Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


1-е послание Петра | 5 глава

Подстрочник Винокурова


1
Πρεσβυτέρους Пресвитеров 4245 A-APM-C
οὖν итак 3767 CONJ
ἐν у 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
παρακαλῶ прошу 3870 V-PAI-1S
 3588 T-NSM
συμπρεσβύτερος сопресвитер 4850 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
μάρτυς свидетель 3144 N-NSM
τῶν  3588 T-GPN
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
παθημάτων, страданий, 3804 N-GPN
 3588 T-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
μελλούσης [в] будущем 3195 V-PAP-GSF
ἀποκαλύπτεσθαι открываемой 601 V-PPN
δόξης славы 1391 N-GSF
κοινωνός· сообщник; 2844 N-NSM
2
ποιμάνατε сделайтесь пастухи 4165 V-AAM-2P
τὸ  3588 T-ASN
ἐν у 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
ποίμνιον ста́да 4168 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Божьего 2316 N-GSM
[ἐπισκοποῦντες] присматривающие 1983 V-PAP-NPM
μὴ не 3361 PRT-N
ἀναγκαστῶς по принуждению 317 ADV
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἑκουσίως добровольно 1596 ADV
κατὰ по 2596 PREP
θεόν, Богу, 2316 N-ASM
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
αἰσχροκερδῶς постыдно-корыстно 147 ADV
ἀλλὰ но 235 CONJ
προθύμως, воодушевлённо, 4290 ADV
3
μηδ᾽ и не 3366 CONJ-N
ὡς как 5613 ADV
κατακυριεύοντες господствующие 2634 V-PAP-NPM
τῶν  3588 T-GPM
κλήρων [над] жребиями 2819 N-GPM
ἀλλὰ но 235 CONJ
τύποι образцами 5179 N-NPM
γινόμενοι делающиеся 1096 V-PNP-NPM
τοῦ  3588 T-GSN
ποιμνίου· ста́да; 4168 N-GSN
4
καὶ и 2532 CONJ
φανερωθέντος [когда будет] явлен 5319 V-APP-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀρχιποίμενος Архипастырь 750 N-GSM
κομιεῖσθε полу́чите 2865 V-FDI-2P-ATT
τὸν  3588 T-ASM
ἀμαράντινον амарантовый 262 A-ASM
τῆς  3588 T-GSF
δόξης славы 1391 N-GSF
στέφανον. венок. 4735 N-ASM
5
Ὁμοίως, Подобно, 3668 ADV
νεώτεροι, младшие, 3501 A-NPM-C
ὑποτάγητε будьте подчинены 5293 V-2APM-2P
πρεσβυτέροις. старейшинам. 4245 A-DPM-C
πάντες Все 3956 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀλλήλοις друг другу 240 C-DPM
τὴν  3588 T-ASF
ταπεινοφροσύνην [в] смиренномыслие 5012 N-ASF
ἐγκομβώσασθε, облекитесь, 1463 V-ADM-2P
ὅτι потому что 3754 CONJ
[Ὁ]  3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ὑπερηφάνοις надменным 5244 A-DPM
ἀντιτάσσεται, противится, 498 V-PMI-3S
ταπεινοῖς смиренным 5011 A-DPM
δὲ же 1161 CONJ
δίδωσιν даёт 1325 V-PAI-3S
χάριν. благодать. 5485 N-ASF
6
Ταπεινώθητε Будьте принижены 5013 V-APM-2P
οὖν итак 3767 CONJ
ὑπὸ под 5259 PREP
τὴν  3588 T-ASF
κραταιὰν сильную 2900 A-ASF
χεῖρα руку 5495 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ὑψώσῃ Он возвысил 5312 V-AAS-3S
ἐν в 1722 PREP
καιρῷ, срок, 2540 N-DSM
7
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
μέριμναν заботу 3308 N-ASF
ὑμῶν вашу 5216 P-2GP
ἐπιρίψαντες возложившие 1977 V-AAP-NPM
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτόν, Него, 846 P-ASM
ὅτι потому что 3754 CONJ
αὐτῷ Его 846 P-DSM
μέλει заботит 3199 V-PAI-3S
περὶ что 4012 PREP
ὑμῶν. ваше. 5216 P-2GP
8
Νήψατε, Сделайтесь трезвые, 3525 V-AAM-2P
γρηγορήσατε. сделайтесь бодрствующие. 1127 V-AAM-2P
 3588 T-NSM
ἀντίδικος Противник 476 N-NSM
ὑμῶν ваш 5216 P-2GP
διάβολος дьявол 1228 A-NSM
ὡς как 5613 ADV
λέων лев 3023 N-NSM
ὠρυόμενος рычащий 5612 V-PNP-NSM
περιπατεῖ ходит 4043 V-PAI-3S
ζητῶν ищущий 2212 V-PAP-NSM
[τινα] кого-нибудь 5100 I-ASM
καταπιεῖν· проглотить; 2666 V-2AAN
9
которому 3739 R-DSM
ἀντίστητε противостаньте 436 V-2AAM-2P
στερεοὶ крепкие 4731 A-NPM
τῇ  3588 T-DSF
πίστει, верой, 4102 N-DSF
εἰδότες знающие 1492 V-RAP-NPM
τὰ  3588 T-APN
αὐτὰ [что] те же 846 P-APN
τῶν  3588 T-GPN
παθημάτων страдания 3804 N-GPN
τῇ  3588 T-DSF
ἐν в 1722 PREP
[τῷ]  3588 T-DSM
κόσμῳ мире 2889 N-DSM
ὑμῶν вашего 5216 P-2GP
ἀδελφότητι братства 81 N-DSF
ἐπιτελεῖσθαι. совершаются. 2005 V-PPN
10
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
θεὸς Бог 2316 N-NSM
πάσης всякой 3956 A-GSF
χάριτος, благодати, 5485 N-GSF
 3588 T-NSM
καλέσας призвавший 2564 V-AAP-NSM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
αἰώνιον вечную 166 A-ASF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
δόξαν славу 1391 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
[Ἰησοῦ], Иисусе, 2424 N-DSM
ὀλίγον немного 3641 A-ASM
παθόντας претерпевших 3958 V-2AAP-APM
αὐτὸς Сам 846 P-NSM
καταρτίσει, наладит, 2675 V-FAI-3S
στηρίξει, утвердит, 4741 V-FAI-3S
σθενώσει, усилит, 4599 V-FAI-3S
θεμελιώσει. сделает непоколебимыми. 2311 V-FAI-3S
11
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
τὸ  3588 T-NSN
κράτος сила 2904 N-NSN
εἰς на 1519 PREP
τοὺς  3588 T-APM
αἰῶνας· века́; 165 N-APM
ἀμήν. аминь. 281 HEB
12
Διὰ Через 1223 PREP
Σιλουανοῦ Силуана 4610 N-GSM
ὑμῖν вашего 5213 P-2DP
τοῦ  3588 T-GSM
πιστοῦ верного 4103 A-GSM
ἀδελφοῦ, брата, 80 N-GSM
ὡς как 5613 ADV
λογίζομαι, считаю, 3049 V-PNI-1S
δι᾽ через 1223 PREP
ὀλίγων немногое 3641 A-GPN
ἔγραψα, написал, 1125 V-AAI-1S
παρακαλῶν просящий 3870 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιμαρτυρῶν свидетельствующий 1957 V-PAP-NSM
ταύτην [что] это 3778 D-ASF
εἶναι есть 1510 V-PAN
ἀληθῆ истинная 227 A-ASF
χάριν благодать 5485 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ· Бога; 2316 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
ἣν которую 3739 R-ASF
στῆτε. станьте. 2476 V-2AAS-2P
13
Ἀσπάζεται Приветствуют 782 V-PNI-3S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
 1510 T-NSF
ἐν в 1722 PREP
Βαβυλῶνι Вавилоне 897 N-DSF
συνεκλεκτὴ вместе выбранная 4899 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
Μᾶρκος Марк 3138 N-NSM
 3588 T-NSM
υἱός сын 5207 N-NSM
μου. мой. 3450 P-1GS
14
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
ἐν в 1722 PREP
φιλήματι поцелуе 5370 N-DSN
ἀγάπης. любви. 26 N-GSF
εἰρήνη Мир 1515 N-NSF
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
πᾶσιν всем 3956 A-DPM
τοῖς  3588 T-DPM
ἐν во 1722 PREP
Χριστῷ. Христе. 5547 N-DSM

Первое соборное послание апостола Петра, 5 глава

НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.