наперёд ясны 4271 A-NPF
εἰσιν, есть, 1510 V-PAI-3P
προάγουσαι наперёд ведущие 4254 V-PAP-NPF
εἰς на 1519 PREP
κρίσιν, суд, 2920 N-ASF
τισὶν некоторых 5100 X-DPM
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐπακολουθοῦσιν· следуют за [ними]; 1872 V-PAI-3P
25
ὡσαύτως так же 5615 ADV
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-NPN
ἔργα дела́ 2041 N-NPN
τὰ  3588 T-NPN
καλὰ хорошие 2570 A-NPN
πρόδηλα, наперёд ясны, 4271 A-NPN
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-NPN
ἄλλως по-другому 247 ADV
ἔχοντα имеющиеся 2192 V-PAP-NPN
κρυβῆναι быть скрытыми 2928 V-2APN
οὐ не 3739 PRT-N
δύνανται. могут. 1410 V-PNI-3P

Первое послание к Тимофею апостола Павла, 5 глава

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!