Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Евангелие от Матфея | 10 глава

Подстрочник Винокурова


1
Καὶ И 2532 CONJ
προσκαλεσάμενος подозвавший 4341 V-ADP-NSM
τοὺς  3588 T-APM
δώδεκα двенадцать 1427 A-NUI
μαθητὰς учеников 3101 N-APM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ἐξουσίαν власть 1849 N-ASF
πνευμάτων ду́хов 4151 N-GPN
ἀκαθάρτων нечистых 169 A-GPN
ὥστε чтобы 5620 CONJ
ἐκβάλλειν изгонять 1544 V-PAN
αὐτὰ их 846 P-APN
καὶ и 2532 CONJ
θεραπεύειν исцелять 2323 V-PAN
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
νόσον болезнь 3554 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
μαλακίαν. слабость. 3119 N-ASF
2
Τῶν  3588 T-GPM
δὲ Же 1161 CONJ
δώδεκα двенадцати 1427 A-NUI
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
τὰ  3588 T-NPN
ὀνόματά имена 3686 N-NPN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ταῦτα· эти; 5023 D-NPN
πρῶτος первый 4413 A-NSM-S
Σίμων Симон 4613 N-NSM
 3588 T-NSM
λεγόμενος называемый 3004 V-PPP-NSM
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἀνδρέας Андрей 406 N-NSM
 3588 T-NSM
ἀδελφὸς брат 80 N-NSM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰάκωβος Иаков 2385 N-NSM
 3588 T-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
Ζεβεδαίου Зеведея 2199 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰωάννης Иоанн 2491 N-NSM
 3588 T-NSM
ἀδελφὸς брат 80 N-NSM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
3
Φίλιππος Филипп 5376 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Βαρθολομαῖος, Варфоломей, 918 N-NSM
Θωμᾶς Фома 2381 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Μαθθαῖος Матфей 3156 N-NSM
 3588 T-NSM
τελώνης, сборщик податей, 5057 N-NSM
Ἰάκωβος Иаков 2385 N-NSM
 3588 T-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
Ἁλφαίου Алфея 256 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Θαδδαῖος, Фаддей, 2280 N-NSM
4
Σίμων Симон 4613 N-NSM
 3588 T-NSM
Καναναῖος Каннаней 2581 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM
 3588 T-NSM
Ἰσκαριώτης Искариот 2469 N-NSM
который 3588 T-NSM
καὶ и 2532 CONJ
παραδοὺς предал 3860 V-2AAP-NSM
αὐτόν. Его. 846 P-ASM
5
Τούτους Этих 5128 D-APM
τοὺς  3588 T-APM
δώδεκα двенадцать 1427 A-NUI
ἀπέστειλεν послал 649 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
παραγγείλας приказавший 3853 V-AAP-NSM
αὐτοῖς им 846 P-DPM
λέγων, говоря, 3004 V-PAP-NSM
Εἰς На 1519 PREP
ὁδὸν путь 3598 N-ASF
ἐθνῶν язычников 1484 N-GPN
μὴ не 3361 PRT-N
ἀπέλθητε, уйдите, 565 V-2AAS-2P
καὶ и 2532 CONJ
εἰς в 1519 PREP
πόλιν город 4172 N-ASF
Σαμαριτῶν Самаритян 4541 N-GPM
μὴ не 3361 PRT-N
εἰσέλθητε· войдёте; 1525 V-2AAS-2P
6
πορεύεσθε идите 4198 V-PNM-2P
δὲ же 1161 CONJ
μᾶλλον более 3123 ADV
πρὸς к 4314 PREP
τὰ  3588 T-APN
πρόβατα овцам 4263 N-APN
τὰ  3588 T-APN
ἀπολωλότα пропавшим 622 V-2RAP-APN
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
Ἰσραήλ. Израильского. 2474 N-PRI
7
πορευόμενοι Идущие 4198 V-PNP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
κηρύσσετε возвещайте 2784 V-PAM-2P
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Ἤγγικεν Приблизилось 1448 V-RAI-3S
 1510 T-NSF
βασιλεία Царство 932 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
οὐρανῶν. небес. 3772 N-GPM
8
ἀσθενοῦντας Болеющих 770 V-PAP-APM
θεραπεύετε, исцеляйте, 2323 V-PAM-2P
νεκροὺς мёртвых 3498 A-APM
ἐγείρετε, воскрешайте, 1453 V-PAM-2P
λεπροὺς прокажённых 3015 A-APM
καθαρίζετε, очищаете, 2511 V-PAM-2P
δαιμόνια демонов 1140 N-APN
ἐκβάλλετε· изгоняйте; 1544 V-PAM-2P
δωρεὰν даром 1432 ADV
ἐλάβετε, взяли, 2983 V-2AAI-2P
δωρεὰν даром 1432 ADV
δότε. дайте. 1325 V-2AAM-2P
9
Μὴ Не 3361 PRT-N
κτήσησθε приобретайте 2932 V-ADS-2P
χρυσὸν золото 5557 N-ASM
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
ἄργυρον серебро 696 N-ASM
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
χαλκὸν медь 5475 N-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὰς  3588 T-APF
ζώνας пояса́ 2223 N-APF
ὑμῶν, ваши, 5216 P-2GP
10
μὴ не 3361 PRT-N
πήραν суму 4082 N-ASF
εἰς в 1519 PREP
ὁδὸν дорогу 3598 N-ASF
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
δύο два 1417 A-NUI
χιτῶνας хитона 5509 N-APM
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
ὑποδήματα сандалии 5266 N-APN
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
ῥάβδον· посох; 4464 N-ASF
ἄξιος достоин 514 A-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
ἐργάτης работник 2040 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
τροφῆς пищи 5160 N-GSF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
11
εἰς В 1519 PREP
ἣν который 3739 R-ASF
δ᾽ же 1161 CONJ
ἂν если 302 PRT
πόλιν город 4172 N-ASF
или 1510 PRT
κώμην село́ 2968 N-ASF
εἰσέλθητε, войдёте, 1525 V-2AAS-2P
ἐξετάσατε разузнайте 1833 V-AAM-2P
τίς кто 5100 I-NSM
ἐν в 1722 PREP
αὐτῇ нём 846 P-DSF
ἄξιός достоин 514 A-NSM
ἐστιν· есть; 1510 V-PAI-3S
κἀκεῖ и там 2546 ADV-K
μείνατε останьтесь 3306 V-AAM-2P
ἕως пока [не] 2193 ADV
ἂν  302 PRT
ἐξέλθητε. выйдете. 1831 V-2AAS-2P
12
εἰσερχόμενοι Входящие 1525 V-PNP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
οἰκίαν дом 3614 N-ASF
ἀσπάσασθε поприветствуйте 782 V-ADM-2P
αὐτήν· его; 846 P-ASF
13
καὶ и 2532 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
μὲν же 3303 PRT
будет 1510 V-PAS-3S
 1510 T-NSF
οἰκία дом 3614 N-NSF
ἀξία, достоин, 514 A-NSF
ἐλθάτω придёт 2064 V-2AAM-3S
 1510 T-NSF
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
ὑμῶν ваш 5216 P-2GP
ἐπ᾽ в 1909 PREP
αὐτήν· него; 846 P-ASF
ἐὰν если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
будет 1510 V-PAS-3S
ἀξία, достоин, 514 A-NSF
 1510 T-NSF
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
ὑμῶν ваш 5216 P-2GP
πρὸς к 4314 PREP
ὑμᾶς вам 5209 P-2AP
ἐπιστραφήτω. возвратится. 1994 V-2APM-3S
14
καὶ И 2532 CONJ
ὃς который 3739 R-NSM
ἂν если 302 PRT
μὴ не 3361 PRT-N
δέξηται примет 1209 V-ADS-3S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
μηδὲ и не 3366 CONJ-N
ἀκούσῃ послушает 191 V-AAS-3S
τοὺς  3588 T-APM
λόγους слова́ 3056 N-APM
ὑμῶν, ваши, 5216 P-2GP
ἐξερχόμενοι выходящие 1831 V-PNP-NPM
ἔξω вон 1854 ADV
τῆς  3588 T-GSF
οἰκίας [из] до́ма 3614 N-GSF
или 1510 PRT
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως го́рода 4172 N-GSF
ἐκείνης того 1565 D-GSF
ἐκτινάξατε стряхните 1621 V-AAM-2P
τὸν  3588 T-ASM
κονιορτὸν пыль 2868 N-ASM
τῶν  3588 T-GPM
ποδῶν [с] ног 4228 N-GPM
ὑμῶν. ваших. 5216 P-2GP
15
ἀμὴν Истинно 281 HEB
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
ἀνεκτότερον терпимее 414 A-NSN-C
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
γῇ земле 1093 N-DSF
Σοδόμων Содома 4670 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
Γομόρρων Гоморры 1116 N-GPN
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
κρίσεως суда 2920 N-GSF
чем 1510 PRT
τῇ  3588 T-DSF
πόλει городу 4172 N-DSF
ἐκείνῃ. тому. 1565 D-DSF
16
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
ἐγὼ Я 1473 P-1NS
ἀποστέλλω посылаю 649 V-PAI-1S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ὡς как 5613 ADV
πρόβατα овец 4263 N-APN
ἐν по 1722 PREP
μέσῳ середине 3319 A-DSN
λύκων· волков; 3074 N-GPM
γίνεσθε делайтесь 1096 V-PNM-2P
οὖν итак 3767 CONJ
φρόνιμοι разумные 5429 A-NPM
ὡς как 5613 ADV
οἱ  3588 T-NPM
ὄφεις змеи 3789 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀκέραιοι чисты 185 A-NPM
ὡς как 5613 ADV
αἱ  3588 T-NPF
περιστεραί. голуби. 4058 N-NPF
17
προσέχετε Удерживайтесь 4337 V-PAM-2P
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων· людей; 444 N-GPM
παραδώσουσιν будут передавать 3860 V-FAI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
εἰς в 1519 PREP
συνέδρια, синедрионы, 4892 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
συναγωγαῖς синагогах 4864 N-DPF
αὐτῶν их 846 P-GPM
μαστιγώσουσιν будут бичевать 3146 V-FAI-3P
ὑμᾶς· вас; 5209 P-2AP
18
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ к 1909 PREP
ἡγεμόνας наместникам 2232 N-APM
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
βασιλεῖς царям 935 N-APM
ἀχθήσεσθε будете ведомы 71 V-FPI-2P
ἕνεκεν из-за 1752 PREP
ἐμοῦ Меня 1700 P-1GS
εἰς для 1519 PREP
μαρτύριον свидетельства 3142 N-ASN
αὐτοῖς им 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν. язычникам. 1484 N-DPN
19
ὅταν Когда 3752 CONJ
δὲ же 1161 CONJ
παραδῶσιν предадут 3860 V-2AAS-3P
ὑμᾶς, вас, 5209 P-2AP
μὴ не 3361 PRT-N
μεριμνήσητε позаботьтесь 3309 V-AAS-2P
πῶς как 4459 ADV-I
или 1510 PRT
τί что 5100 I-ASN
λαλήσητε· сказали бы; 2980 V-AAS-2P
δοθήσεται будет дано 1325 V-FPI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἐν в 1722 PREP
ἐκείνῃ тот 1565 D-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὥρᾳ час 5610 N-DSF
τί что 5100 I-ASN
λαλήσητε· сказали бы; 2980 V-AAS-2P
20
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ἐστε есть 1510 V-PAI-2P
οἱ  3588 T-NPM
λαλοῦντες говорящие 2980 V-PAP-NPM
ἀλλὰ но 235 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πνεῦμα Дух 4151 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
ὑμῶν вашего 5216 P-2GP
τὸ  3588 T-NSN
λαλοῦν говорящий 2980 V-PAP-NSN
ἐν в 1722 PREP
ὑμῖν. вас. 5213 P-2DP
21
παραδώσει Предаст 3860 V-FAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
ἀδελφὸς брат 80 N-NSM
ἀδελφὸν брата 80 N-ASM
εἰς на 1519 PREP
θάνατον смерть 2288 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
πατὴρ отец 3962 N-NSM
τέκνον, дитя, 5043 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἐπαναστήσονται восстанут 1881 V-FDI-3P
τέκνα дети 5043 N-NPN
ἐπὶ на 1909 PREP
γονεῖς родителей 1118 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
θανατώσουσιν умертвят 2289 V-FAI-3P
αὐτούς. их. 846 P-APM
22
καὶ И 2532 CONJ
ἔσεσθε будете 1510 V-FDI-2P
μισούμενοι ненавидимы 3404 V-PPP-NPM
ὑπὸ  5259 PREP
πάντων всеми 3956 A-GPM
διὰ из-за 1223 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομά имени 3686 N-ASN
μου· Моего; 3450 P-1GS
 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ὑπομείνας выстоявший 5278 V-AAP-NSM
εἰς до 1519 PREP
τέλος конца 5056 N-ASN
οὗτος этот 3778 D-NSM
σωθήσεται. будет спасён. 4982 V-FPI-3S
23
ὅταν Когда 3752 CONJ
δὲ же 1161 CONJ
διώκωσιν будут преследовать 1377 V-PAS-3P
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
πόλει городе 4172 N-DSF
ταύτῃ, этом, 3778 D-DSF
φεύγετε бегите 5343 V-PAM-2P
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
ἑτέραν· другой; 2087 A-ASF
ἀμὴν истинно 281 HEB
γὰρ ведь 1063 CONJ
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
τελέσητε закончите 5055 V-AAS-2P
τὰς  3588 T-APF
πόλεις города́ 4172 N-APF
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰσραὴλ Израиля 2474 N-PRI
ἕως пока 2193 ADV
ἂν  302 PRT
ἔλθῃ придёт 2064 V-2AAS-3S
 3588 T-NSM
υἱὸς Сын 5207 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου. человека. 444 N-GSM
24
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
μαθητὴς ученик 3101 N-NSM
ὑπὲρ над 5228 PREP
τὸν  3588 T-ASM
διδάσκαλον учителем 1320 N-ASM
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
δοῦλος раб 1401 N-NSM
ὑπὲρ над 5228 PREP
τὸν  3588 T-ASM
κύριον господином 2962 N-ASM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
25
ἀρκετὸν Довольно 713 A-NSN
τῷ  3588 T-DSM
μαθητῇ ученику 3101 N-DSM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
γένηται сделаться 1096 V-2ADS-3S
ὡς как 5613 ADV
 3588 T-NSM
διδάσκαλος учитель 1320 N-NSM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
δοῦλος рабу 1401 N-NSM
ὡς как 5613 ADV
 3588 T-NSM
κύριος господин 2962 N-NSM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
εἰ Если 1487 COND
τὸν  3588 T-ASM
οἰκοδεσπότην хозяина до́ма 3617 N-ASM
Βεελζεβοὺλ Веельзевулом 954 N-PRI
ἐπεκάλεσαν, прозвали, 1941 V-AAI-3P
πόσῳ скольким 4214 Q-DSN
μᾶλλον более 3123 ADV
τοὺς  3588 T-APM
οἰκιακοὺς домашних 3615 N-APM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
26
Μὴ Не 3361 PRT-N
οὖν итак 3767 CONJ
φοβηθῆτε устрашитесь 5399 V-AOM-2P
αὐτούς· их; 846 P-APM
οὐδὲν ничто 3762 A-NSN-N
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
κεκαλυμμένον сокровенное 2572 V-RPP-NSN
которое 3588 R-NSN
οὐκ не 3756 PRT-N
ἀποκαλυφθήσεται, откроется, 601 V-FPI-3S
καὶ и 2532 CONJ
κρυπτὸν тайное 2927 A-NSN
которое 3588 R-NSN
οὐ не 3739 PRT-N
γνωσθήσεται. будет узнано. 1097 V-FPI-3S
27
Которое 3588 R-ASN
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
σκοτίᾳ, темноте, 4653 N-DSF
εἴπατε скажите 2036 V-2AAM-2P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
φωτί· свете; 5457 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
которое 3588 R-ASN
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
οὖς ухо 3775 N-ASN
ἀκούετε, слышите, 191 V-PAI-2P
κηρύξατε возвестите 2784 V-AAM-2P
ἐπὶ на 1909 PREP
τῶν  3588 T-GPN
δωμάτων. крышах. 1430 N-GPN
28
καὶ И 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
φοβεῖσθε устрашайтесь 5399 V-PNM-2P
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀποκτεννόντων убивающих 615 V-PAP-GPM
τὸ  3588 T-ASN
σῶμα, тело, 4983 N-ASN
τὴν  3588 T-ASF
δὲ же 1161 CONJ
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
μὴ не 3361 PRT-N
δυναμένων могущих 1410 V-PNP-GPM
ἀποκτεῖναι· убить; 615 V-AAN
φοβεῖσθε бойтесь 5399 V-PNM-2P
δὲ же 1161 CONJ
μᾶλλον более 3123 ADV
τὸν  3588 T-ASM
δυνάμενον могущего 1410 V-PNP-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
σῶμα тело 4983 N-ASN
ἀπολέσαι уничтожить 622 V-AAN
ἐν в 1722 PREP
γεέννῃ. геенне. 1067 N-DSF
29
οὐχὶ [Разве] не 3780 PRT-I
δύο два 1417 A-NUI
στρουθία воробья 4765 N-NPN
ἀσσαρίου [за] ассарий 787 N-GSN
πωλεῖται; продаются? 4453 V-PPI-3S
καὶ И [не] 2532 CONJ
ἓν один 1722 A-NSN
ἐξ из 1537 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPN
οὐ не 3739 PRT-N
πεσεῖται упадёт 4098 V-FDI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
ἄνευ без 427 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς Отца 3962 N-GSM
ὑμῶν. вашего. 5216 P-2GP
30
ὑμῶν Ваши 5216 P-2GP
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
τρίχες волосы 2359 N-NPF
τῆς  3588 T-GSF
κεφαλῆς головы́ 2776 N-GSF
πᾶσαι все 3956 A-NPF
ἠριθμημέναι сосчитанные 705 V-RPP-NPF
εἰσίν. есть. 1510 V-PAI-3P
31
μὴ Не 3361 PRT-N
οὖν итак 3767 CONJ
φοβεῖσθε· бойтесь; 5399 V-PNM-2P
πολλῶν много [от] 4183 A-GPN
στρουθίων воробьёв 4765 N-GPN
διαφέρετε отличаетесь 1308 V-PAI-2P
ὑμεῖς. вы. 5210 P-2NP
32
Πᾶς Всякий 3956 A-NSM
οὖν итак 3767 CONJ
ὅστις тот, который 3748 R-NSM
ὁμολογήσει признает 3670 V-FAI-3S
ἐν во 1722 PREP
ἐμοὶ Мне 1698 P-1DS
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων, людьми, 444 N-GPM
ὁμολογήσω признаю 3670 V-FAI-1S
κἀγὼ и Я 2504 P-1NS-K
ἐν в 1722 PREP
αὐτῷ нём 846 P-DSM
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
πατρός Отцом 3962 N-GSM
μου Моим 3450 P-1GS
τοῦ Которым 3588 T-GSM
ἐν в 1722 PREP
[τοῖς]  3588 T-DPM
οὐρανοῖς· небесах; 3772 N-DPM
33
ὅστις тот, который 3748 R-NSM
δ᾽ же 1161 CONJ
ἂν если 302 PRT
ἀρνήσηταί отвергнет 720 V-ADS-3S
με Меня 3165 P-1AS
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων, людьми, 444 N-GPM
ἀρνήσομαι отвергну 720 V-FDI-1S
κἀγὼ и Я 2504 P-1NS-K
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἔμπροσθεν перед 1715 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
πατρός Отцом 3962 N-GSM
μου Моим 3450 P-1GS
τοῦ Которым 3588 T-GSM
ἐν в 1722 PREP
[τοῖς]  3588 T-DPM
οὐρανοῖς. небесах. 3772 N-DPM
34
Μὴ Не 3361 PRT-N
νομίσητε сочтите 3543 V-AAS-2P
ὅτι что 3754 CONJ
ἦλθον пришёл 2064 V-2AAI-1S
βαλεῖν бросить 906 V-2AAN
εἰρήνην мир 1515 N-ASF
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γῆν· землю; 1093 N-ASF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἦλθον пришёл 2064 V-2AAI-1S
βαλεῖν бросить 906 V-2AAN
εἰρήνην мир 1515 N-ASF
ἀλλὰ но 235 CONJ
μάχαιραν. меч. 3162 N-ASF
35
ἦλθον Пришёл 2064 V-2AAI-1S
γὰρ ведь 1063 CONJ
διχάσαι раздвоить 1369 V-AAN
ἄνθρωπον человека 444 N-ASM
κατὰ против 2596 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
πατρὸς отца 3962 N-GSM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
θυγατέρα дочь 2364 N-ASF
κατὰ против 2596 PREP
τῆς  3588 T-GSF
μητρὸς матери 3384 N-GSF
αὐτῆς её 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
νύμφην невестку 3565 N-ASF
κατὰ против 2596 PREP
τῆς  3588 T-GSF
πενθερᾶς свекрови 3994 N-GSF
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
36
καὶ и 2532 CONJ
ἐχθροὶ враги 2190 A-NPM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человеку 444 N-GSM
οἱ  3588 T-NPM
οἰκιακοὶ домашние 3615 N-NPM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
37
 3588 T-NSM
φιλῶν Любящий 5368 V-PAP-NSM
πατέρα отца 3962 N-ASM
или 1510 PRT
μητέρα мать 3384 N-ASF
ὑπὲρ вместо 5228 PREP
ἐμὲ Меня 1691 P-1AS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
μου Меня 3450 P-1GS
ἄξιος· достоин; 514 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
φιλῶν любящий 5368 V-PAP-NSM
υἱὸν сына 5207 N-ASM
или 1510 PRT
θυγατέρα дочь 2364 N-ASF
ὑπὲρ вместо 5228 PREP
ἐμὲ Меня 1691 P-1AS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
μου Меня 3450 P-1GS
ἄξιος· достоин; 514 A-NSM
38
καὶ и 2532 CONJ
ὃς который 3739 R-NSM
οὐ не 3739 PRT-N
λαμβάνει берёт 2983 V-PAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
σταυρὸν крест 4716 N-ASM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀκολουθεῖ следует 190 V-PAI-3S
ὀπίσω за 3694 ADV
μου, Мной, 3450 P-1GS
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
μου Меня 3450 P-1GS
ἄξιος. достоин. 514 A-NSM
39
 3588 T-NSM
εὑρὼν Нашедший 2147 V-2AAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἀπολέσει погубит 622 V-FAI-3S
αὐτήν, её, 846 P-ASF
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
ἀπολέσας потерявший 622 V-AAP-NSM
τὴν  3588 T-ASF
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἕνεκεν ради 1752 PREP
ἐμοῦ Меня 1700 P-1GS
εὑρήσει найдёт 2147 V-FAI-3S
αὐτήν. её. 846 P-ASF
40
 3588 T-NSM
δεχόμενος Принимающий 1209 V-PNP-NSM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἐμὲ Меня 1691 P-1AS
δέχεται, принимает, 1209 V-PNI-3S
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
ἐμὲ Меня 1691 P-1AS
δεχόμενος принимающий 1209 V-PNP-NSM
δέχεται принимает 1209 V-PNI-3S
τὸν  3588 T-ASM
ἀποστείλαντά Пославшего 649 V-AAP-ASM
με. Меня. 3165 P-1AS
41
 3588 T-NSM
δεχόμενος Принимающий 1209 V-PNP-NSM
προφήτην пророка 4396 N-ASM
εἰς во 1519 PREP
ὄνομα имя 3686 N-ASN
προφήτου пророка 4396 N-GSM
μισθὸν плату 3408 N-ASM
προφήτου пророка 4396 N-GSM
λήμψεται, получит, 2983 V-FDI-3S
καὶ и 2532 CONJ
 3588 T-NSM
δεχόμενος принимающий 1209 V-PNP-NSM
δίκαιον праведного 1342 A-ASM
εἰς во 1519 PREP
ὄνομα имя 3686 N-ASN
δικαίου праведного 1342 A-GSM
μισθὸν плату 3408 N-ASM
δικαίου праведного 1342 A-GSM
λήμψεται. получит. 2983 V-FDI-3S
42
καὶ И 2532 CONJ
ὃς который 3739 R-NSM
ἂν  302 PRT
ποτίσῃ напоит 4222 V-AAS-3S
ἕνα одного 1520 A-ASM
τῶν  3588 T-GPM
μικρῶν [из] малых 3398 A-GPM
τούτων этих 5130 D-GPM
ποτήριον чашкой 4221 N-ASN
ψυχροῦ холодной [воды́] 5593 A-GSN
μόνον только 3440 ADV
εἰς во 1519 PREP
ὄνομα имя 3686 N-ASN
μαθητοῦ, ученика, 3101 N-GSM
ἀμὴν истинно 281 HEB
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
οὐ нет 3364 PRT-N
μὴ не 3364 PRT-N
ἀπολέσῃ потеряет 622 V-AAS-3S
τὸν  3588 T-ASM
μισθὸν плату 3408 N-ASM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM

Евангелие от Матфея, 10 глава

НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!